HP LaserJet 1320 Printer series - فهرست

background image

رد

درﻮﻣ

ﻪﻣﺎﻥﺮﺏ

نﺪﻥادﺮﮔﺮﺏ

و

ﻲﺏﺎیزﺎﺏ

مزاﻮﻝ

ﻲﭘﺎﭼ

HP

١٣٧

ﺎﻬﺠیﺮﺗرﺎﮐ

ار

ﺎﺠﮐ

ﺪﻴﻥادﺮﮔﺮﺏ

١٣٧

ﻪﻣﺎﻥﺮﺏ

لﻮﺼﺤﻣ

ﻲﻣﺎﺣ

ﻂﻴﺤﻣ

ﺖﺴیز

١٣۶

ﺐﺴﭼﺮﺏ

ﺎه

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴٣

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

۵٣

ﻪﮔﺮﺏ

تﺎﻋﻼﻃا

ﻲﻨﻤیا

داﻮﻣ

(MSDS)

١٣٨

ﻪﺘﺴﺏ

يﺪﻨﺏ

ﻩرﺎﺏود

ﺮﮕﭘﺎﭼ

١۶٠

دﻮﺒﻬﺏ

ﺖﻴﻔﻴﮐ

پﺎﭼ

١٠٢

ﻪﻨﻴﻬﺏ

يزﺎﺳ

ﺖﻴﻔﻴآ

پﺎﭼ

ياﺮﺏ

عاﻮﻥا

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

۴٢

ﻪﻴﻥﺎﻴﺏ

یﺎه

ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ

ﻪﻴﻣﻼﻋا

ﻪﻥﺎﻴﺏ

يﺎه

ﻲیاﻮﻨﻤه

١٣٢

ﻪﻴﻥﺎﻴﺏ

EMI

ﻩﺮﮐ

یا

١٣۴

ﻪﻴﻥﺎﭙﺏ

رﺰﻴﻝ

یاﺮﺏ

ﺪﻥﻼﻨﻓ

١٣۵

تارﺮﻘﻣ

DOC

ﻲیادﺎﻥﺎﮐ

١٣۴

ت

تاﺮﻴﻤﻌﺗ

سﺎﻤﺗ

ﺎﺏ

HP

١۶١

تﺎﻣﺪﺧ

ﺖﺨﺳ

يراﺰﻓا

١۵٨

FAWW

ﺖﺳﺮﻬﻓ

١٦٣

background image

ﺾیﻮﻌﺗ

ﻪﺤﻔﺹ

ﮏﻴﮑﻔﺗ

٨٠

ﮏﻄﻠﻏ

ﺪﻨﻠﺏ

ﻩﺪﻨﻨﮐ

٧٣

سﺎﻤﺗ

ﺎﺏ

HP

١۶١

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

ﮏﻄﻠﻏ

ﺪﻨﻠﺏ

ﻩﺪﻨﻨﮐ

٧٩

ﺮﻴﺴﻣ

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

٧١

ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

٧٠

ﺮﮕﭘﺎﭼ

٧٠

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﺮﻴﻴﻐﺗ

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﻪﻴﻝوا

ياﺮﺏ

Windows 98، 2000، Me

١٢

ﺮﻴﻴﻐﺗ

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﺶﻴﭘ

ضﺮﻓ

ياﺮﺏ

Windows XP

١٣

ﺮﻴﻴﻐﺗ

ﻂﻘﻓ

مﺮﻥ

راﺰﻓا

ﻲﻠﻌﻓ

١٢

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

،پﺎﭼ

ﺮﻴﻴﻐﺗ

نداد

١٣

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

HP Toolbox

٣١

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﺖﻴﻔﻴﮐ

پﺎﭼ

۴٠

،تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

ﺖﻴﻔﻴﮐ

پﺎﭼ

۴٠

ﻪﺗ

ﺶﻘﻥ

،ﺎه

پﺎﭼ

۶٧

يژﻮﻝﻮﻨﮑﺗ

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

Bluetooth

٣۵

ث

ﺖﺒﺙ

روﺮﺳ

بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

٣۴

ج

ﻪﺒﻌﺟ

راﺰﺏا

١۴

،زاﻮﺟ

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١۴٠

ح

ﻪﻈﻓﺎﺣ

ندوﺰﻓا

١۵١

ﻞﺣ

تﻼﮑﺸﻣ

HP Toolbox

٢٩

PostScript

،

ﺎهﺎﻄﺧ

٩۶

طﺎﺒﺗرا

ﺮﮕﭘﺎﭼ

-

ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﮐ

٨۵

تﻻﺎﮑﺷا

يراﺮﮑﺗ

يدﻮﻤﻋ

١٠۴

ﻒیﺮﺤﺗ

ﻞﮑﺷ

فوﺮﺣ

١٠٢

سﺎﻤﺗ

ﺎﺏ

تاﺮﻴﻤﻌﺗ

HP

٨۵

فوﺮﺣ

ﺪﺏ

ﻞﮑﺷ

١٠۴

طﻮﻄﺧ

يدﻮﻤﻋ

١٠٣

ﻩار

ﻞﺣ

ﺎه

٨۴

ﻪﻨﻴﻣز

يﺮﺘﺴﮐﺎﺧ

١٠٣

تﺎﺤﻔﺹ

ﺪﻴﻔﺳ

٩٩

ﻪﺤﻔﺹ

ﻲﺒیرا

١٠۵

ﻪﺤﻔﺹ

ﯽﺸیﺎﻤﻥ

٨۴

ﻪﺤﻔﺹ

پﺎﭼ

ﻩﺪﺷ

ﺎﺏ

ﻪﺤﻔﺹ

ﺮﺏ

یور

رﻮﺘﻴﻥﺎﻣ

توﺎﻔﺗ

دراد

٩٩

ﻪﺤﻔﺹ

پﺎﭼ

ﻩﺪﺷ

و

تارﺎﻈﺘﻥا

٨۵

ﻲﮔدرﻮﺧﺮﻓ

١٠۵

ناﺪﻘﻓ

ﮏﻴﻓاﺮﮔ

و

ﺎی

ﻦﺘﻣ

٩٩

ﻪﮑﻝ

يﺎه

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

١٠٢

ﻪﮑﻝ

ﺮهﻮﺟدﺮﮔ

١٠٣

ﻦﺘﻣ

ﻒیﺮﺤﺗ

ﻩﺪﺷ

٩٩

ﻦﺘﻣ

ﻞﻣﺎﮐﺎﻥ

٩٩

تﻼﮑﺸﻣ

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

ﺬﻏﺎﮐ

٩٧

تﻼﮑﺸﻣ

ﻲﻣﻮﻤﻋ

شﺎﺘﻨﻴﮑﻣ

٩٢

تﻼﮑﺸﻣ

مﺮﻥ

راﺰﻓا

ﺮﮕﭘﺎﭼ

١٠١

تﻼﮑﺸﻣ

پﺎﭼ

شﺎﺘﻨﻴﮑﻣ

٩٢

ﻲﺟﻮﻣ

ندﻮﺏ

١٠۵

ﺐﺼﻥ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

٨۴

پﺎﭼ

ﻦﺷور

و

ﺎی

ﻢﮐ

ﮓﻥر

١٠٢

غاﺮﭼ

ﻩدﺎﻣﺁ

٨۴

ﻲﮔﺪﻴﮐوﺮﭼ

١٠۵

ﻦﻴﭼ

ﻲﮔدرﻮﺧ

١٠۵

ﺖﻴﻔﻴﮐ

ﻒﻴﻌﺿ

ﮏﻴﻓاﺮﮔ

١٠٠

ﺖﻴﻔﻴﮐ

پﺎﭼ

٨۵

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

رد

فاﺮﻃا

ﺶﺨﭘ

ﻲﻣ

دﻮﺷ

١٠۶

ﺮهﻮﺟدﺮﮔ

ﺖﺴﺳ

١٠۴

خ

تﺎﻣﺪﺧ

سﺎﻤﺗ

ﺎﺏ

HP

١۶١

ﺖﺨﺳ

راﺰﻓا

١۵٨

،تﺎﻣﺪﺧ

بو

ﺖیﺎﺳ

ﺎه

٢

ﺎهﺎﻄﺧ

PostScript

٩۶

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١٠١

صاﻮﺧ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﻲﺳﺮﺘﺳد

١٢

ﮏﻤﮐ

یور

ﻂﺧ

١٣

د

ﻞﺧاد

ندﺮﮐ

داﻮﻣ

ﯽﭘﺎﭼ

ﻲﻨﻴﺳ

يدورو

250

