Abi HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Kasutamine

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria
printer

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguste alane informatsioon

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodutseerimine, muutmine ja tõlkimine
on keelatud ilma eelneva kirjaliku
nõusolekuta, välja arvatud autoriõiguste
seadustes ettenähtud juhtudel.

Artikli number: Q5927-90937

Edition 1, 09/2004

Siin toodud informatsiooni võidakse muuta
ette teatamata.

HP toodetele ja teenustele kehtivad vaid
vastavate toodete ja teenustega kaasas
olevad formuleeritud garantiid. Ühtegi siin
toodud väidet ei tohi käsitleda kui
täiendavat garantiid. HP ei vastuta
võimalike tehniliste ja sisuliste vigade eest
trükises.

Kasutatud kaubamärgid

Microsoft

®

, Windows

®

, ja Windows NT

®

on

Microsoft Corporation’i USA-s registreeritud
kaubamärgid.

Energy Star

®

ja Energy Star logo

®

on

Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse
Agentuuri USA-s registreeritud märgid.

PostScript

®

on Adobe Systems

Incorporated’i registreeritud kaubamärk.

Bluetooth

®

on omanikule kuuluv

kaubamärk, mida Hewlett-Packard
Company kasutab loa alusel.

Java™ on Sun Microsystems Inc USA-s
registreeritud kaubamärk.

UNIX

®

on The Open Group’i registreeritud

kaubamärk.

Linux

®

on Linus Torvaldsi USA-s

registreeritud kaubamärk.

background image

Sisukord

1 Printeri tutvustus

Lisainfo hankimise võimalused .................................................................................................2

Draiverite, tarkvara ja klienditoe lingid ................................................................................2
Kasutusjuhendi lingid ..........................................................................................................2
Kust otsida lisainfot .............................................................................................................2

Printeri konfiguratsioon .............................................................................................................3

HP LaserJet 1160 ...............................................................................................................3
HP LaserJet 1320 ...............................................................................................................3
HP LaserJet 1320n .............................................................................................................4
HP LaserJet 1320tn ............................................................................................................4
HP LaserJet 1320nw ..........................................................................................................4

Printeri osad ..............................................................................................................................5
Printeri juhtpaneel .....................................................................................................................6
Kandjate liikumisteed ................................................................................................................7

Ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) ..................................................................7
Põhisisestussalv (salv 2) ....................................................................................................7
Paberi otseväljastustee ......................................................................................................8
Väljastusalus .......................................................................................................................9

Juurdepääs printerikassetile ...................................................................................................10
Printeri tarkvara .......................................................................................................................11

Toetatud operatsioonisüsteemid ......................................................................................11
Printeri tarkvara installeerimine ........................................................................................11
Printeri atribuudid (draiver) ...............................................................................................12
Printeri häälestuse prioriteedid .........................................................................................13
Printeri atribuutide spikker ................................................................................................13

Windowsi tarkvara ...................................................................................................................14

Printeridraiverid .................................................................................................................14
Olemasolevad printeridraiverid .........................................................................................14
HP toolbox (tööriistakast) .................................................................................................14
Sisseehitatud veebiserver ................................................................................................15

Tarkvara Macintoshi arvutitele ................................................................................................16

Printer HP LaserJet 1160 .................................................................................................16
HP LaserJet 1320 seeria printer .......................................................................................16
PostScript Printer Descriptioni failid (PPD-d) ...................................................................17

Kandja spetsifikatsioon ...........................................................................................................18

Sobivad kandja formaadid ................................................................................................18

2 Printeri ühendamine

USB-kaabli ühendamine .........................................................................................................20

USB-kaabli ühendamine ...................................................................................................20

Rööpkaabli ühendamine .........................................................................................................21

Rööpkaabli ühendamine ...................................................................................................21

Ühendamine arvutivõrguga .....................................................................................................22

Ühendamine arvutivõrguga ..............................................................................................23

Ühendamine raadiovõrguga ....................................................................................................25

ETWW

iii

background image

3 Printeri haldamine

Printeri informatsioonilehed ....................................................................................................28

Demoleht ..........................................................................................................................28
Konfiguratsiooni leht .........................................................................................................28
Tarvikute oleku leht ..........................................................................................................28
Võrgukonfiguratsiooni leht ................................................................................................28

HP ’Toolboxi (tööriistakasti) kasutamine .................................................................................29

