HP LaserJet 1320 Printer series - Řešení potíží s nastavením klasické sítě

background image

Řešení potíží s nastavením klasické sítě

Pokud počítač nemůže nalézt tiskárny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn nebo
HP LaserJet 1320nw, proveďte tyto kroky:

1. Zkontrolujte kabely a přesvědčte se, že jsou správně připojeny. Zkontrolujte všechna

následující připojení:

Napájecí kabely

Kabely mezi tiskárnou a rozbočovačem nebo přepínačem

Kabely mezi rozbočovačem nebo přepínačem a počítačem

Kabely vedoucí do modemu nebo připojení k síti Internet

2. Chcete-li se přesvědčit, že síťová připojení počítače pracují správně (pouze pro systém

Windows), proveďte tyto kroky:

Na ploše systému Windows poklepejte na položku Místa v síti nebo Síť.

Klepněte na odkaz Celá síť.

Klepněte na odkaz Celý obsah.

Poklepejte na jednu z ikon sítě a přesvědčte se, že jsou zde uvedena některá
zařízení.

3. Chcete-li ověřit, že je síťové připojení aktivní, proveďte tyto kroky:

Zkontrolujte síťový indikátor na síťovém konektoru (RJ-45) na zadní straně tiskárny.

Pokud jeden z indikátorů trvale svítí, je tiskárna připojena k síti.

Jsou-li oba síťové indikátory zhasnuté, zkontrolujte správnost připojení kabelu z
tiskárny do brány, přepínače nebo rozbočovače.

Jsou-li připojení správná, vypněte napájení tiskárny na dobu alespoň 10 sekund a
pak je znovu zapněte.

124

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

4. Chcete-li vytisknout konfigurační stránku sítě, stiskněte síťové tlačítko Reset na zadní

straně tiskárny.

Na konfigurační stránce sítě zkontrolujte, zda je tiskárně přiřazena nenulová adresa
IP.

Neobsahuje-li konfigurační stránka sítě platnou nenulovou adresu IP, resetujte
interní tiskový server HP Jetdirect na nastavení od výrobce. Chcete-li provést
studený reset interního tiskového serveru HP Jetdirect, vypněte tiskárnu. Podržte
stisknuté tlačítko Reset na zadní straně tiskárny a zapněte tiskárnu. Tlačítko Reset
stále držte, dokud tiskárna nepřejde do stavu Připraveno (asi 5 až 30 sekund).

Dvě minuty poté, kdy tiskárna dosáhne stavu Připraveno, vytiskněte další
konfigurační stránku sítě a zkontrolujte, zda je tiskárně přiřazena platná adresa IP.

Pokud je adresa IP tiskárny stále nulová, viz

Obraťte se ba technickou podporu

společnosti HP

.

CSWW

Řešení potíží s nastavením klasické sítě

125

background image

126

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

A