sl

background image

Uporaba

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Tiskalniki hp LaserJet 1160 in
hp LaserJet 1320 series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih pravicah

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduciranje, prirejanje ali prevajanje
brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je
prepovedano, razen v meri, do katere to
dovoljuje zakonodaja o avtorskih pravicah.

Številka dela: Q5927-90931

Edition 1, 09/2004

Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Edina garancija za izdelke in storitve HP je
določena v izrecnih izjavah o garanciji,
priloženih takim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne more
tolmačiti, kot dodatna garancija. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

Microsoft

®

, Windows

®

in Windows NT

®

so

blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation, zaščitene v ZDA.

Energy Star

®

in logotip Energy Star

®

sta

blagovni znamki ameriške agencije za
zaščito okolja (Environmental Protection
Agency), zaščiteni v ZDA.

PostScript

®

je zaščitena blagovna znamka

družbe Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

je zaščitena blagovna znamka

njenega lastnika, ki jo družba Hewlett-
Packard Company uporablja na podlagi
licence.

Java™ je blagovna znamka družbe Sun
Microsystems Inc. v ZDA.

UNIX

®

je zaščitena blagovna znamka

skupine The Open Group.

Linux

®

je blagovna znamka Linusa

Torvaldsa, zaščitena v ZDA.

background image

Kazalo

1 Osnovne informacije o tiskalniku

Hiter dostop do dodatnih informacij ..........................................................................................2

Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo ......................................2
Povezave na uporabniški priročnik .....................................................................................2
Kje poiskati več informacij ..................................................................................................2

Konfiguracije tiskalnika ..............................................................................................................3

Tiskalnik hp LaserJet 1160 .................................................................................................3
Tiskalnik hp LaserJet 1320 .................................................................................................3
Tiskalnik hp LaserJet 1320n ...............................................................................................4
Tiskalnik hp LaserJet 1320tn ..............................................................................................4
Tiskalnik hp LaserJet 1320nw ............................................................................................4

Predstavitev tiskalnika ...............................................................................................................5
Nadzorna plošča tiskalnika .......................................................................................................6
Poti tiskalnih medijev .................................................................................................................7

reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) ................................................................7
glavni podajalni pladenj (pladenj 2) ....................................................................................7
Izhodna pot za ravne medije ..............................................................................................8
Izhodni predal .....................................................................................................................9

Dostop do kasete s črnilom .....................................................................................................10
Programska oprema za tiskalnik .............................................................................................11

Podprti operacijski sistemi ................................................................................................11
Namestitev programske opreme za tiskalnik ...................................................................11
Lastnosti tiskalnika (gonilnik) ............................................................................................12
Prednostne nastavitve tiskanja .........................................................................................13
Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika ........................................................................13

Programska oprema za Windows ...........................................................................................15

Gonilniki za tiskalnik .........................................................................................................15
Gonilniki za tiskalnike, ki so na voljo ................................................................................15
hp toolbox .........................................................................................................................15
vgrajeni spletni strežnik ....................................................................................................16

Programska oprema za računalnike Macintosh ......................................................................17

Tiskalnik hp LaserJet 1160 ...............................................................................................17
Tiskalnik hp LaserJet 1320 series ....................................................................................17
Datoteke PPD (PostScript Printer Description) ................................................................18

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik .............................................19

Podprte velikosti tiskalnih medijev ....................................................................................19

2 Povezava tiskalnika z računalnikom

Povezava USB ........................................................................................................................22

Priključevanje kabla USB .................................................................................................22

Vzporedna povezava ..............................................................................................................23

Priključevanje vzporednega kabla ....................................................................................23

Omrežna povezava .................................................................................................................24

Priključevanje v omrežje ...................................................................................................25

Brezžična povezava ................................................................................................................27

SLWW

iii

background image

3 Upravljanje tiskalnika

Strani z informacijami o tiskalniku ...........................................................................................30

predstavitvena stran .........................................................................................................30
Stran za konfiguracijo .......................................................................................................30
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku .......................................................................30
Stran s konfiguracijo omrežja ...........................................................................................30

