נייר

background image

עדימ

ףסונ

,

האר

ביתנ

רבעמ

טלפ

רישי

.

HEWW

תויחנה

שומישל