HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packard’i tarkvara litsentsileping

background image

Hewlett-Packard’i tarkvara litsentsileping

TÄHELEPANU: TARKVARA KASUTAMINE ON ALLUTATUD JÄRGNEVALT LOETLETUD
HP TARKVARA LITSENTSI TINGIMUSTELE. TARKVARA KASUTAMISEGA VÄLJENDATE
OMA NÕUSOLEKUT LITSENTSI TINGIMUSTEGA.

HP TARKVARA LITSENTSI TINGIMUSED

Seadmega kaasas oleva Tarkvara kasutamine toimub järgmistel Litsentsitingimustel, välja
arvatud juhul, kui olete Hewlett-Packard’iga sõlminud sellekohase eraldi lepingu.

Litsentsi andmine. Hewlett-Packard annab teile õiguse kasutada Tarkvara üht eksemplari.
"Kasutamine" tähendab Tarkvara säilitamist, laadimist, installeerimist, rakendamist või
kuvamist. Teil on keelatud Tarkvara modifitseerimine ja ning selle litsentseerimise või
kontrolli funktsioonide blokeerimine. Kui Tarkvara litsents näeb ette "mitut kasutajat," ei tohi
te võimaldada Tarkvara kasutada rohkematel isikutel kui on vastav maksimaalne kasutajate
arv.

Omandiline kuuluvus. Tarkvara omandiõigus ja autoriõigus kuulub Hewlett-Packard’ile või
Hewlett-Packard’i allhankijatele. Käesolev litsents ei anna teile Tarkvara omandiõigust ega
õigust Tarkvara müüa. Hewlett-Packardi allhankijad võivad kaitsta oma õigusi käesolevate
Litsentsitingimuste rikkumise korral.

Koopiate valmistamine ja kohandamine. Teil on õigus teha Tarkvarast koopiaid või seda
kohandada ainult arhiveerimise eesmärgil või juhul, kui koopia valmistamine või
kohandamine on oluline samm Tarkvara volitatud kasutamisel. Kõigi koopiate ja kohanduste
juurde tuleb teha koopia originaaltarkvara autoriõiguste formuleeringust. Tarkvara
kopeerimine avalikku arvutivõrku on keelatud.

Disassembleerimise ja dekrüpteerimise keeld. Teil on keelatud Tarkvara ilma HP eelneva
kirjaliku loata disassembleerida või dekompileerida. Mõnedes jurisdiktsioonides ei nõuta HP
luba piiratud disassembleerimiseks või dekompileerimiseks. Vastava nõude korral peate HP-
le esitama põhjendatult üksikasjaliku informatsiooni Tarkvara disassembleerimise või
dekompileerimise kohta. Tarkvara on keelatud dekrüpteerida, välja arvatud juhul, kui
dekrüpteerimine on vajalik Tarkvara töötamiseks.

Üleandmine. Teie litsents kaotab Tarkvara igasuguse üleandmise korral automaatselt
kehtivuse. Üleandmisel peate ülevõtjale loovutama Tarkvara koos kõigi koopiate ja
seonduva dokumentatsiooniga. Ülevõtja peab aktsepteerima Litsentsitingimusi ülevõtmise
alusena.

Litsentsi lõpetamine. Litsentsitingimuste rikkumisel võib HP lõpetada teie litsentsi, teatades
sellest ette. Litsentsi lõpetamise korral peate viivitamatult Tarkvara hävitama koos kõigi
koopiate, kohanduste ja sellega mis tahes kujul liidetud osadega.

Ekspordinõuded. Tarkvara ja selle koopiaid on keelatud eksportida ja reeksportida
vastavaid seadusi ja määrusi rikkudes.

USA valitsuse piiratud õigused. Tarkvara ja selle dokumentatsioon on välja töötatud vaid
erakapitali kuludel. Olenevalt rakendatavusest, tarnitakse Tarkvara ja selle dokumentatsioon
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) või
DFARS 252.227-7014 (juuni 1995) määratluse kohaselt "arvuti äritarkvarana", FAR 2.101(a)
(juuni 1987) määratluse kohaselt "kaubaartiklina" või FAR 52.227-19 (juuni 1987) (või muu
ekvivalentse ameti määruse või lepinguklausli) määratluse kohaselt "Piiratud
arvutitarkvarana". Teil on Tarkvara ja selle dokumentatsiooni suhtes vaid rakendatavate
DFAR-dele, FAR-dele või vastava toote HP standardsele tarkvaralepingule vastavad õigused.

ETWW

Hewlett-Packard’i tarkvara litsentsileping

145