HP LaserJet 1320 Printer series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

akustika 129
automatický oboustranný tisk 59

B

Bezdrátové technologie Bluetooth 38
bezdrátové tiskové servery 154
bezdrátový tisk

Bluetooth 38
Standard IEEE802.11b/g 38

brožury, tisk 68

C

cesta automatického oboustranného tisku

odstranění uvíznutého papíru 120

cesta oboustranného tisku, automatického

odstranění uvíznutého papíru 120

cesty média

hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2) 7
prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

7

přehled 7
přímá výstupní dráha 8
výstupní přihrádka 9

Č

čištění

dráha média 74
oblast tiskové kazety 72
podávací válec 81
tiskárna 72

D

dráha média

čištění 74

dvířka

přímý výstup 5
tisková kazeta 5

dvířka cesty automatického oboustranného tisku, zadní

5

dvířka pro přímý výstup média 5

E

Energy Star 142
EWS 16, 35

F

fólie

pokyny k používání 46
tisk 55

formát, média 19
formuláře, tisk 56

G

grafika

chybí 102
špatná kvalita 103

H

hlavička, tisk 56
hlavičkový papír

pokyny k používání 48

hlavní vstupní zásobník

umístění 5

hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2)

dráha média 7
vložení 52

hlavní vypínač 5
horní výstupní přihrádka

ruční oboustranný tisk 61

CH

chybějící grafika 102
chybějící text 102
chyby

PostScript 99
software 104

I

implementovaný server WWW

karta Informace 36
Karta Nastavení 36
Karta Networking (Použití sítě) 36
Konfigurační stránka 36
objednání spotřebního materiálu 37
podpora produktu 37
použití 35
protokol událostí 36
přehled 16
Registrace produktu 37
stav spotřebního materiálu 36
stav zařízení 36
tisk informačních stránek 36

CSWW

Rejstřík

171

background image

indikátor

Připraveno 5

indikátor bezdrátového připojení 5
indikátor Pokračovat 5
indikátor Pozor 5
indikátor Připraveno 5
Indikátor toneru 5
indikátory

bezdrátové připojení 5
Pokračovat 5
Pozor 5
sekvence indikátorů 89
toner 5

informace, odkazy na vybraná témata 2
internetový server, implementovaný 35
interní síťový port HP Jetdirect

umístění 5

K

kabel

paralelní 23
USB 22

karta Dokumentace (panel nástrojů HP) 33
karta Information (Informace) (implementovaný server

WWW) 36

karta Networking (Použití sítě) (implementovaný

server WWW) 36

karta Odstraňování problémů (panel nástrojů HP) 32
karta Settings (Nastavení) (implementovaný server

WWW) 36

karta Stav (panel nástrojů HP) 32
karta Výstrahy (panel nástrojů HP) 33
kartony

pokyny k používání 48
tisk 57

konfigurace

Tiskárna HP LaserJet 1160 3
Tiskárna HP LaserJet 1320 3
Tiskárna HP LaserJet 1320n 4
Tiskárna HP LaserJet 1320nw 4
Tiskárna HP LaserJet 1320tn 4

Konfigurační stránka 30
Konfigurační stránka sítě 30
kontaktování společnosti HP 169
kvalita tisku

nastavení 42
nezafixovaný toner 109
opakované svislé vady 109
optimalizace pro různé druhy médií 44
přehyb 111
režim EconoMode 43
rozmazaný toner 108
rozptýlený toner na obrysu 111
skvrny od toneru 106
světlý nebo bledý tisk 106
svislé čáry 107
šedé pozadí 108

vynechávky 107
zdeformované znaky 109
zkosení stránky 110
zkroucení 110
zvlnění 110
zvrásnění 111

L

licence, software 149

M

Macintosh

běžné potíže 95
PPD 18
řešení potíží 95
software 17
tiskové chyby 96

média

doporučená 50
média, která mohou poškodit tiskárnu 50
nevhodné typy 50
odstranění uvíznutého papíru 112
optimalizace kvality tisku u různých typů médií 44
podporované formáty 19
pokyny k používání 45
ruční tisk 40
tisk na vlastní formát média 57
vložení 52
volba 50

modul DIMM

odstranění 162
přidávání 159
zkoušky 162

MSDS (Bezpečnostní list materiálů) 145

N

náhradní díly 153
nastavení

změna pouze pro aktuální software 12
změna výchozího nastavení pro systém Windows

