HP LaserJet 1320 Printer series - اختبار تثبيت DIMM

background image

تادﺎﺵرﻹا

ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا

:

ﻪﻴﺒﻨﺕ

نإ

ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا

ﻊﻣ

DIMM

)

ةﺮآاﺬﻟا

(

نود

ءاﺪﺗرا

ﺔﻠﻴﺱو

ﺔﻴﺿرأ

ﺔﻴﻗاو

ﻦﻣ

تﺎﻨﺤﺸﻟا

ﺔﻴﺉﺎﺑﺮﻬﻜﻟا

ﺔﻨآﺎﺴﻟا

ﺪﻗ

ﻢﺠﻨﻳ

ﻪﻨﻋ

ﻒﻠﺗ

DIMM

.

ﺲﻤﻟا

يأ

ءﺰﺟ

ﻲﻥﺪﻌﻣ

ﻦﻣ

ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا

وأ

يأ

نﺪﻌﻣ

ﻲﺿرأ

ﺮﺧﺁ

ﻞﺒﻗ

ﺲﻤﻟ