HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri indikaatorid

background image

Printeri indikaatorid

Indikaatorite olekud

Indikaator "ei põle"

Indikaator "põleb"

Indikaator "vilgub"

Juhtpaneeli indikaatoriteated

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Lähtestamine/käivitus

Käivitamise ajal vilguvad
Edasi-, Valmis- ja Tähelepanu-
indikaatorid vaheldumisi
(sagedusega 500 ms).

Lähtestamise ajal ei avalda
seadme nuppude vajutamine
mingit toimet.

ETWW

Printeri indikaatorid

85

background image

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Lähtestamine koos
konfigureerimisega

Printeri käivitumise ajal saate
käivitada teatud
lähtestusjadasid, mis
konfigureerivad printeri. Sellise
jada, näiteks Külma Lähtestuse
käivitamise järel vilguvad
indikaatorid sarnaselt
Lähtestuse/käivituse olekule.

Konfigureerimise protsessi ajal
ei avalda seadme nuppude
vajutamine mingit toimet.

Valmis

Printer on valmis ning aktiivsed
tööd puuduvad.

Konfiguratsiooni lehe
printimiseks vajutage

E

DASI

-

nuppu ja hoidke 5 sekundit all.

Demolehe printimiseks
vajutage

E

DASI

-nuppu ja

vabastage see kohe.

Andmete töötlemine

Printer töötleb andmeid või
võtab andmeid vastu.

Töö katkestamiseks vajutage

T

ÜHISTA

-nuppu.

Juhtpaneeli indikaatoriteated (Järg)

86

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Töö katkestamine

E

DASI

-nupu vajutamine ei

avalda mingit mõju.

Kui katkestamise protsess on
lõppenud, naaseb printer
Valmis-olekusse.

Käsitsi söötmine või viga, mis
ei takista edasitöötamist

Sellisesse olekusse läheb
printer järgmistel tingimustel:

Käsitsi söötmine

Määratud salves ei ole
paberit

Üldine viga, mis ei takista
edasitöötamist

Mälu konfiguratsiooni viga

Eripärane/tööga seotud
viga

Veast taastumiseks ja
võimaliku osa printimiseks
vajutage

E

DASI

-nuppu.

Kui taastamine on võimalik,
läheb printer Andmete
töötlemise olekusse ja lõpetab
printimistöö.

Kui taastumine ei õnnestu, siis
naaseb printer Edasitöötamist
mittetakistava vea olekusse.

Tähelepanu

Sellisesse olekusse läheb
printer järgmistel tingimustel:

Paberisalv on tühi

Luuk on lahti

Paberiummistus

Salvest söötmise viga

Printeri lähtestamiseks pärast
ummistust vajutage

E

DASI

-

nuppu.

Viga tuleb tõenäoliselt käsitsi
kõrvaldada; seejärel vajutage

E

DASI

-nuppu või sulgege

printeri kaas.

Kui viga kordub, läheb printer
Tähelepanu-olekusse.

Juhtpaneeli indikaatoriteated (Järg)

ETWW

Printeri indikaatorid

87

background image

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Fataalviga

Lülitage printer välja,
oodake 10 sekundit ja
lülitage printer taas sisse.

Kui te ei suuda probleemi
lahendada,

Kontakteeruge

HP tugiteenustega

.

Tarviku viga

(ainult HP LaserJet 1320 seeria
printeril)

Täiendava veainfo kuvamiseks
vajutage Edasi-nuppu.
Indikaatorite olek muutub.
Lisainfot indikaatorite kohta
leiate lõikest

Tarviku vea näit

.

Edasi-nupu vabastamisel
naaseb printer algsesse
Tarvikute vea olekusse.

Puhastusleht

Puhastuslehe funktsiooni ei
saa käivitada juhtpaneeli abil.
Puhastuslehe funktsiooni saab
käivitada HP Toolboxi
(tööriistakasti) kaudu, mis
kuulub printeri tarkvara paketti.

Puhastuse ajal ei avalda
seadme nuppude vajutamine
mingit toimet. Printeri mootor
hakkab aeglasemalt tööle ning
printer hakkab printima.

Juhtpaneeli indikaatoriteated (Järg)

88

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Tooner on lõppemas

Edasi-, Valmis- ja Tähelepanu-
indikaator töötavad tooneri
lõppemise olekust sõltumatult.

Pange printerisse uus
printerikassett.

Tooner puudub

Printerikassett on printerist
eemaldatud.

Pange printerikassett
printerisse.

Raadioühendus on loodud

Edasi-, Valmis- ja Tähelepanu-
indikaator töötavad
Raadiovõrgu-indikaatorist
sõltumatult.

Printer ei vaja sekkumist.

Juhtpaneeli indikaatoriteated (Järg)

ETWW

Printeri indikaatorid

89

background image

Indikaatorite olek

Printeri olek

Tegutsemine

Raadioühendus on blokeeritud

Edasi-, Valmis- ja Tähelepanu-
indikaator töötavad
Raadiovõrgu-indikaatorist
sõltumatult.

Printer ei vaja sekkumist.

Printer püüab luua
raadioühendust

Raadiovõrgu-indikaator vilgub
poolesekundilise intervalliga.

Edasi-, Valmis- ja Tähelepanu-
indikaator töötavad
Raadiovõrgu-indikaatorist
sõltumatult.

Printer ei vaja sekkumist.

Vt uuesti

Lahenduse leidmine

.

Tarviku vea näit

Tarviku viga

Tähelepanu-
indikaator

Valmis-indikaator

Edasi-indikaator

HP Jetdirecti sisemine
viga

Põleb

Ei põle

Ei põle

DIMM-pesa
ühildumatuse viga

Ei põle

Ei põle

Põleb

Juhtpaneeli indikaatoriteated (Järg)

90

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW