Nápověda pro HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Použití

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Tiskárna hp LaserJet 1160 a
hp LaserJet 1320 series

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských právech

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, přepracování nebo překládání
bez předchozího písemného souhlasu je
zakázáno, kromě případů vymezených
autorskými zákony.

Číslo části: Q5927-90925

Edition 01, 09/2004

Informace obsažené v tomto dokumentu
mohou být změněny bez předchozího
upozornění.

Jediná záruka pro produkty a služby
společnosti HP je ustavena výslovnou
zárukou přiloženou k těmto produktům či
službám. Žádný zde obsažený text by
neměl být považován za základ dalších
záruk. Společnost HP nezodpovídá za
žádné zde obsažené technické nebo
redakční chyby či opomenutí.

Informace o ochranných známkách

Microsoft

®

, Windows

®

, a Windows NT

®

ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation registrované v USA.

Energy Star

®

a logo Energy Star

®

jsou

registrované známky Komise pro ochranu
životního prostředí v USA.

PostScript

®

je registrovanou ochrannou

známkou společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Bluetooth

®

je registrovanou ochrannou

známkou příslušného vlastníka a je
společností Hewlett-Packard Company
používána v rámci licence.

Java™ je ochranná známka společnosti
Sun Microsystems Inc v USA.

UNIX

®

je registrovanou ochrannou

známkou skupiny The Open Group.

Linux

®

je registrovanou ochrannou

známkou skupiny Linus Torvalds.

background image

Obsah

1 Základy tiskárny

Rychlý přístup k dalším informacím ..........................................................................................2

Odkazy WWW na ovladače, software a podporu ...............................................................2
Odkazy na uživatelskou příručku .......................................................................................2
Kde hledat další informace .................................................................................................2

Konfigurace tiskárny ..................................................................................................................3

Tiskárna HP LaserJet 1160 ................................................................................................3
Tiskárna HP LaserJet 1320 ................................................................................................3
Tiskárna HP LaserJet 1320n ..............................................................................................4
Tiskárna HP LaserJet 1320tn .............................................................................................4
Tiskárna HP LaserJet 1320nw ...........................................................................................4

Přehled ......................................................................................................................................5
Ovládací panel tiskárny .............................................................................................................6
Cesty média ..............................................................................................................................7

Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1) .........................................................7
Hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2) ................................................................................7
Přímá výstupní dráha .........................................................................................................8
Výstupní přihrádka ..............................................................................................................9

Přístup k tiskové kazetě ..........................................................................................................10
Software tiskárny .....................................................................................................................11

Podporované operační systémy .......................................................................................11
Instalace softwaru tiskárny ...............................................................................................11
Vlastnosti tiskárny (ovladač) .............................................................................................12
Priority nastavení tisku .....................................................................................................13
Nápověda okna Vlastnosti tiskárny ..................................................................................13

Software pro Windows ............................................................................................................15

Ovladače tiskárny .............................................................................................................15
Dostupné ovladače tiskárny .............................................................................................15
Panel nástrojů hp ..............................................................................................................15
Implementovaný server WWW .........................................................................................16

Software pro počítače Macintosh ............................................................................................17

Tiskárna HP LaserJet 1160 ..............................................................................................17
Tiskárna HP LaserJet 1320 Series ...................................................................................18
Soubory PPD (PostScript Printer Description) .................................................................18

Technické údaje médií tiskárny ...............................................................................................19

Podporované formáty médií .............................................................................................19

2 Připojení tiskárny

Připojení USB ..........................................................................................................................22

Připojení kabelu USB .......................................................................................................22

Paralelní připojení ...................................................................................................................23

Připojení paralelního kabelu .............................................................................................23

Připojení k síti ..........................................................................................................................24

Připojení k síti ...................................................................................................................25

Bezdrátová připojení ...............................................................................................................27

CSWW

iii

background image

3 Správa tiskárny

Stránky s informacemi o tiskárně ............................................................................................30

Zkušební stránka ..............................................................................................................30
Konfigurační stránka .........................................................................................................30
Stránka stavu spotřebního materiálu ................................................................................30
Konfigurační stránka sítě ..................................................................................................30

Použití panelu nástrojů hp ......................................................................................................31

Podporované operační systémy .......................................................................................31
Podporované prohlížeče ...................................................................................................31
Zobrazení panelu nástrojů hp v systému Windows ..........................................................31
Zobrazení panelu nástrojů hp v systému Macintosh ........................................................31
Části panelu nástrojů hp ...................................................................................................32
Další odkazy .....................................................................................................................32
Karta Stav .........................................................................................................................32
Karta Odstraňování problémů ..........................................................................................32
Karta Výstrahy ..................................................................................................................33
Karta Dokumentace ..........................................................................................................33
Okno Pokročilé nastavení tiskárny ...................................................................................33
Okno Síť ............................................................................................................................34

Použití implementovaného serveru WWW .............................................................................35

Otevření implementovaného serveru WWW ....................................................................35
Karta Informace ................................................................................................................36
Karta Nastavení ................................................................................................................36
Karta Networking (Použití sítě) .........................................................................................36
Další odkazy .....................................................................................................................37

Bezdrátový tisk ........................................................................................................................38

Standard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Tiskové úlohy

Ruční podávání .......................................................................................................................40
Zrušení tiskové úlohy ..............................................................................................................41
Význam nastavení kvality tisku ...............................................................................................42
Použití úsporného režimu EconoMode ...................................................................................43
Optimalizace kvality tisku u různých typů médií .....................................................................44
Pokyny k používání médií .......................................................................................................45

Papír .................................................................................................................................45
Štítky .................................................................................................................................46
Fólie ..................................................................................................................................46
Obálky ...............................................................................................................................46
Kartony a silná média .......................................................................................................48
Hlavičkový papír a předtištěné formuláře .........................................................................48

Výběr papíru a jiných médií ....................................................................................................50

Média HP ..........................................................................................................................50
Nevhodná média ...............................................................................................................50
Média, která mohou poškodit tiskárnu ..............................................................................50

Vložení média do vstupních zásobníků ..................................................................................52

Prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1) .......................................................52
Vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 2 nebo volitelný Zásobník 3) ...........................52

Tisk obálky ..............................................................................................................................53
Tisk na fólie nebo štítky ...........................................................................................................55
Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře ...................................................................56
Tisk na vlastní formát média a kartony ...................................................................................57
Automatický oboustranný tisk (duplex) ...................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

CSWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) .................................................................61

Ruční oboustranný tisk do horní výstupní přihrádky ........................................................61
Ruční oboustranný tisk pomocí přímé dráhy média .........................................................63

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk n-up) ....................................................................67
Tisk brožur ...............................................................................................................................68
Tisk vodoznaků .......................................................................................................................69

5 Údržba

Čištění tiskárny ........................................................................................................................72

Čištění prostoru tiskové kazety ........................................................................................72
Čištění dráhy média v tiskárně .........................................................................................74

Výměna podávacího válce ......................................................................................................75
Čištění podávacího válce ........................................................................................................81
Výměna oddělovací podložky tiskárny ....................................................................................82

6 Řešení potíží

Hledání řešení .........................................................................................................................86

1. krok: Je tiskárna správně nainstalována? ....................................................................86
2. krok: Svítí indikátor Připraveno? ..................................................................................86
3. krok: Lze vytisknout zkušební stránku? .......................................................................87
4. krok: Je kvalita tisku uspokojivá? .................................................................................87
5. krok: Komunikuje tiskárna s počítačem? ......................................................................87
6. krok: Vytiskla se stránka podle vašich představ? .........................................................88
Obraťte se ba technickou podporu společnosti HP ..........................................................88

Sekvence indikátorů ................................................................................................................89
Běžné potíže s počítačem Macintosh .....................................................................................95
Řešení chyb PostScript (PS) ..................................................................................................99
Potíže při manipulaci s papírem ............................................................................................100

Uvíznutí papíru ...............................................................................................................100
Tisk je nakřivo .................................................................................................................100
Do tiskárny se najednou zavedou dva a více listů .........................................................100
Tiskárna nepodává média ze vstupního zásobníku .......................................................101
Tiskárna mačká média ...................................................................................................101
Tištěné médium prochází nesprávnou dráhou ...............................................................101
Tisková úloha se zpracovává velmi pomalu ...................................................................101

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce ...........................................................102