Toetatud operatsioonisüsteemid ......................................................................................29
Toetatavad brauserid ........................................................................................................29
HP Toolboxi (tööriistakasti) avamiseks Windows’is .........................................................29
HP Toolboxi (tööriistakasti) avamine Mac arvutis ............................................................29
HP Toolboxi (tööriistakasti) osad ......................................................................................30
Muud lingid .......................................................................................................................30
Status (oleku vaheleht) .....................................................................................................30
Troubleshooting (veaotsingu vaheleht) ............................................................................30
Alerts (alarmide vaheleht) .................................................................................................31
Documentation (dokumentatsiooni vaheleht) ...................................................................31
Advanced Printer Settings (printeri erisätete aken) ..........................................................31
Network (arvutivõrgu aken) ..............................................................................................32

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine ..................................................................................33

Sisseehitatud veebiserveri avamine .................................................................................33
Information (info vaheleht) ................................................................................................34
Settings (sätete vaheleht) .................................................................................................34
Networking (arvutivõrgu vaheleht) ....................................................................................34
Muud lingid .......................................................................................................................35

Ühenduskaablita printimine .....................................................................................................36

IEEE 802.11b/g-standard .................................................................................................36
Bluetooth ...........................................................................................................................36

4 Printimistööd

Käsitsi söötmine ......................................................................................................................38
Printimistöö tühistamine ..........................................................................................................39
Trükikvaliteedi sätete tutvustus ...............................................................................................40
EconoMode'i (tooneri säästmiseks) kasutamine ....................................................................41
Trükikvaliteedi optimeerimine kandjatüüpide järgi ..................................................................42
Kandjate kasutusjuhised .........................................................................................................43

Paber ................................................................................................................................43
Kleebised ..........................................................................................................................44
Lüümikud ..........................................................................................................................44
Ümbrikud ..........................................................................................................................44
Postkaardid ja paks paber ................................................................................................45
Kirjablanketid ja trükivormid ..............................................................................................46

Paberi ja muude kandjate valimine .........................................................................................47

HP kandjad .......................................................................................................................47
Mittesoovitatavad kandjad ................................................................................................47
Kandjate tüübid, mis võivad printerit kahjustada ..............................................................47

Kandjate asetamine sisestussalvedesse ................................................................................49

Ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) ................................................................49
250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2 või valikuline salv 3) ..........................................49

Ümbriku printimine ..................................................................................................................50
Lüümikute ja kleebiste printimine ............................................................................................52
Kirjablankettide ja trükivormide printimine ..............................................................................53
Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine ...........................................................54
Automaatne kahepoolne printimine (dupleks) ........................................................................56

Windows ...........................................................................................................................56

iv

ETWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................56
Mac OS X .........................................................................................................................57

Printimine paberi mõlemale küljele (käsitsisöötmisega kahepoolne printimine) ....................58

Käsisöötmisega kahepoolne printimine ülemise väljastusaluse kaudu ...........................58
Käsisöötmisega kahepoolne printimine paberi otsetee väljastusluugi kaudu ..................61

Mitme lehekülje printimine ühele lehele (printimine N-up) ......................................................64
Brošüüride printimine ..............................................................................................................65
Vesimärkide printimine ............................................................................................................66

5 Hooldus

Printeri puhastamine ...............................................................................................................68

Printerikasseti ava puhastamine ......................................................................................68
Paberitee puhastamine .....................................................................................................69

Paberivõtu rulli vahetamine .....................................................................................................71
Paberivõtu rulli puhastamine ...................................................................................................77
Paberi eralduspadja vahetamine ............................................................................................78

6 Probleemide lahendamine

Lahenduse leidmine ................................................................................................................82

1. samm: Kas printer on õigesti seadistatud? ..................................................................82
2. samm: Kas Valmis-indikaator põleb? ...........................................................................82
3. samm: Kas demolehe printimine õnnestub? ................................................................83
4. samm: Kas trükikvaliteet on vastuvõetav? ...................................................................83
5. samm: Kas printeri ja arvuti vaheline andmevahetus toimib? ......................................83
6. samm: Kas prinditud lehekülg vastab ootustele? .........................................................84
Kontakteeruge HP tugiteenustega ...................................................................................84

Printeri indikaatorid .................................................................................................................85
Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul ......................................................................91
PostScripti (PS) vigade lahendamine .....................................................................................95
Paberi käsitlemise probleemid ................................................................................................96

Paberiummistus ................................................................................................................96
Prinditud kujutis on nihkes (kõver) ...................................................................................96
Printer võtab korraga mitu lehte .......................................................................................96
Printer ei võta kandjaid sisestussalvest ............................................................................97
Printer muudab kandja laineliseks ....................................................................................97
Prinditud kandjad ei välju ettenähtud tee kaudu ..............................................................97
Printimistöö on väga aeglane ...........................................................................................97

