HP LaserJet 1320 Printer series - Overensstemmelse med FCC-bestemmelser

background image

Overensstemmelse med FCC-bestemmelser

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til
Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse krav er fastsat med henblik på at yde rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer,
bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres
brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Bemærk!

Ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hewlett-
Packard, kan fratage brugeren sin ret til at betjene udstyret.

Overholdelse af Klasse B-begrænsningerne under Afsnit 15 i FCC-reglerne kræver brug af
et afskærmet interfacekabel.

DAWW

Overensstemmelse med FCC-bestemmelser

133