HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

background image

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

HP-PRODUKT
HP LaserJet 1160 og HP LaserJet 1320 series-
printere

DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED
Et år fra købsdatoen

HP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materiale og

forarbejdning efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP underrettes om eventuelle defekter i

garantiperioden, vil HP, efter eget valg, enten reparere eller ombytte produkter, der viser sig at være defekte.

Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye i ydeevne.

HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner i ovenfor

angivne periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og bruges korrekt. Hvis HP

underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte den software, som ikke udfører

programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.

HP garanterer ikke, at driften af HP-produkter vil foregå fejlfrit eller uden afbrydelser. Hvis HP ikke er i stand til,

inden for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret, har

kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.

HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydeevne svarer til nye dele, eller dele, som kan have været

genstand for tilfældig brug.

Garantien dækker ikke defekter, som skyldes (a) forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering,

(b) software, tilslutningsudstyr, dele eller forbrugsvarer, som ikke er fra HP, (c) uautoriseret modifikation eller

misbrug, (d) drift i et miljø, der ikke overholder de angivne specifikationer for produktet, eller (e) forkert klargøring

eller vedligeholdelse af placeringsstedet.

HPs begrænsede garanti gælder i ethvert land/område eller på ethvert sted, hvor HP har en supportenhed for

dette produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Den service, du modtager i kraft af garantien, kan

variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke ændre dette produkts udformning, egnethed eller funktioner for

at det kan fungere i et land/område, hvor produktet ikke er tilsigtet at skulle fungere af juridiske eller lovmæssige

årsager. I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIER

EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG,

UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE

GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED

TIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger i varigheden

af en underforstået garanti. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig.

Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder,

som varierer fra land/område til land/område, stat til stat eller provins til provins.

DAWW

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

143

background image

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHEDERNE I DENNE

GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETTIGHEDER. HP ELLER DETS LEVERANDØRER

SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, MED UNDTAGELSE AF DET, DER ER INDIKERET OVENFOR,

VÆRE ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE SKADER,

FØLGESKADER (INKLUSIV TAB AF FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, HVAD ENTEN

DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET.

Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af indirekte eller

hændelige skader. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER

IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE

RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

144

Tillæg C Garanti og licens

DAWW