XP 13

změna výchozího nastavení pro Windows 98,

2000, Me 13

nastavení, kvalita tisku 42
nastavení kvality tisku 42
Nastavení tiskárny

panel nástrojů HP 33

nastavení tisku, změny 13

O

obálky

pokyny k používání 46
tisk 53

objednávání spotřebního materiálu a příslušenství 152
oblast tiskové kazety

čištění 72
odstranění uvíznutého papíru 112

172

Rejstřík

CSWW

background image

oboustranný tisk

automatický 59
ruční 61

oddělovací podložka, výměna 82
odkazy na uživatelskou příručku 2
odstranění uvíznutého papíru 112
odstranění uvíznuté stránky 112
Okno Síť (panel nástrojů HP) 34
online nápověda, vlastnosti tiskárny 13
opětovné zabalení tiskárny 168
oprava

kontaktování společnosti HP 169
servis hardwaru 166

optimalizace kvality tisku u různých typů médií 44
ovládací panel 6
ovladače tiskárny

stránky ke stažení 2

ovladač tiskárny

instalace 11
Macintosh 17
Windows 15

P

paměť

přidávání 159

Panel nástrojů 15
panel nástrojů HP

karta Dokumentace 33
karta Odstraňování problémů 32
karta Stav 32
karta Výstrahy 33
Nastavení tiskárny 33
Okno Síť 34
zobrazení 31

papír

podporované formáty 19
použití 45
problémy a řešení 45
volba 50

paralelní kabel, připojení 23
paralelní port

umístění 5

podávací válec

čištění 81
výměna 75

podpěra pro média 5
podporované operační systémy 11
Pokračovat, tlačítko 5
port, paralelní

umístění 5

port, USB

umístění 5

port USB

umístění 5

PostScript, chyby 99
potíže při manipulaci s papírem 100
použití tiskových kazet HP 155

požadavky na okolní prostředí 128
PPD 18
prázdné stránky 102
prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

přehled 7
umístění 5
vložení 52

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu

prostředí 142

předpokládaná životnost, tisková kazeta 155
předtištěné formuláře

pokyny k používání 48

přehled, tiskárna 5
přímá výstupní dráha

odstranění uvíznutého papíru 118
ruční oboustranný tisk 63

připojení k síti 24
Připojení k síti 10/100 a bezdrátové tiskové servery

154

příslušenství, objednávání 152
přístup, tisková kazeta 10

R

recyklace

kde lze kazety vrátit 143
Program navrácení spotřebního materiálu

společnosti HP a recyklace 143

registrace

implementovaný server WWW 37

režim EconoMode 43
rozšířená záruka 167
ruční oboustranný tisk 61

Ř

řešení potíží

běžné potíže s počítačem Macintosh 95
chybějící grafika nebo text 102
indikátor Připraveno 86
instalace tiskárny 86
komunikace mezi tiskárnou a počítačem 87
kvalita tisku 87
neúplný text 102
nezafixovaný toner 109
opakované svislé vady 109
panel nástrojů HP 31
PostScript, chyby 99
potíže při manipulaci s papírem 100
potíže se softwarem tiskárny 104
prázdné stránky 102
problémy při tisku v systému Macintosh 95
přehyb 111
rozmazaný toner 108
rozptýlený toner na obrysu 111
řešení 86
skvrny od toneru 106
světlý nebo bledý tisk 106
svislé čáry 107

CSWW

Rejstřík

173

background image

šedé pozadí 108
špatná kvalita grafiky 103
technická podpora společnosti HP 88
vynechávky 107
vytištěná stránka a očekávané výsledky 88
vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

102

zdeformované znaky 109
zkosení stránky 110
zkreslený text 102
zkroucení 110
zkušební stránka 87
zvlnění 110
zvrásnění 111

S

sekvence indikátorů 89
servis

hardware 166
kontaktování společnosti HP 169

setření toneru 155
silná média, pokyny k použití 48
síť

připojení 24

síťový port, interní HP Jetdirect

umístění 5

směrnice

finské prohlášení o laseru 141
Kanadské směrnice DOC 140
Prohlášení o elektromagnetickém vyzařování