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

ﺎی

ﻲﻨﻴﺳ

3

(

۵٠

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

۵٠

ندروﺁرد

ﮏی

ﻪﺤﻔﺹ

ﻩدﺮﮐﺮﻴﮔ

١٠٧

ﻪﭽیرد

ﻲﺟوﺮﺧ

ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

۵

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

۵

ﻪﭽیرد

ﻲﺟوﺮﺧ

ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

۵

ﻪﭽیرد

ﺮﻴﺴﻣ

ﻪﻓﺮﻃود

،ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

ﺐﻘﻋ

۵

،ﻲﺳﺮﺘﺳد

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

١٠

ﻪﻤآد

ﻮﻐﻝ

۵

ﻩرﺎﺏود

ﺶﺨﭘ

ندﺮﮐ

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

١۴٨

ﻪﻤﮐد

عوﺮﺷ

۵

،ﻪﻤﮐد

عوﺮﺷ

۵

،ﻪﻤﮐد

ﻮﻐﻝ

۵

ر

ﺮﮕﺸﻥار

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﮏﻣ

شﺎﺘﻨیا

١۶

ﺐﺼﻥ

ندﺮﮐ

١١

زوﺪﻨیو

١۴

يﺎهﺮﮕﺸﻥار

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﺖیﺎﺳ

يﺎه

نواد

دﻮﻝ

ندﺮﮐ

٢

،ﺎهﺎﻤﻨهار

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

٧

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

٧

يﺎهﺎﻤﻨهار

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

٧

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

٧

يﺎهﺎﻤﻨهار

داﻮﻣ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

٧

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

٧

١٦٤

ﺖﺳﺮﻬﻓ

FAWW

background image

ز

ﻪﻥﺎﺏز

Alerts (HP Toolbox)

٣٠

ﻪﻥﺎﺏز

Documentation (HP Toolbox)

٣١

ﻪﻥﺎﺏز

Status (HP Toolbox)

٣٠

ﻪﻥﺎﺏز

Troubleshooting (HP Toolbox)

٣٠

ﻪﻥﺎﺏز

تﺎﻋﻼﻃا

)

روﺮﺳ

بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

(

٣٣

ﻪﻥﺎﺏز

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

)

روﺮﺳ

بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

(

٣۴

ﻪﻥﺎﺏز

ﻪﮑﺒﺷ

)

