HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packard’i piiratud garantii formuleering

background image

Hewlett-Packard’i piiratud garantii formuleering

HP TOODE
HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerid

PIIRATUD GARANTII KESTVUS
Üks aasta ostukuupäevast alates

HP garanteerib teile kui lõppkasutajale, et HP riistvara ja kulumaterjalide juures ei esine nimetatud aja jooksul

materjalide ja valmistamise defekte. Kui HP saab nimetatud aja jooksul sellise teate defekti ilmnemisest, siis HP

omal valikul kas remondib või vahetab defektseks osutunud toote. Väljavahetatud tooted on kas uued või uuega

võrdse kvaliteediga.

HP garanteerib teile, et HP tarkvara täidab programmeeritud instruktsioone nimetatud aja jooksul pärast

ostukuupäeva, ning selle juures ei esine materjalide ega valmistamise defekte, kui tarkvara on nõuetekohaselt

installeeritud ja kasutatud. Kui HP saab nimetatud aja jooksul teate defekti ilmnemisest, siis asendab HP sellise

tarkvara, mis ei täida nimetatud defekti tõttu sellesse programmeeritud instruktsioone.

HP ei garanteeri, et HP toodete töö on katkematu ja vigadeta. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul mõnd toodet

remontida või asendada, nii et see on garanteeritud seisundis, siis on teil õigus nõuda toote ostuhinna

viivitamatut hüvitamist.

HP tooted võivad sisaldada taastatud või lühiajaliselt kasutatud osi, mis on uutega ekvivalentse kvaliteediga.

Garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud (a) ebaõigest või ebapiisavast hooldusest ja kalibreerimisest,

(b) tarkvarast, ühendamisest, HP poolt mittetarnitud osadest ja tarvikutest, (c) volitamata modifitseerimisest ja

väärkasutusest, (d) toote kasutamisest selle kohta avaldatud keskkonnanõudeid ületades, või (e) sobimatust

paigalduskohast ja hooldusest.

HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides ja kohtades, kus HP pakub antud toote tugiteenust ning kus

HP selle toote on turustanud. Teile pakutava garantiiteenuse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. Õiguslikel

ja normatiivsetel põhjustel ei ehita HP oma tooteid ümber ega kohanda neid riigi/regiooni jaoks, mille jaoks need

tooted ei ole ehitatud. MÄÄRAL, MIDA LUBAB KOHALIK SEADUSANDLUS, KEHTIB TOOTELE AINULT

KÄESOLEV GARANTII NING KÕIK MUUD KIRJALIKUD VÕI SUULISED GARANTIID VÕI LUBADUSED ON

KEHTETUD, SAMAS LÜKKAB HP TAGASI IGASUGUSED KAUDSED GARANTIID VÕI MÜÜGILUBADUSED

TOOTE KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA MÕNEKS KINDLAKS OTSTARBEKS. Mõnedes riikides/

regioonides, osariikides või provintsides ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, mistõttu nimetatud piirang

või välistamine ei tarvitse teie kohta kehtida. Käesolev garantii annab teile teatud seadusliku õiguse, kuid teil võib

olla ka muid õigusi mis võivad erineda riigiti/regiooniti, osariigiti või provintsiti.

ULATUSES, MIDA LUBAB KOHALIK SEADUSANDLUS, ON KÄESOLEVAS GARANTIIS NIMETATUD

HÜVITISED AINUKESED TEILE PAKUTAVAD HÜVITISED. VASTAVALT SELLELE TINGIMUSELE, EI

VASTUTA HP EGA TEMA TOODETE TARNIJAD ANDMETE KADUMISE EGA ÜHEGI OTSESE, ERILISE,

ETTENÄGEMATU, PÕHJUSLIKU (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD KASUM VÕI KADUNUD ANDMED)

EGA MUU KAHJU EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE, LEPINGUVÄLISE VÕI

MUU KAHJUGA. Mõnedes riikides/regioonides, osariikides või provintsides ei ole lubatud välistada ega piirata

ettenägematu või põhjusliku kahju hüvitamist, mistõttu nimetatud piirang või välistamine ei tarvitse teie kohta

kehtida.

ETWW

Hewlett-Packard’i piiratud garantii formuleering

143

background image

KÄESOLEVAS GARANTIIFORMULEERINGUS NIMETATUD TINGIMUSED, VÄLJA ARVATUD GARANTII

SEADUSLIKULT LUBATUD ULATUS, EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA TEIE JAOKS ÜHTEGI SELLE TOOTE

OSTMISEST TULENEVAT SEADUSLIKKU ÕIGUST, VAID TÄIENDAVAD NEID.

144

Lisa C Garantii ja litsentsid

ETWW