HP LaserJet 1320 Printer series - Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

background image

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

VÝROBEK HP
Tiskárny HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 series

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY
Jeden rok od data zakoupení.

Společnost HP poskytuje konečnému spotřebiteli záruku na to, že její hardware a příslušenství bude bez vad

materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud Společnost HP obdrží v záruční době

reklamaci takové vady, podle svého rozhodnutí výrobky, u kterých se vada prokáže, opraví nebo vymění.

Náhradní výrobek může být nový nebo ekvivalentní novému.

Společnost HP poskytuje záruku na to, že její software, pokud byl správně instalován a užíván, nebude mít

závady v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po

jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna vyměnit software,

který z důvodu této vady neprovádí programovací instrukce.

Společnost HP neposkytuje záruku na to, že užívání jejích výrobků bude nepřerušené nebo bezchybné. V

případě, že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný výrobek podle

podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení výrobku na vrácení ceny,

za kterou zboží zakoupil.

Výrobky HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým, pokud se jedná o výkon, nebo náhodně

použité součásti.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo kalibrací, (b)

užíváním software, rozhraní, dílů nebo spotřebního materiálu od jiných dodavatelů, (c) neoprávněnými úpravami

nebo nesprávným používáním, (d) provozováním mimo stanovené parametry prostředí výrobku, nebo (e)

nedostatečnou přípravou místa pro instalaci nebo nedostatečnou údržbou.

Omezená záruka společnosti HP platí pro všechny země/oblasti, kde má společnost zajištěnu podporu

příslušného produktu a kde je produkt společností HP prodáván. Úroveň záručních služeb se může lišit podle

místních standardů. Společnost HP nebude upravovat formu, zpracování nebo funkce produktu za účelem jeho

fungování v zemi/oblasti, pro které nikdy nebyl z právních nebo regulačních důvodů určen. AŽ DO ROZSAHU

UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU

POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO

IMPLIKOVANÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO

VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo

provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká.

Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/

oblasti, státu nebo provincie.
V ROZSAHU PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH

PŘÍPADŮ SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZTRÁTU DAT

NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU ŠKODU

(VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, Z DELIKTU

NEBO JINÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo

omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení

nebo omezení odpovědnosti týká.

CSWW

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

147

background image

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ

ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO

DOVOLUJE ZÁKON; A POUZE JE DOPLŇUJÍ.

148

Dodatek C Záruka a licence

CSWW