روﺮﺳ

بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

(

٣۴

س

يرﺎﮔزﺎﺳ

ﺎﺏ

FCC

١٣١

ﻪﻣﺎﻥﺮﺳ

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴۶

،ﻪﻣﺎﻥﺮﺳ

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

۵۴

روﺮﺳ

بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

٣٣

ﺖﺒﺙ

لﻮﺼﺤﻣ

٣۴

ﻪﻥﺎﺏز

Information

٣٣

ﻪﻥﺎﺏز

Settings

٣۴

ﻪﻥﺎﺏز

ﻪﮑﺒﺷ

٣۴

شرﺎﻔﺳ

مزاﻮﻝ

٣۴

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

٣٣

روﺮﻣ

١۵

ﺖﻴﻌﺿو

ﻩﺎﮕﺘﺳد

٣٣

ﺖﻴﻌﺿو

مزاﻮﻝ

٣۴

ﻲﻥﺎﺒﻴﺘﺸﭘ

زا

لﻮﺼﺤﻣ

٣۴

پﺎﭼ

ﻪﺤﻔﺹ

تﺎﻋﻼﻃا

٣۴

شراﺰﮔ

ﻊیﺎﻗو

٣۴

روﺮﺳ

،بو

يرﺎﮐﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

٣٣

يﺎهروﺮﺳ

پﺎﭼ

10

/

100

ﻪﮑﺒﺷ

و

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

١۴۶

يﺎهروﺮﺳ

پﺎﭼ

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

١۴۶

شرﺎﻔﺳ

مزاﻮﻝ

و

تﺎﻌﻄﻗ

ﻲﮐﺪی

١۴۴

ﻢﺘﺴﻴﺳ

یﺎه

،دﺮﺏرﺎﮐ

ﯽﻥﺎﺒﻴﺘﺸﭘ

ﻩﺪﺷ

١١

ﻲﻨﻴﺳ

يدورو

ﻲﻠﺹا

۵

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

۵

ﻲﻨﻴﺳ

1

)

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

(

۵

ﯽﻨﻴﺳ

2

)

