HP LaserJet 1320 Printer series - Řešení chyb PostScript (PS)

background image

Řešení chyb PostScript (PS)

Následující situace se týkají jazyka PS a mohou nastat, používá-li se několik jazyků tiskárny.

Poznámka

Mají-li se při vzniku chyb PS tisknout nebo zobrazovat hlášení, otevřete dialogové okno
Možnosti tisku a klepněte na požadovaný výběr vedle oddílu Chyby PS. Tuto funkci lze
otevřít také z prostředí implementovaného serveru WWW.

Chyby PS

Příznak

Možná příčina

Řešení

Úloha se tiskne písmem
Courier (výchozí typ písma
tiskárny) místo požadovaného
typu písma.

Požadovaný typ písma není
zaveden. Přepínač místního
nastavení byl zřejmě nastaven
tak, aby tisknul úlohu PCL před
přijetím tiskové úlohy PS.

Zaveďte požadovaný typ písma
a znovu odešlete tiskovou
úlohu. Ověřte typ a umístění
typu písma. Je-li třeba, zaveďte
písmo do tiskárny. Projděte si
dokumentaci k softwaru.

Stránka formátu Legal se
tiskne s oříznutými okraji.

Tisková úloha je příliš složitá.

Vytiskněte úlohu s rozlišením
600 dpi, zmenšete složitost
stránky nebo rozšiřte paměť.

Tiskne se stránka chyb PS.

Tisková úloha není asi v jazyce
PS.

Zkontrolujte, zda je tisková
úloha postscriptová.
Zkontrolujte, zda softwarová
aplikace očekávala, že do
tiskárny bude odeslán soubor
nastavení nebo soubor záhlaví
PS.

Limit Check Error (Chyba
kontroly limitu)

Tisková úloha je příliš složitá.

Vytiskněte úlohu s rozlišením
600 dpi, zmenšete složitost
stránky nebo rozšiřte paměť.

VM Error (Chyba VM)

Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte
neomezený počet písem.

Range Check (Kontrola
rozsahu)

Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte
neomezený počet písem.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

CSWW

Řešení chyb PostScript (PS)

99