Zkreslený, nesprávný nebo neúplný text ........................................................................102
Chybějící grafika nebo text, prázdné stránky .................................................................102
Formát stránky se liší od formátu na jiné tiskárně ..........................................................103
Kvalita grafiky .................................................................................................................103

Potíže se softwarem tiskárny ................................................................................................104
Zlepšení kvality tisku .............................................................................................................106

Světlý nebo bledý tisk .....................................................................................................106
Skvrny od toneru ............................................................................................................106
Vynechávky ....................................................................................................................107
Svislé čáry ......................................................................................................................107
Šedé pozadí ....................................................................................................................108
Rozmazaný toner ...........................................................................................................108
Nezafixovaný toner .........................................................................................................109
Opakované svislé vady ...................................................................................................109
Zdeformované znaky ......................................................................................................109
Zkosení stránky ..............................................................................................................110
Zkroucení a zvlnění ........................................................................................................110

CSWW

v

background image

Zvrásnění nebo přehyb ...................................................................................................111
Rozptýlený toner na obrysu ............................................................................................111

Odstranění uvíznutého papíru ..............................................................................................112

Oblast tiskových kazet ....................................................................................................112
Vstupní zásobníky ..........................................................................................................114
Výstupní přihrádka ..........................................................................................................117
Přímá výstupní dráha .....................................................................................................118
Cesta automatického oboustranného tisku (duplex) ......................................................120

Řešení potíží s nastavením klasické sítě ..............................................................................124

Dodatek A Technické údaje

Požadavky na okolní prostředí ..............................................................................................128
Akustické emise ....................................................................................................................129
Elektrotechnické údaje ..........................................................................................................130
Rozměry ................................................................................................................................132
Kapacita a výkon tiskárny .....................................................................................................133
Technické údaje paměti ........................................................................................................134
Dostupnost portů ...................................................................................................................135

Dodatek B Informace o směrnicích a předpisech

Soulad s předpisy FCC .........................................................................................................137
Prohlášení o shodě ...............................................................................................................138
Směrnice ...............................................................................................................................140

Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení ..............................................................140
Kanadské směrnice DOC ...............................................................................................140
Prohlášení o elektromagnetickém vyzařování (Korea) ..................................................140
Laserové osvědčení pro Finsko .....................................................................................141

Program správy ekologických výrobků .................................................................................142

Ochrana životního prostředí ...........................................................................................142
Tvorba ozónu ..................................................................................................................142
Spotřeba energie ............................................................................................................142
Spotřeba toneru ..............................................................................................................142
Použití papíru ..................................................................................................................142
Plasty ..............................................................................................................................142
Spotřební materiály HP LaserJet ...................................................................................143
Informace o Programu navrácení pomocného materiálu do společnosti HP a

recyklace .....................................................................................................................143

Papír ...............................................................................................................................143
Omezení materiálu .........................................................................................................143
Další zdroje informací .....................................................................................................144

Bezpečnostní list materiálů ...................................................................................................145

Dodatek C Záruka a licence

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ...............................................147
Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard .....................................................................149
Omezená záruka na životnost tiskové kazety .......................................................................150

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

Objednávání spotřebního materiálu a příslušenství .............................................................152
Připojení k síti 10/100 a bezdrátové tiskové servery ............................................................154
Použití tiskových kazet HP ....................................................................................................155

Zásady společnosti HP týkající se tiskových kazet od jiných výrobců ...........................155
Skladování tiskových kazet ............................................................................................155

vi

CSWW

background image

Předpokládaná životnost tiskové kazety ........................................................................155
Úspora toneru .................................................................................................................155
Změna rozložení toneru ..................................................................................................156
Výměna tiskové kazety ...................................................................................................157

Moduly DIMM (paměť nebo písma) ......................................................................................159

Instalace paměťového modulu DIMM (pouze tiskárna HP LaserJet 1320 series) ........159
Test instalace paměti DIMM ...........................................................................................162
Odstranění paměti DIMM ...............................................................................................162

Dodatek E Servis a podpora

Servis pro hardware ..............................................................................................................166
Rozšířená záruka ..................................................................................................................167
Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny ................................................................................168
Způsob kontaktování společnosti HP ...................................................................................169

Rejstřík

CSWW

vii

background image

viii

CSWW

background image

1