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

(

٧

ﯽﻨﻴﺳ

،ﺎه

یدورو

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١٠٩

ﯽﻨﻴﺳ

يﺎه

یدورو

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١٠٩

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

۵

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

٧

يراﺬﮔرﺎﺏ

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

۵٠

ﻞﺧاد

ندﺮﮐ

داﻮﻣ

ﯽﭘﺎﭼ

۵٠

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

۵

,

٧

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

ﻞﺧاد

ندﺮﮐ

۵٠

ﺮﻴﺴﻣ

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

٧

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﯽﻠﺹا

ﻞﺤﻣ

۵

ش

ﻪﮑﺒﺷ

ﻲﻝﺎﺼﺗا

ﺎه

٢٢

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

۵

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

ﻞﺧاد

ندﺮﮐ

۵٠

ﻞﺤﻣ

۵

روﺮﻣ

٧

ص

ﻪﻓﺮﺹ

ﻲیﻮﺟ

رد

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

١۴٧

تﺎﺤﻔﺹ

ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﻪﺤﻔﺹ

ﻲﺸیﺎﻤﻥ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

ﺖﻴﻌﺿو

يدﻮﺟﻮﻣ

ﺎه

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

ﻪﮑﺒﺷ

٢٨

تﺎﺤﻔﺹ

ﺪﻴﻔﺳ

٩٩

ﻪﺤﻔﺹ

،ﮏﻴﮑﻔﺗ

ﺾیﻮﻌﺗ

٨٠

ﻪﺤﻔﺹ

ﻲﺸیﺎﻤﻥ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

ﺖﻴﻌﺿو

يدﻮﺟﻮﻣ

ﺎه

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

ﻪﮑﺒﺷ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

لﺮﺘﻨﮐ

۶

ﻲﺗﻮﺹ

١٢٣

ض

ﺖﻥﺎﻤﺿ

ﺪیﺪﻤﺗ

ﻩﺪﺷ

١۵٩

لﻮﺼﺤﻣ

١٣٩

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

١۴١

ﺖﻥﺎﻤﺿ

ﺪیﺪﻤﺗ

ﻩﺪﺷ

١۵٩

غ

ﮏﻄﻠﻏ

ﺪﻨﻠﺏ

ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﺾیﻮﻌﺗ

٧٣

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

٧٩

ف

،ﺎﻬﻣﺮﻓ

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

۵۴

يﺎﻬﻣﺮﻓ

زا

ﻞﺒﻗ

پﺎﭼ

ﻩﺪﺷ

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴۶

ناﺪﻘﻓ

ﻦﺘﻣ

٩٩

ناﺪﻘﻓ

ﮏﻴﻓاﺮﮔ

٩٩

ق

تﺎﻌﻄﻗ

ﻲﻀیﻮﻌﺗ

١۴۵

تﺎﻌﻄﻗ

،ﻲﮐﺪی

شرﺎﻔﺳ

١۴۴

ل

ﻮﻐﻝ

ندﺮﮐ

ﮏی

رﺎﮐ

ﻲﭘﺎﭼ

٣٩

FAWW

ﺖﺳﺮﻬﻓ

١٦٥

background image

م

ﻦﺘﻣ

ﻒیﺮﺤﺗ

ﻩﺪﺷ

٩٩

ناﺪﻘﻓ

٩٩

ﻦﺘﻣ

ﻒیﺮﺤﺗ

ﻩﺪﺷ

٩٩

ﻪﻈﻔﺤﻣ

ﻲﺟوﺮﺧ

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١١٢

ﻪﻈﻔﺤﻣ

ﻲﺟوﺮﺧ

ﻲیﻻﺎﺏ

پﺎﭼ

ﻪﻓﺮﻃود

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۵٩

ﻪﻈﻔﺤﻣ

،ﻲﺟوﺮﺧ

ﻲیﻻﺎﺏ

پﺎﭼ

ﻪﻓﺮﻃود

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۵٩

،روﺮﻣ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

۵

ﺮﻴﺴﻣ

ﻲﺟوﺮﺧ

ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١١٣

پﺎﭼ

ود

ﻪﻓﺮﻃ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۶١

ﺮﻴﺴﻣ

،ﻲﺟوﺮﺧ

ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

٨

ﺮﻴﺴﻣ

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

٧١

ﯽﻨﻴﺳ

یدورو

ﻲﻠﺹا

)

ﻲﻨﻴﺳ

2

(

٧

فﺎﮑﺷ

يدورو

مﺪﻘﻣ

ﮏﺗ

ﻲﻗرو

)

ﻲﻨﻴﺳ

1

(

٧

ﻪﻈﻔﺤﻣ

ﻲﺟوﺮﺧ

٩

روﺮﻣ

٧

ﺮﻴﺴﻣ

ﻲﺟوﺮﺧ

ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

٨

ﺮﻴﺴﻣ

پﺎﭼ

ود

ﻪﻓﺮﻃ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١١۵

ﺮﻴﺴﻣ

پﺎﭼ

ود

،ﻪﻓﺮﻃ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١١۵

تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﻲﻗﺮﺏ

١٢۴

ﻪﻈﻓﺎﺣ

١٢٨

ﻲﺳﺮﺘﺳد

ﻪﺏ

ﻩﺎﮔرد

١٢٩

ﻲﺗﻮﺹ

١٢٣

یﺮهﺎﻇ

١٢۶

ﻲﻄﻴﺤﻣ

١٢٢

داﻮﻣ

ﯽﭘﺎﭼ

١٨

ﺶیﺎﺠﻨﮔ

ﺎه

و

ناﺰﻴﻣ

وﺮﻴﻥ

١٢٧

تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﻲﻄﻴﺤﻣ

١٢٢

تﻼﮑﺸﻣ

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

ﺬﻏﺎﮐ

٩٧

ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

زﺎﺏ

ندﺮﮐ

ﻲﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

١٠٧

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

٧٠

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﻲﻋاﻮﻥا

ﻪﮐ

ﻲﺘﺴیﺎﺏ

بﺎﻨﺘﺟا

دﺮﮐ

۴٨

ﻪﻨﻴﻬﺏ

يزﺎﺳ

ﺖﻴﻔﻴآ

پﺎﭼ

ياﺮﺏ

عاﻮﻥا

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

۴٢

ﻪﻴﺹﻮﺗ

ﻩﺪﺷ

۴٨

ﻞﺧاد

ندﺮﮐ

۵٠

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴٣

عﻮﻥ

ﻲیﺎه

ﻪﮐ

ﻦﮑﻤﻣ

ﺖﺳا

ﻪﺏ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﻪﻣﺪﺹ

دراو

ﺪﻨﻨﮐ

.