(Korea) 140

prohlášení o shodě 138

software

instalace 11
licenční smlouva na software 149
Macintosh 17
ovladače tiskárny, Macintosh 17
ovladače tiskárny, Windows 15
podporované operační systémy 11
potíže 104
stránky ke stažení 2
Windows 15

soulad s předpisy FCC 137
spotřební materiál, objednávání 152
Standard IEEE802.11b/g 38
Stránka stavu spotřebního materiálu 30
stránky s informacemi o tiskárně

Konfigurační stránka 30
Konfigurační stránka sítě 30
Stránka stavu spotřebního materiálu 30
zkušební stránka 30

Š

štítky

pokyny k používání 46
tisk 55

T

technické údaje

akustika 129
dostupnost portů 135
elektrotechnické 130
fyzické 132
kapacita a výkon 133
média 19
paměť 134
prostředí 128

text

chybí 102
zkreslený 102

tisk

brožury 68
fólie 55
formuláře, předtištěné 56
hlavičkový papír 56
kartony 57
Konfigurační stránka 30
Konfigurační stránka sítě 30
n-up 67
obálky 53
obě strany papíru (automaticky) 59
obě strany papíru (ručně) 61
ruční podávání 40
Stránka stavu spotřebního materiálu 30
štítky 55
více stránek na jeden list papíru 67
vlastní formát média 57
vodoznaky 69
zkušební stránka 30
zrušení 41

tiskárna

čištění 72
konfigurace 3
opětovné zabalení 168
ovládací panel 6
Panel nástrojů 15
potíže se softwarem 104
přehled 5
připojení 21
software 11
technické údaje 127

tiskárna, technické údaje 133
tisk n-up 67
tisková kazeta

dvířka 5
kde lze vrátit materiál určený k recyklaci 143
použití kazet HP 155
předpokládaná životnost 155
přístup 10
uskladnění 155
výměna 157
záruka 150
změna rozložení toneru 156

tisk s ručním podáním 40

174

Rejstřík

CSWW

background image

tlačítko, Pokračovat 5
tlačítko, Zrušit 5
tlačítko Zrušit 5
toner

čistění oblasti tiskové kazety 72
dochází 106
dvířka tiskové kazety 5
nezafixovaný toner 109
rozmazaný 108
rozptýlení na obrysu 111
skvrny 106
šetření 155
uskladnění tiskových kazet 155
výměna tiskové kazety 157
změna rozložení 156

U

USB

připojení kabelu USB 22

úspora toneru 155
uvíznutí

odstranění 112

V

více stránek, tisk na jeden list papíru 67
vlastní formát média, tisk 57
vlastnosti tiskárny

online nápověda 13
přístup 12

vložení média

prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

52

Vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 2 nebo

Zásobník 3) 52

vodoznaky, tisk 69
volba

média 50
papír 50

vstupní zásobník

hlavní 5
hlavní (Zásobník 2) 7
prioritní na jeden list 5, 7
vložení média 52
vložení média do prioritního vstupního zásobníku

na jeden list (Zásobník 1) 52

vstupní zásobníky

odstranění uvíznutého papíru 114

výběr

média 50
papír 50

výběr velikosti média pro oboustranný tisk 5
výměna

oddělovací podložka 82
podávací válec 75

vymezovače, média

hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2) 7
prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

7

vymezovače médií

hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2) 7
prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

7

vymezovače médií tiskárny

hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2) 7
prioritní vstupní zásobník na jeden list (Zásobník 1)

7

vypínač 5
vypínač, hlavní 5
výstupní cesta, přímá 8
výstupní přihrádka

odstranění uvíznutého papíru 117

výstupní přihrádka, horní

ruční oboustranný tisk 61

W

webová podpora 2
webové stránky podpory 2

Z

záruka

produkt 147
rozšířená 167
tisková kazeta 150

zásobník

hlavní vstupní 5
prioritní vstupní na jeden list 5

Zásobník 1 (prioritní vstupní zásobník na jeden list) 5
Zásobník 2 (hlavní vstupní zásobník) 7
zásobníky, vstupní

odstranění uvíznutého papíru 114

zásuvka napájení 5
zkreslený text 102
zkušební stránka 30
zlepšení kvality tisku 106
změna rozložení toneru 156
zrušení tiskové úlohy 41

CSWW

Rejstřík

175

background image

176

Rejstřík

CSWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90925

*Q5927-90925*

*Q5927-90925*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.