HP LaserJet 1320 Printer series - Sekvence indikátorů

background image

Sekvence indikátorů

Legenda indikátorů

Symbol stavu "indikátor nesvítí"

Symbol stavu "indikátor svítí"

Symbol stavu "indikátor bliká"

Světelné zprávy ovládacího panelu

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Inicializace/Spouštění

Ve stavu Spouštění se jeden
po druhém rozsvěcují
indikátory Pokračovat,
Připraveno a Pozor postupně
(v rozmezí asi 500 ms).

Během inicializace nemá
stisknutí tlačítka žádný dopad.

CSWW

Sekvence indikátorů

89

background image

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Rekonfigurace inicializace

Během spouštění tiskárny
můžete zadat zvláštní
inicializační sekvenci, která
tiskárnu rekonfiguruje. Je-li
vyžadována jedna z těchto
sekvencí, např.Studený reset,
rozsvěcují se indikátory v cyklu
stejně jako ve stavu Inicializace/
Spouštění.

Během procesu rekonfigurace
nemá stisknutí tlačítka žádný
dopad.

Připraveno

Tiskárna je připravena a
nezpracovává žádnou úlohu.

Chcete-li vytisknout
konfigurační stránku, podržte
tlačítko

P

OKRAČOVAT

po dobu

5 sekund.

Chcete-li vytisknout zkušební
stránku, stiskněte a uvolněte
tlačítko

P

OKRAČOVAT

.

Zpracování dat

Tiskárna přijímá nebo
zpracovává data.

Chcete-li zrušit aktuální úlohu,
stiskněte tlačítko

Z

RUŠIT

.

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

90

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Zrušení úlohy

Stisknutí tlačítka

P

OKRAČOVAT

nemá žádný dopad.

Jakmile je proces zrušení
dokončen, vrátí se tiskárna do
stavu Připraveno.

Ruční podávání nebo chyba s
možností pokračování

Tohoto stavu lze dosáhnout za
následujících okolností:

Ruční podávání

V daném zásobníku došel
papír

Obecná chyba s možností
pokračování

Chyba konfigurace paměti

Místní nastavení/Chyba
související s úlohou

Chcete-li chybu opravit a
vytisknout alespoň dostupná
data, stiskněte tlačítko

P

OKRAČOVAT

.

Pokud byla obnova úspěšná,
přejde tiskárna do stavu
Zpracování dat a úlohu dokončí.

Pokud obnova úspěšná nebyla,
vrátí se tiskárna do stavu
Chyba s možností pokračování.

Pozor

Tohoto stavu lze dosáhnout za
následujících okolností:

Zásobník papíru je prázdný

Dvířka jsou otevřená

Uvíznutí papíru

Chyba podávání ze
zásobníku

Chcete-li po uvíznutí papíru
tiskárnu resetovat, stiskněte
tlačítko

P

OKRAČOVAT

.

Možná budete muset opravit
chybu ručně a stisknout tlačítko

P

OKRAČOVAT

nebo zavřít horní

kryt.

Pokud chyba přetrvává, vrátí
se tiskárna do stavu Pozor.

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Sekvence indikátorů

91

background image

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Kritická chyba

Vypněte tiskárnu, 10
sekund vyčkejte a tiskárnu
znovu zapněte.

Pokud problém
nedokážete odstranit,
přejděte k části

Obraťte se

ba technickou podporu
společnosti HP

.

Chyba příslušenství

((pouze tiskárna
HP LaserJet 1320 series)

Chcete-li zobrazit další
informace o chybě, stiskněte
tlačítko Pokračovat. Sekvence
indikátorů se změní. Další
informace o aktuálně
zobrazené sekvenci indikátorů
naleznete v části

Indikátory

chyby příslušenství

. Po

uvolnění tlačítka Pokračovat se
tiskárna vrátí do výchozího
stavu Chyba příslušenství.

Čisticí stránka

Funkce čisticí stránky není z
dostupná z ovládacího panelu.
Čisticí stránku lze aktivovat
pomocí Panelu nástrojů HP,
který je součástí balíku
softwaru tiskárny.

Během režimu čištění nemá
stisknutí tlačítka žádný dopad.
Motor tiskárny se zpomalí a
tiskárna vytiskne stránku.

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

92

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Dochází toner

Indikátory Pokračovat,
Připraveno a Pozor se chovají
nezávisle na stavu Dochází
toner.

Vložte novou tiskovou kazetu.

Chybějící toner

Tisková kazeta byla vyjmuta z
tiskárny.

Vložte tiskovou kazetu zpět do
tiskárny.

Navázáno bezdrátové připojení

Indikátory Pokračovat,
Připraveno, Pozor a Toner se
chovají nezávisle na indikátoru
Bezdrátové připojení.

Není nutno provést žádnou akci.

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

CSWW

Sekvence indikátorů

93

background image

Stav indikátoru

Stav tiskárny

Potřebná činnost

Bezdrátové připojení zakázáno

Indikátory Pokračovat,
Připraveno, Pozor a Toner se
chovají nezávisle na indikátoru
Bezdrátové připojení.

Není nutno provést žádnou akci.

Pokus o navázání
bezdrátového připojení

Indikátor Bezdrátové připojení
přenos bliká v půlsekundových
intervalech.

Indikátory Pokračovat,
Připraveno, Pozor a Toner se
chovají nezávisle na indikátoru
Bezdrátové připojení.

Není nutno provést žádnou akci.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Indikátory chyby příslušenství

Chyba příslušenství

indikátor Pozor

indikátor Připraveno

indikátor Pokračovat

Interní chyba
HP Jetdirect

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Chyba nekompatibility
patice DIMM

Vypnuto

Vypnuto

Zapnuto

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

94

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW