HP LaserJet 1320 Printer series hjælp

background image

Brug

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 og HP LaserJet 1320
series-printer

Brugervejledning

background image

Oplysninger om copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse er ikke
tilladt ud over det, som er tilladt i henhold til
gældende lov om ophavsret.

Produktnummer: Q5927-90918

Edition 1, 09/2004

Oplysningerne i dette dokument kan gøres
til genstand for ændring uden forudgående
varsel.

De gældende garantier for HP-produkter
og -tjenester er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, som følger med
sådanne produkter og -tjenester. Intet heri
skal opfattes som en supplerende garanti.
HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Varemærker

Microsoft

®

, Windows

®

og Windows NT

®

er

amerikanske registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.

Energy Star

®

og Energy Star-logoet

®

er

amerikanske registrerede varemærker
tilhørende United States Environmental
Protection Agency.

PostScript

®

er et registreret varemærke

tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

er et registreret varemærke, der

tilhører ejeren og bruges af Hewlett-
Packard Company ifølge en licensaftale.

Java™ er et amerikansk varemærke
tilhørende Sun Microsystems Inc.

UNIX

®

er et registreret varemærke

tilhørende The Open Group.

Linux

®

er et amerikansk registreret

varemærke tilhørende Linus Torvalds.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende oplysninger om printeren

Hurtig adgang til flere oplysninger ............................................................................................2

WWW-links til drivere, software og support ........................................................................2
Brugervejledning-links ........................................................................................................2
Her kan du få yderligere oplysninger ..................................................................................2

Printerkonfigurationer ................................................................................................................3

HP LaserJet 1160-printer ...................................................................................................3
HP LaserJet 1320-printer ...................................................................................................3
HP LaserJet 1320n-printer .................................................................................................4
HP LaserJet 1320tn-printer ................................................................................................4
HP LaserJet 1320nw-printer ...............................................................................................4

Gennemgang .............................................................................................................................5
Printerens kontrolpanel .............................................................................................................6
Mediestier ..................................................................................................................................7

Enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) ......................................................................7
Hovedpapirbakke (Bakke 2) ...............................................................................................7
Lige udskriftsgang ...............................................................................................................8
Udskriftsbakke ....................................................................................................................9

Adgang til printerpatron ...........................................................................................................10
Printersoftware ........................................................................................................................11

Understøttede operativsystemer ......................................................................................11
Installation af printersoftware ............................................................................................11
Printeregenskaber (driver) ................................................................................................12
Prioriteter for udskriftsindstillinger ....................................................................................13
Onlinehjælp til printeregenskaber .....................................................................................13

Software til Windows ...............................................................................................................14

Printerdrivere ....................................................................................................................14
Tilgængelige printerdrivere ...............................................................................................14
HP-værktøjskasse ............................................................................................................14
Integreret webserver .........................................................................................................15

Software til Macintosh-computere ...........................................................................................16

HP LaserJet 1160-printer .................................................................................................16
HP LaserJet 1320 series-printer .......................................................................................16
PPD-filer (PostScript Printer Description Files) ................................................................17

Mediespecifikationer for printeren ...........................................................................................18

Understøttede medieformater ...........................................................................................18

2 Printertilslutninger

USB-tilslutninger .....................................................................................................................20

Tilslutning af USB-kablet ..................................................................................................20

Paralleltilslutning .....................................................................................................................21

Tilslutning af parallelkablet ...............................................................................................21

Netværkstilslutninger ...............................................................................................................22

Tilslutning til netværket .....................................................................................................23

Trådløse tilslutninger ...............................................................................................................25

DAWW

iii

background image

3 Styring af printeren

Printerinformationssider ..........................................................................................................28

Demoside ..........................................................................................................................28
Konfigurationsside ............................................................................................................28
Statusside for forbrugsvarer .............................................................................................28
Netværkskonfigurationsside .............................................................................................28

Brug af HP-værktøjskasse ......................................................................................................29

Understøttede operativsystemer ......................................................................................29
Understøttede browsere ...................................................................................................29
Sådan får du vist HP-værktøjskasse på Windows ...........................................................29
Sådan får du vist HP-værktøjskasse på Macintosh .........................................................30
Afsnit i HP-værktøjskasse ................................................................................................30
Andre links ........................................................................................................................30
Fanen Status ....................................................................................................................30
Fanen Fejlfinding ..............................................................................................................30
Fanen Advarsler ...............................................................................................................31
Fanen Dokumentation ......................................................................................................31
Vinduet Avancerede printerindstillinger ............................................................................31
Vinduet Netværk ...............................................................................................................32

Brug af den integrerede webserver .........................................................................................33

Sådan åbnes den integrerede webserver ........................................................................33
Fanen Oplysninger ...........................................................................................................34
Fanen Indstillinger ............................................................................................................34
Fanen Netværk .................................................................................................................34
Andre links ........................................................................................................................35

Trådløs udskrivning .................................................................................................................36

IEEE 802.11b/g-standard .................................................................................................36
Bluetooth ...........................................................................................................................36

4 Udskrivningsopgaver

Manuel indføring .....................................................................................................................38
Annullering af et udskriftsjob ...................................................................................................39
Indstillinger for udskriftskvalitet ...............................................................................................40
Brug af EconoMode (sparer toner) .........................................................................................41
Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper .....................................................................42
Retningslinjer for brug af medier .............................................................................................43

Papir ..................................................................................................................................43
Etiketter .............................................................................................................................44
Transparenter ...................................................................................................................44
Konvolutter ........................................................................................................................44
Karton og kraftigt medie ...................................................................................................46
Brevpapir eller fortrykte formularer ...................................................................................46

Valg af papir og andre medier .................................................................................................48

HP-medie ..........................................................................................................................48
Medier som bør undgås ....................................................................................................48
Medier, der kan beskadige printeren ................................................................................48

Ilægning af medier i papirbakkerne .........................................................................................50

Enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) ....................................................................50
250-arks papirbakke (Bakke 2 eller den valgfri Bakke 3) .................................................50

Udskrivning af konvolutter .......................................................................................................51
Udskrivning af transparenter eller etiketter .............................................................................53
Udskrivning på brevpapir og fortrykte formularer ....................................................................54
Udskrivning på specialmedier og karton .................................................................................55
Automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning) .............................................................57

Windows ...........................................................................................................................57

iv

DAWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................57
Mac OS X .........................................................................................................................58

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel tosidet udskrivning) ......................................59

Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den øverste udskriftsbakke ..............................59
Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den lige udskriftsgang ......................................62

Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning) .......................................65
Udskrivning af brochurer .........................................................................................................66
Udskrivning af vandmærker ....................................................................................................67

5 Vedligeholdelse

Rengøring af printeren ............................................................................................................70

Rengøring af printerpatronområdet ..................................................................................70
Rengøring af printerens mediegang .................................................................................72

Udskiftning af opsamlingsvalsen .............................................................................................73
Rengøring af opsamlingsvalsen ..............................................................................................79
Udskiftning af printerens separator .........................................................................................80

6 Fejlfinding

Løsning af problemer ..............................................................................................................84

Trin 1: Er printerens konfiguration korrekt? ......................................................................84
Trin 2: Lyser indikatoren Klar? .........................................................................................84
Trin 3: Kan du udskrive en demoside? .............................................................................85
Trin 4: Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende? ..................................................................85
Trin 5: Kommunikerer printeren med computeren? .........................................................85
Trin 6: Ser den udskrevne side ud som forventet? ..........................................................86
Kontakt HP Support ..........................................................................................................86

Statusindikatormønstre ...........................................................................................................87
Almindelige problemer i Macintosh .........................................................................................93
Fejlfinding af PostScript-fejl ....................................................................................................97
Papirhåndteringsproblemer .....................................................................................................98

Papirstop ...........................................................................................................................98
Udskriften er skæv ............................................................................................................98
Der føres mere end ét ark papir gennem printeren ad gangen. .......................................98
Printeren indfører ikke mediet fra papirbakken ................................................................99
Printeren fik mediet til at bøje ...........................................................................................99
Det udskrevne medie sendes ikke til den rette udskriftsgang ..........................................99
Udskriftsjobbet udføres meget langsomt ..........................................................................99

Den udskrevne side afviger fra den side, der blev vist på skærmen ....................................100

Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst ...................................................................100
Manglende grafik eller tekst eller blanke sider ...............................................................100
Sideformatet er anderledes end på andre printere ........................................................101
Grafikkvalitet ...................................................................................................................101

Problemer med printersoftwaren ...........................................................................................102
Forbedring af udskriftskvaliteten ...........................................................................................103

Lys eller falmet udskrift ...................................................................................................103
Tonerpletter ....................................................................................................................103
Udfald .............................................................................................................................104
Lodrette streger ..............................................................................................................104
Grå baggrund ..................................................................................................................105
Tonerudtværing ..............................................................................................................105
Løs toner .........................................................................................................................106
Gentagne lodrette mærker .............................................................................................106
Misdannede tegn ............................................................................................................106
Skæv side .......................................................................................................................107
Bøjning eller bølger ........................................................................................................107

DAWW

v

background image

Krøllet eller foldet papir ...................................................................................................108
Spredt toner ....................................................................................................................108

Afhjælpning af papirstop .......................................................................................................109

Printerpatronområde .......................................................................................................109
Papirbakker .....................................................................................................................111
Udskriftsbakke ................................................................................................................114
Lige udskriftsgang ..........................................................................................................115
Udskriftsgang til automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning) ..........................117

Problemløsning for konfiguration af trådløst netværk ...........................................................121

Tillæg A Printerspecifikationer

Specifikationer for driftsmiljø .................................................................................................124
Støjniveau .............................................................................................................................125
Elektriske specifikationer .......................................................................................................126
Fysiske specifikationer ..........................................................................................................128
Printerkapaciteter og -klassificeringer ...................................................................................129
Hukommelsesspecifikationer ................................................................................................130
Porttilgængelighed ................................................................................................................131

Tillæg B Lovgivningsmæssige oplysninger

Overensstemmelse med FCC-bestemmelser .......................................................................133
Overensstemmelseserklæring ..............................................................................................134
Lovgivningsmæssige erklæringer .........................................................................................136

Erklæring om lasersikkerhed ..........................................................................................136
Canadiske DOC-bestemmelser ......................................................................................136
Koreansk EMI-erklæring .................................................................................................136
Lasererklæring for Finland ..............................................................................................137

Miljøbeskyttelsesprogram .....................................................................................................138

Beskyttelse af miljøet ......................................................................................................138
Ozonproduktion ..............................................................................................................138
Energiforbrug ..................................................................................................................138
Tonerforbrug ...................................................................................................................138
Papirforbrug ....................................................................................................................138
Plastik .............................................................................................................................138
HP LaserJet-forbrugsvarer .............................................................................................139
Oplysninger om HPs program til returnering og genbrug af forbrugsvarer ....................139
Papir ...............................................................................................................................139
Begrænsninger i materialet ............................................................................................139
Yderligere oplysninger ....................................................................................................139

Datablad om materialesikkerhed ..........................................................................................141

Tillæg C Garanti og licens

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti .............................................................143
Hewlett-Packards softwarelicensaftale .................................................................................145
Begrænset garanti for printerpatronens levetid ....................................................................146

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

Bestilling af forbrugsvarer og ekstraudstyr ...........................................................................148
10/100-netværk og trådløse printerservere ..........................................................................150
Brug af HP-printerpatroner ....................................................................................................151

HP-politik vedrørende printerpatroner, der ikke er fremstillet af HP ..............................151
Opbevaring af printerpatroner ........................................................................................151
Printerpatronens forventede levetid ...............................................................................151

vi

DAWW

background image

Tonerbesparelse .............................................................................................................151
Omfordeling af toner .......................................................................................................152
Udskiftning af printerpatronen ........................................................................................153

DIMM-kort (hukommelse eller fonte) .....................................................................................155

Installation af DIMM-hukommelseskort (kun HP LaserJet 1320 series-printer) ............155
Test af DIMM-installationen ............................................................................................158
Fjernelse af et DIMM-kort ...............................................................................................158

Tillæg E Service og support

Hardwareservice ...................................................................................................................162
Udvidet garanti ......................................................................................................................163
Retningslinjer for emballering af printeren ............................................................................164
Sådan kontakter du HP .........................................................................................................165

Indeks

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1