Prinditud lehekülg erineb ekraanil olevast ..............................................................................98

Tekst on korrapäratu, vale või mittetäielik ........................................................................98
Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud leht on tühi ............................................98
Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul ................................................99
Graafika kvaliteet ..............................................................................................................99

Printeri tarkvara probleemid ..................................................................................................100
Trükikvaliteedi parandamine .................................................................................................102

Hele või pleekinud trükk .................................................................................................102
Tooneriplekid ..................................................................................................................102
Lüngad ............................................................................................................................103
Püstjooned ......................................................................................................................103
Hall taust .........................................................................................................................104
Tooneri laialiminemine ....................................................................................................104
Lahtine tooner .................................................................................................................105
Vertikaalsuunas korduvad defektid ................................................................................105
Märgid on moonutatud ....................................................................................................105
Lehekülg on viltu .............................................................................................................106
Lainelisus ........................................................................................................................106

ETWW

v

background image

Kortsud või murdekohad .................................................................................................107
Tooneripritsmed kujutiste ümber ....................................................................................107

Ummistuste kõrvaldamine .....................................................................................................108

Printerikasseti ava ..........................................................................................................108
Sisestussalved ................................................................................................................110
Väljastusalus ...................................................................................................................113
Paberi otseväljastustee ..................................................................................................114
Automaatse kahepoolse printimise (dupleksi) tee ..........................................................116

Kaabelvõrgu seadistuse probleemide lahendamine .............................................................120

Lisa A Printeri spetsifikatsioon

Keskkonna andmed ..............................................................................................................124
Seadme müra ........................................................................................................................125
Elektrilised andmed ...............................................................................................................126
Füüsikalised andmed ............................................................................................................128
Printeri mahutavus ja jõudlus ................................................................................................129
Mälu spetsifikatsioon .............................................................................................................130
Pordid ....................................................................................................................................131

Lisa B Reguleerivad õigusaktid

Vastavus FCC nõuetele ........................................................................................................133
Vastavusdeklaratsiooni punktid ............................................................................................134
Õigusaktide nõuded ..............................................................................................................136

Laseri ohutusnõuded ......................................................................................................136
Kanada DOC määrus .....................................................................................................136
Korea EMI määrus ..........................................................................................................136
Soome laserseadmete määrus ......................................................................................137

Toodete keskkonnahoidliku käsitluse kava ...........................................................................138

Keskkonnakaitse ............................................................................................................138
Osooni väljalase .............................................................................................................138
Energiatarve ...................................................................................................................138
Tooneri kulu ....................................................................................................................138
Paberi kasutamine ..........................................................................................................138
Plastid .............................................................................................................................138
HP LaserJet printeritarvikud ...........................................................................................139
HP kulumaterjalide tagastamise ja ümbertöötluse programmi info ................................139
Paber ..............................................................................................................................139
Materjalipiirangud ...........................................................................................................139
Täiendava informatsiooni saamine .................................................................................139

Materjali ohutuskaart .............................................................................................................141

Lisa C Garantii ja litsentsid

Hewlett-Packard’i piiratud garantii formuleering ...................................................................143
Hewlett-Packard’i tarkvara litsentsileping .............................................................................145
Printerikasseti kasutusaja piiratud garantii ...........................................................................146

Lisa D HP osad ja tarvikud

Tarvikute ja lisavarustuse tellimine .......................................................................................148
10/100 kaabel- ja raadiovõrgu prindiserverid ........................................................................150
HP printerikassettide kasutamine .........................................................................................151

HP käsitlus HP poolt mittetoodetud printerikassettidest ................................................151
Printerikassettide hoidmine ............................................................................................151
Printerikasseti prognoositav ressurss .............................................................................151

vi

ETWW

background image

Tooneri säästmine ..........................................................................................................151
Tooneri ühtlane jaotamine ..............................................................................................152
Printerikasseti vahetamine .............................................................................................153

DIMM-id (kahe viigureaga mälu- või fondimoodulid) ............................................................155

DIMM-mälumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320 seeria printerisse) ........155
Paigaldatud DIMM-i testimine ........................................................................................157
DIMM-i eemaldamine .....................................................................................................158

Lisa E Teenindus ja tugiteenused

Riistvara teenindus ................................................................................................................162
Pikendatud garantiiaeg .........................................................................................................163
Printeri pakkimine ..................................................................................................................164
Kontakteerumine HP-ga ........................................................................................................165

Tähestikuline register

ETWW

vii

background image

viii

ETWW

background image

1