HP LaserJet 1320 Printer series - توصيل الكابل المتوازي

background image

يزاﻮﺘﻤﻟا

ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺎﺑ

.

ARWW

تﻼﻴﺹﻮﺘﻟا

ﺔﻳزاﻮﺘﻤﻟا

٢١

background image

تﻼﻴﺻﻮﺕ

ﺔﻜﺒﺵ

لﺎﺼﺕﻻا

ﻦﻜﻤﻳ

ﻞﻴﺹﻮﺗ

تﺎﻌﺑﺎﻄﻟا

HP LaserJet 1320n

،

و

HP LaserJet 1320tn

،

و

HP LaserJet 1320nw

تﺎﻜﺒﺸﺑ

لﺎﺼﺗا

ﻦﻣ

لﻼﺧ

ﺬﻔﻨﻣ

ﺔﻜﺒﺵ

لﺎﺼﺗا

HP Jetdirect

ﻲﻠﺧاﺪﻟا

.

ﻦﻜﻤﻳ

ًﺎﻀﻳأ

ﻞﻴﺹﻮﺗ

ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا

HP LaserJet 1320nw

تﺎﻜﺒﺸﺑ

لﺎﺼﺗﻻا

ﺔﻴﻜﻠﺱﻼﻟا

802. 11b/g

.

ﺮﻓﻮﺘﺗ

تﺎﻤﻘﻠﻣ

ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا

ﻰﻠﻋ

ﺔﻜﺒﺵ

لﺎﺼﺗا

ﺔﻴﺟرﺎﺧ

ﺔﻠﺴﻠﺴﺑ

تﺎﻌﺑﺎﻄﻟا

HP LaserJet 1160

و

HP LaserJet 1320

.

ﺢﺿﻮﻳ

لوﺪﺠﻟا

ﻲﻟﺎﺘﻟا

ﺎﻣ

ﻮه

بﻮﻠﻄﻤﻟا

ﺔﻓﺎﺿﻹ

ﺔﻜﺒﺵ

لﺎﺼﺗا

ﻰﻟإ

يأ

ﺔﻠﺴﻠﺱ

تﺎﻌﺑﺎﻃ

HP LaserJet 1160

وأ

HP LaserJet 1320

.

تارﺎﻴﺥ

ﺔﻜﺒﺵ

لﺎﺼﺕﻻا