HP LaserJet 1320 Printer series - Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard

background image

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard

UPOZORNĚNÍ: UŽÍVÁNÍ SOFTWARU SE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI
LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU HP. UŽÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE
SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI.

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU HP

V případě, že nemáte uzavřenou samostatnou smlouvu se společností Hewlett-Packard,
upravují užívání přiloženého softwaru tyto licenční podmínky.

Udělení licence. Hewlett-Packard Vám uděluje licenci k užívání jedné kopie softwaru.
"Užíváním" softwaru se rozumí jeho uložení, načtení, instalace, spuštění nebo zobrazení.
Uživatel není oprávněn software jakkoli upravovat nebo zablokovat některé jeho licenční
nebo ovládací prvky. V případě, že vlastníte licenci k "souběžnému užívání" softwaru,
musíte zajistit, že software nebude souběžně užíván více uživateli, než je maximální počet
oprávněných uživatelů.

Vlastnická práva. Držitelem vlastnických a autorských práv k softwaru je společnost
Hewlett-Packard nebo její smluvní dodavatelé. Tato licence nepropůjčuje ani neprodává
žádná vlastnická práva k softwaru. Smluvní dodavatelé společnosti Hewlett-Packard jsou
oprávněni v případě porušení licenčních podmínek hájit svá práva.

Kopie a upravené verze. Kopie a upravené verze softwaru je uživatel oprávněn vytvářet
pouze pro účely archivace nebo v případě, kdy je kopírování nebo úprava softwaru
nezbytným krokem jeho oprávněného užívání. Povinností uživatele je zachovat všechna
označení autorského práva na originální verzi softwaru a všech jeho kopiích nebo
upravených verzích. Uživatel není oprávněn kopírovat software do jakékoli veřejné sítě.

Zákaz zpětného převodu nebo dekompilace. Uživatel není oprávněn zpětně převádět
nebo dekompilovat software bez předchozího získání písemného souhlasu společnosti HP.
V některých právních řádech zákony umožňují omezený zpětný převod nebo dekompilaci
bez souhlasu HP. Společnost HP si může vyžádat přiměřeně podrobné informace týkající se
případného zpětného převodu nebo dekompilace. Uživatel není oprávněn provádět
dekompilaci softwaru, pokud se nejedná o nezbytnou součást jeho užívání.

Převod. Převodem softwaru automaticky končí platnost licence. Při převodu softwaru je
uživatel povinen software odeslat nabyvateli včetně všech kopií a příslušné dokumentace.
Podmínkou převodu je souhlas nabyvatele s licenčními podmínkami.

Ukončení platnosti. Společnost HP je oprávněna ukončit platnost licence na základě
zjištění skutečností o nedodržení některé z licenčních podmínek. Při vypovězení smlouvy je
uživatel povinen neprodleně zničit software včetně všech jeho kopií, upravených verzí a
sloučených částí ve všech podobách.

Vývozní předpisy. Uživatel nesmí při vývozu nebo opětovném vývozu softwaru nebo jeho
kopií či upravených verzí porušit příslušné zákony a nařízení.

Omezená práva vlády USA. Veškeré náklady na vývoj tohoto softwaru včetně přiložené
dokumentace byly hrazeny výhradně ze soukromých prostředků. Je dodáván a je na něj
poskytována licence pod označením "počítačový software pro komerční účely", jak ho
definuje DFARS 252.227-7013 (říjen 1988), DFARS 252.211-7015 (květen 1991), nebo
DFARS 252.227-7014 (červen 1995), jako "komerční zboží", jak ho definuje FAR 2.101(a)
(červen 1987), nebo jako "počítačový software s omezenou licencí", jak je definován v FAR
52.227-19 (červen 1987) (nebo v ekvivalentním správním předpisu nebo smluvní doložce),
podle kontextu. Uživatel vlastní pouze práva, která k tomuto software a přiložené
dokumentaci poskytuje příslušná doložka DFARS nebo FAR nebo standardní smlouva
k příslušnému softwarovému produktu HP.

CSWW

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard

149