۴٨

پﺎﭼ

ﺮﻴﻏ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

٣٨

پﺎﭼ

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﻪﺏ

ﻩزاﺪﻥا

ﻲﺷرﺎﻔﺳ

۵۵

ﺶﻨیﺰﮔ

۴٨

ندﻮﺸﮔ

ﺮﻴﮔ

ﯽﮔدﺮﮐ

١٠٧

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﻪﺏ

ﻩزاﺪﻥا

،ﻲﺷرﺎﻔﺳ

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

۵۵

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

،ﻦﻴﮕﻨﺳ

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴۶

داﻮﻣ

ﯽﭘﺎﭼ

ﻩزاﺪﻥا

يﺎه

ﻞﺏﺎﻗ

لﻮﺒﻗ

١٨

،داﻮﻣ

شرﺎﻔﺳ

١۴۴

ﻦﻴﮕﻥﺎﻴﻣ

،ﺮﻤﻋ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

١۴٧

ﮏﻣ

شﺎﺘﻨیا

PPDs

١٧

ﻞﺣ

تﻼﮑﺸﻣ

٩٢

يﺎهﺎﻄﺧ

پﺎﭼ

٩٣

تﻼﮑﺸﻣ

ﻲﻣﻮﻤﻋ

٩٢

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١۶

ن

مﺮﻥ

راﺰﻓا

يﺎهﺮﮕﺸﻥار

،ﺮﮕﭘﺎﭼ

زوﺪﻨیو

١۴

یﺎهﺮﮕﺸﻥار

،ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﮏﻣ

شﺎﺘﻨیا

١۶

ﺖیﺎﺳ

يﺎه

نواد

دﻮﻝ

ندﺮﮐ

٢

ﻢﺘﺴﻴﺳ

يﺎه

ﻞﻣﺎﻋ

ﻲﻥﺎﺒﻴﺘﺸﭘ

ﻩﺪﺷ

١١

تﻼﮑﺸﻣ

١٠١

ﻪﻣﺎﻨﺘﻘﻓاﻮﻣ

زاﻮﺟ

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١۴٠

ﮏﻣ

شﺎﺘﻨیا

١۶

ﺐﺼﻥ

ندﺮﮐ

١١

زوﺪﻨیو

١۴

ﻪﻥﻮﻤﻥ

یﺎه

غاﺮﭼ

ﺖﻴﻌﺿو

٨۶

و

يدورو

وﺮﻴﻥ

۵

ي

ﻞﺏﺎﮐ

USB

٢٠

يزاﻮﻣ

٢١

ﻞﺏﺎﮐ

،يزاﻮﻣ

ﻞﺹو

ندﺮﮐ

٢١

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

يﺎﻬﺠیﺮﺗرﺎﮐ

HP

١۴٧

رﺎﺒﻥا

ندﺮﮐ

١۴٧

ياﺮﺏ

ﻲﺏﺎیزﺎﺏ

ﺎﺠﮐ

ﺪﻴﻥادﺮﮔﺮﺏ

١٣٧

ﺾیﻮﻌﺗ

١۴٩

ﻪﭽیرد

۵

ﻲﺳﺮﺘﺳد

١٠

ﻩرﺎﺏود

ﺶﺨﭘ

ندﺮﮐ

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

١۴٨

ﺖﻥﺎﻤﺿ

١۴١

ﻦﻴﮕﻥﺎﻴﻣ

ﺮﻤﻋ

١۴٧

ﺬﻏﺎﮐ

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

زا

۴٣

ﻩزاﺪﻥا

يﺎه

ﻞﺏﺎﻗ

لﻮﺒﻗ

١٨

تﻼﮑﺸﻣ

و

ﻩار

ﻞﺣ

ﺎه

۴٣

ﺶﻨیﺰﮔ

۴٨

ﺬﻏﺎﮐ

ترﺎﮐ

یﺎهدﻮﻤﻨهر

ﻩدﺎﻔﺘﺳا

۴۶

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

۵۵