Uporaba kompleta orodij hp toolbox .......................................................................................31

Podprti operacijski sistemi ................................................................................................31
Podprti brskalniki ..............................................................................................................31
Če želite hp toolbox uporabljati v operacijskem sistemu Windows ..................................31
Če želite hp toolbox uporabljati v računalnikih Mac .........................................................32
Razdelki programa hp toolbox ..........................................................................................32
Druge povezave ................................................................................................................32
Kartica Status (Stanje) ......................................................................................................32
Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav) ..................................................................32
Kartica Alerts (Opozorila) .................................................................................................33
Kartica Documentation (Dokumentacija) ..........................................................................33
Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika) ....................................33
okno Network (Omrežje) ...................................................................................................34

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ...............................................................................35

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika .......................................................................35
Kartica Information (Informacije) ......................................................................................36
Kartica Settings (Nastavitve) ............................................................................................36
kartica Networking (Omrežja) ...........................................................................................36
Druge povezave ................................................................................................................37

Brezžično tiskanje ...................................................................................................................38

Standard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Tiskalniška opravila

Ročno podajanje .....................................................................................................................40
Preklic tiskalnega posla ...........................................................................................................41
Nastavitve kakovosti tiskanja ..................................................................................................42
Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo) ........................................................................43
Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev ...................................44
Priporočila za uporabo tiskalnih medijev ................................................................................45

Papir ..................................................................................................................................45
Nalepke .............................................................................................................................46
Prosojnice .........................................................................................................................46
Ovojnice ............................................................................................................................46
Voščilnice in debelejši tiskalni mediji ................................................................................48
Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci ........................................................48

Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev ............................................................................50

HP -jevi tiskalni mediji .......................................................................................................50
Neustrezni tiskalni mediji ..................................................................................................50
Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik ..................................................................51

Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje .................................................................52

Reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) .............................................................52
Podajalni pladenj za 250 listov (pladenj 2 ali dodatni pladenj 3) ......................................52

Tiskanje na ovojnico ................................................................................................................53
Tiskanje na prosojnice ali nalepke ..........................................................................................55
Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce .........................................56
Tiskanje na medije po meri in voščilnice ................................................................................57
Samodejno obojestransko tiskanje .........................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

SLWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje) ................................................61

Ročno obojestransko tiskanje z uporabo zgornjega izhodnega predala .........................61
Ročno obojestransko tiskanje z uporabo izhodne poti za ravne medije ..........................64

Tiskanje več strani na en list papirja (N-up). ...........................................................................67
Tiskanje knjižic ........................................................................................................................68
Tiskanje vodnih žigov ..............................................................................................................69

5 Vzdrževanje

Čiščenje tiskalnika ...................................................................................................................72

Čiščenje prostora okoli tiskalne kasete s črnilom .............................................................72
Čiščenje poti tiskalnih medijev .........................................................................................73

Menjava zajemalnega valja .....................................................................................................75
Čiščenje zajemalnega valja ....................................................................................................81
Menjava ločilne blazinice tiskalnika ........................................................................................82

6 Odpravljanje težav

Iskanje rešitve .........................................................................................................................86

1. korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen? ....................................................................86
2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti? ........................................................................86
3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran? ..........................................................87
4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna? .....................................................................87
5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom? ...........................................................87
6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila? .......................................................................88
Obrnite se na HP-jevo podporo ........................................................................................88

Vzorci utripanja lučk stanja .....................................................................................................89
Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh ..........................................................95
Odpravljanje težav s postscriptom (PS) ..................................................................................99
Težave s papirjem .................................................................................................................100

Zagozden papir ...............................................................................................................100
Izpis je poševen (ne naravnost) .....................................................................................100
Tiskalnik zagrabi več listov hkrati ...................................................................................100
Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja ......................................................101
Tiskalnik zvija tiskalni medij ............................................................................................101
Natisnjeni medij se ne izstavi po pravi poti ....................................................................101
Tiskanje je zelo počasno ................................................................................................101

Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu ..................................................................102

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo ..................................................................102
Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani ..................................................102
Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih .......................................................103
Kakovost grafike .............................................................................................................103

Težave s programsko opremo tiskalnika ..............................................................................104
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................106

Svetlo ali bledo tiskanje ..................................................................................................106
Drobci črnila ....................................................................................................................106
Manjkajoči deli izpisa ......................................................................................................107
Navpične črte ..................................................................................................................107
Sivo ozadje .....................................................................................................................108
Madeži črnila ...................................................................................................................108
Delci črnila ......................................................................................................................109
Ponavljajoče se navpične napake ..................................................................................109
Nepravilno oblikovani znaki ............................................................................................109
Poševno/nesimetrično tiskanje .......................................................................................110
Zvit ali valovit tiskalni medij ............................................................................................110

SLWW

v

background image

Gube ali pregibi ...............................................................................................................111
Razpršeno črnilo okoli natisnjenih znakov .....................................................................111

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija ..................................................................112

Območje kasete s črnilom ..............................................................................................112
Podajalni pladnji .............................................................................................................114
Izhodni predal .................................................................................................................117
Izhodna pot za ravne medije ..........................................................................................118
Pot samodejnega obojestranskega tiskanja ...................................................................120

Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja .......................................................124

Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika

Delovno okolje .......................................................................................................................128
Akustične emisije ..................................................................................................................129
Električna specifikacija ..........................................................................................................130
Zunanjost ...............................................................................................................................132
Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika ..........................................................................133
Pomnilnik ...............................................................................................................................134
Vmesniki ................................................................................................................................135

Dodatek B Upravne informacije

Skladnost s pravilnikom FCC ................................................................................................137
Izjave o ustreznosti ...............................................................................................................138
Izjave upravnih organov ........................................................................................................140

Izjava o varnosti laserja ..................................................................................................140
Kanadski predpisi DOC ..................................................................................................140
Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo ................................................................140
Izjava o laserju za Finsko ...............................................................................................141

Okoljevarstveni vidiki izdelka ................................................................................................142

Varovanje okolja .............................................................................................................142
Emisija ozona .................................................................................................................142
Poraba energije ..............................................................................................................142
Poraba črnila ...................................................................................................................142
Poraba papirja ................................................................................................................142
Plastika ...........................................................................................................................142
Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet ...................................................................143
Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala

za tiskanje ....................................................................................................................143

Papir ...............................................................................................................................143
Omejitve za materiale .....................................................................................................143
Dodatne informacije ........................................................................................................144

Podatki o varnosti materiala ..................................................................................................145

Dodatek C Garancija in licence

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji ....................................................................147
Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo ..........................................149
Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom .....................................................150

Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP

Naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala ...........................................................152
Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki .....................................................................154
Uporaba kaset s črnilom HP .................................................................................................155

HP-jeva politika o uporabi kaset s črnilom drugih proizvajalcev ....................................155
Shranjevanje kaset s črnilom .........................................................................................155

vi

SLWW

background image

življenjska doba kasete s črnilom ...................................................................................155
Varčevanje z črnilom ......................................................................................................155
Ponovna porazdelitev črnila ...........................................................................................156
Menjava kasete s črnilom ...............................................................................................157

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave) .................................................................................159

Namestitev pomnilniškega modula DIMM (samo za tiskalnike HP LaserJet 1320

series) ..........................................................................................................................159

Preskušanje namestitve novega pomnilniškega modula ...............................................162
Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM ................................................................162

Dodatek E Storitve in podpora

Popravilo strojne opreme ......................................................................................................166
Razširjena garancija ..............................................................................................................167
Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika .........................................................................168
Kako stopiti v stik s HP-jem ..................................................................................................169

Stvarno kazalo

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1