HP LaserJet 1320 Printer series - بيانيه EMI کره ای

background image

،يدﺎﻋ

رﺰﻴﻝ

ﻲﻤﻥ

ﺪﻥاﻮﺗ

جرﺎﺧ

دﻮﺷ

.

ﺎﻄﺥا

ر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

لﺮﺘﻨﮐ

،ﺎه

مﺎﺠﻥا

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

و

ﺎی

ﻪیور

ﻲیﺎه

ﺮﻴﻐﺏ

زا

ﻪﮑﻴیﺎﻬﻥﺁ

رد

یﺎﻤﻨهار

فﺮﺼﻣ

ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﺪﻴﻗ

ﻩﺪﺷ

ﻦﮑﻤﻣ

ﺖﺳا

ﺮﺠﻨﻣ

ﻪﺏ

رد

ضﺮﻌﻣ

تﺎﻌﺸﻌﺸﺗ

ﺮﻀﻣ

راﺮﻗ

ﻦﺘﻓﺮﮔ

دﻮﺸﺏ

.

تارﺮﻘﻡ

DOC

ﻲیادﺎﻥﺎﮐ

زا

تارﺮﻘﻣ

EMC

ﻪﺟرد

B

ﻲیادﺎﻥﺎﮐ

يوﺮﻴﭘ

ﻲﻣ

ﺪﻨﮐ

.

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.

«CEM».»

ﻪﻴﻥﺎﻴﺑ

EMI

ﻩﺮﮐ

یا

١٣۴

ﻪﻤﻴﻤﺿ

ب

تﺎﻋﻼﻃا

ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ

FAWW

background image

ﻪﻴﻥﺎﭙﺑ

رﺰﻴﻟ

یاﺮﺑ

ﺪﻥﻼﻨﻓ

LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn,
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825- 1 (1994) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn,
HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 785- 800 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

FAWW

ﻪﻴﻥﺎﻴﺏ