ﻪﭽﺏﺎﺘﮐ

،ﺎه

پﺎﭼ

۶۶

ﺪﻴﻠﮐ

ﻦﺷور

/

شﻮﻣﺎﺧ

۵

ﺪﻴﻠﮐ

وﺮﻴﻥ

۵

،ﺪﻴﻠﮐ

وﺮﻴﻥ

۵

ﮏﻤﮐ

یور

،ﻂﺧ

صاﻮﺧ

ﺮﮕﭘﺎﭼ

١٣

ﺖﻴﻔﻴﮐ

پﺎﭼ

EconoMode

۴١

تﻻﺎﮑﺷا

يراﺮﮑﺗ

يدﻮﻤﻋ

١٠۴

ﻪﻨﻴﻬﺏ

يزﺎﺳ

ياﺮﺏ

عاﻮﻥا

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

۴٢

ﻒیﺮﺤﺗ

ﻞﮑﺷ

فوﺮﺣ

١٠٢

١٦٦

ﺖﺳﺮﻬﻓ

FAWW

background image

تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ

۴٠

فوﺮﺣ

ﺪﺏ

ﻞﮑﺷ

١٠۴

طﻮﻄﺧ

يدﻮﻤﻋ

١٠٣

ﻪﻨﻴﻣز

يﺮﺘﺴﮐﺎﺧ

١٠٣

ﻪﺤﻔﺹ

ﻲﺒیرا

١٠۵

ﻲﮔدرﻮﺧﺮﻓ

١٠۵

ﻪﮑﻝ

يﺎه

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

١٠٢

ﻪﮑﻝ

ﺮهﻮﺟدﺮﮔ

١٠٣

ﻲﺟﻮﻣ

ندﻮﺏ

١٠۵

پﺎﭼ

ﻦﺷور

و

ﺎی

ﻢﮐ

ﮓﻥر

١٠٢

ﻲﮔﺪﻴﮐوﺮﭼ

١٠۵

ﻦﻴﭼ

ﻲﮔدرﻮﺧ

١٠۵

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

رد

فاﺮﻃا

ﺶﺨﭘ

ﻲﻣ

دﻮﺷ

١٠۶

ﺮهﻮﺟدﺮﮔ

ﺖﺴﺳ

١٠۴

چ

پﺎﭼ

N-up

۶۵

پﺎﭼ

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

Bluetooth

٣۵

IEEE 802. 11b/g standard

٣۵

پﺎﭼ

ﻂﺳﻮﺗ

ﻪیﺬﻐﺗ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

٣٨

پﺎﭼ

ود

ﻪﻓﺮﻃ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

۵٧

پﺎﭼ

ود

ﻪﻓﺮﻃ

)

ود

ﻪیور

(

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

۵٧

پﺎﭼ

ود

ﻪﻓﺮﻃ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

۵٧

پﺎﭼ

ﻪﻓﺮﻃود

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۵٩

پﺎﭼ

ﻪﻓﺮﻃود

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۵٩

پﺎﭼ

ﻪﻥﺎﮔود

)

ﻪﻓﺮﻃود

(

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

۵٩

پﺎﭼ

ندﺮﮐ

N-up

۶۵

ﺎهﺪیﻼﺳا

۵٣

ﺮﺏ

یور

ﺮه

ود

فﺮﻃ

ﺬﻏﺎﮐ

)

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

(

۵٧

ﺐﺴﭼﺮﺏ

ﺎه

۵٣

ﻪیﺬﻐﺗ

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

٣٨

ﻪﺗ

ﺶﻘﻥ

ﺎه

۶٧

يور

ود

فﺮﻃ

ﺬﻏﺎﮐ

)

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗاﺮﻴﻏ

(

۵٩

ﻪﻣﺎﻥﺮﺳ

۵۴

ﻪﺤﻔﺹ

ﻲﺸیﺎﻤﻥ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

ﺖﻴﻌﺿو

يدﻮﺟﻮﻣ

ﺎه

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

٢٨

ﻪﺤﻔﺹ

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

ﻪﮑﺒﺷ

٢٨

،ﺎﻬﻣﺮﻓ

زا

ﻞﺒﻗ

پﺎﭼ

ﻩﺪﺷ

۵۴

ﻮﻐﻝ

ندﺮﮐ

٣٩

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ﻪﺏ

ﻩزاﺪﻥا

ﻲﺷرﺎﻔﺳ

۵۵

ﺖﮐﺎﭘ

ﺎه

۵١

ﻦیﺪﻨﭼ

ﻪﺤﻔﺹ

ﺮﺏ

يور

ﮏی

قرو

ﺬﻏﺎﮐ

۶۵

ﺬﻏﺎﮐ

ترﺎﮐ

۵۵

ﻪﭽﺏﺎﺘﮐ

ﺎه

۶۶

ﺮﮕﭘﺎﭼ

ﻲﻝﺎﺼﺗا

ﺎه

١٩

ﻪﺘﺴﺏ

يﺪﻨﺏ

ﻩرﺎﺏود

١۶٠

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

٧٠

ﻪﺒﻌﺟ

راﺰﺏا

١۴

ﻪﺤﻔﺹ

لﺮﺘﻨﮐ

۶

روﺮﻣ

۵

تﺎﺼﺨﺸﻣ

١٢١

تﻼﮑﺸﻣ

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١٠١

مﺮﻥ

راﺰﻓا

١١

يﺪﻨﺏﺮﮑﻴﭘ

ﺎه

٣

،ﺮﮕﭘﺎﭼ

تﺎﺼﺨﺸﻣ

١٢٧

غاﺮﭼ

ﻩدﺎﻣﺁ

۵

غاﺮﭼ

ﻩدﺎﻣﺁ

۵

غاﺮﭼ

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

۵

غاﺮﭼ

ﻲﮔﺪﻴﺳر

۵

غاﺮﭼ

عوﺮﺷ

۵

غاﺮﭼ

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

۵

ﺎﻬﻏاﺮﭼ

ﻲﺏ

ﻢﻴﺳ

۵

ﻲﮔﺪﻴﺳر

۵

عوﺮﺷ

۵

ﻪﻥﻮﻤﻥ

یﺎه

غاﺮﭼ

ﺖﻴﻌﺿو

٨۶

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

۵

ﻦیﺪﻨﭼ

،ﻪﺤﻔﺹ

پﺎﭼ

ﺮﺏ

يور

ﮏی

قرو

ﺬﻏﺎﮐ

۶۵

گ

ﮏﻴﻓاﺮﮔ

ناﺪﻘﻓ

٩٩

ﺖﻴﻔﻴﮐ

ﻒﻴﻌﺿ

١٠٠

دﺮﮔ

ﺮهﻮﺟ

رﺎﺒﻥا

ندﺮﮐ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

يﺎه

پﺎﭼ

١۴٧

ﺰﻴﻤﺗ

ندﺮﮐ

ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

٧٠

رد

فاﺮﻃا

ﺶﺨﭘ

ﻲﻣ

دﻮﺷ

١٠۶

ﻪﭽیرد

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

۵

ﻩرﺎﺏود

ﺶﺨﭘ

ندﺮﮐ

١۴٨

ﻪﻓﺮﺹ

ﻲیﻮﺟ

١۴٧

ضﻮﻋ

ندﺮﮐ

ﺞیﺮﺗرﺎﮐ

پﺎﭼ

١۴٩

ﻪﮑﻝ

١٠٣

ﻪﮑﻝ

ﺎه

١٠٢

ﻢﮐ

١٠٢

ﺮهﻮﺟدﺮﮔ

ﺖﺴﺳ

١٠۴

ﺶﻨیﺰﮔ

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

۴٨

ﺬﻏﺎﮐ

۴٨

ﺮﮕﺸﻨیﺰﮔ

ﻩزاﺪﻥا

داﻮﻣ

ﻲﭘﺎﭼ

ياﺮﺏ

پﺎﭼ

ﻪﻓﺮﻃود

ﮏﻴﺗﺎﻣﻮﺗا

۵

ندﻮﺸﮔ

ﺮﻴﮔ

ﯽﮔدﺮﮐ

١٠٧

ﯽﮔدﺮﮐﺮﻴﮔ

ندﻮﺸﮔ

١٠٧

FAWW

ﺖﺳﺮﻬﻓ

١٦٧

background image

١٦٨

ﺖﺳﺮﻬﻓ

FAWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90934

*Q5927-90934*

*Q5927-90934*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.