עזרה HP LaserJet 1320 Printer series

background image

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

תוספדמ

HP LaserJet 1160 series

ו

-

HP LaserJet 1320 series

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

תויוכז

םירצוי

© 2004 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

רפסמ

טירפ

:

Q 5927- 90936

Edition 1

,

09/2004

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םינמיס

םיירחסמ

Microsoft

®

,

Windows

®

,

ו

-

Windows NT

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

Energy Star

®

וגולהו

לש

Energy Star

®

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

לש

תונכוסה

הרימשל

לע

תוכיא

הביבסה

הראב

"

ב

.

PostScript

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Bluetooth

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

תולעבב

וילעב

השומישבו

לש

Hewlett-Packard Company

ףופכב

ןוישירל

.

Java™

אוה

ןמיס

ירחסמ

הראב

"

ב

לש

Sun

Microsystems Inc.

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

Linux

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

הראב

"

ב

לש

Linus

Torvalds

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

תודוסי

תספדמה

השיג

הריהמ

תלבקל

עדימ

ףסונ

.......................................................................................................

2

ירושיק

טנרטניא

רובע

ילהנמ

םינקתה

,

תונכות

הכימתו

...................................................................

2

ירושיק

ךירדמה

שמתשמל

.........................................................................................................

2

ןכיה

שפחל

עדימ

ףסונ

..............................................................................................................

2

תורוצת

תספדמ

.............................................................................................................................

3

תספדמ

HP LaserJet 1160

...................................................................................................

3

תספדמ

HP LaserJet 1320

...................................................................................................

3

תספדמ

HP LaserJet 1320n

.................................................................................................

4

תספדמ

HP LaserJet 1320tn

................................................................................................

4

תספדמ

HP LaserJet 1320nw

...............................................................................................

4

רויס

ךרדומ

...................................................................................................................................

5

חול

הרקבה

לש

תספדמה

................................................................................................................

6

םיביתנ

לש

ירמוח

הספדה

...............................................................................................................

7

ץירח

הנזה

ףדעומ

ןויליגל

דדוב

)

שגמ

1

(

......................................................................................

7

שגמ

טלק

ישאר

)

שגמ

2

(

..........................................................................................................

7

ביתנ

רבעמ

טלפ

רישי

...............................................................................................................

8

לס

טלפ

.................................................................................................................................

9

השיג

תינסחמל

הספדה

.................................................................................................................

10

תנכות

תספדמ

.............................................................................................................................

11

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

........................................................................................................

11

תנקתה

תנכות

תספדמה

.........................................................................................................

11

ינייפאמ

תספדמה

)

להנמ

ןקתה

(

...............................................................................................

12

תופדעה

תורדגה

הספדה

........................................................................................................

13

הרזע

תנווקמ

לש

ינייפאמ

תספדמה

..........................................................................................

13

תונכות

ל

-

Windows

....................................................................................................................

14

ילהנמ

םינקתה

לש

תספדמ

.....................................................................................................

14

םילהנמ

םינקתה

לש

תספדמ

םינימז

.........................................................................................

14

HP toolbox

)

זגרא

םילכ

(

.......................................................................................................

14

תרש

טנרטניא

הנבומ

.............................................................................................................

14

הנכות

יבשחמל

Macintosh

..........................................................................................................

16

תספדמ

HP LaserJet 1160

.................................................................................................

16

תספדמ

HP LaserJet 1320 series

.......................................................................................

16

יצבוק

PostScript Printer Description (PPDs)

.....................................................................

17

טרפמ

ירמוח

הספדהה

תספדמל

.....................................................................................................

18

םילדג

םיכמתנ

לש

ירמוח

הספדה

.............................................................................................

18

2

ירוביח

תספדמה

ירוביח

USB

...............................................................................................................................

20

רוביח

לבכ

ה

-

USB

................................................................................................................

20

םירוביח

םייליבקמ

........................................................................................................................

21

רוביח

לבכה

יליבקמה

.............................................................................................................

21

ירוביח

תשר

................................................................................................................................

22

רוביח

תשרל

.........................................................................................................................

23

םירוביח

םייטוחלא

........................................................................................................................

25

HEWW

iii

background image

3

לוהינ

תספדמה

ידומע

עדימ

תודוא

תספדמה

..........................................................................................................

28

דומע

המגדה

........................................................................................................................

28

דומע

הרוצת

.........................................................................................................................

28

דומע

סוטטס

םירמוחה

םילכתמה

.............................................................................................

28

דומע

הרוצתה

לש

תשרה

........................................................................................................

28

שומיש

ב

-

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

...............................................................................................

29

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

........................................................................................................

29

םינפדפד

םיכמתנ

..................................................................................................................

29

תגצהל

HP Toolbox

ב

-

Windows

..........................................................................................

29

תגצהל

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

ב

-

Mac

...............................................................................

29

יעטקמ

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

...........................................................................................

30

םירושיק

םירחא

.....................................................................................................................

30

היסיטרכה

סוטטס

..................................................................................................................

30

היסיטרכה

ןורתפ

תויעב

..........................................................................................................

30

היסיטרכה

תוארתה

...............................................................................................................

30

היסיטרכה

דועית

...................................................................................................................

31

ןולחה

תורדגה

תספדמ

תומדקתמ

............................................................................................

31

ןולחה

תשר

..........................................................................................................................

32

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

...................................................................................................

33

ידכ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

....................................................................................

33

היסיטרכה

Information

)

עדימ

(

...............................................................................................

33

היסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

................................................................................................

34

היסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

...................................................................................

34

םירושיק

םירחא

.....................................................................................................................

34

הספדה

תיטוחלא

.........................................................................................................................

35

ןקת

IEEE 802 .11b/g

..........................................................................................................

35

Bluetooth

...........................................................................................................................

35

4

תומישמ

הספדה

הנזה

תינדי

.................................................................................................................................

38

לוטיב

תדובע

הספדה

....................................................................................................................

39

תנבה

תורדגה

תוכיא

הספדה

.........................................................................................................

40

שומיש

ב

-

EconoMode

)

ןוכסיח

רנוטב

(

...........................................................................................

41

בוטימ

תוכיא

הספדהה

רובע

םיגוס

םינוש

לש

ירמוח

הספדה

................................................................

42

תויחנה

שומישל

ירמוחב

הספדה

.....................................................................................................

43

ריינ

.....................................................................................................................................

43

תוקבדמ

...............................................................................................................................

43

םיפקש

................................................................................................................................

44

תופטעמ

...............................................................................................................................

44

םיסיטרכ

ירמוחו

הספדה

םידבכ

...............................................................................................

45

ריינ

הרבח

וא

םיספט

םיספדומ

שארמ

:

......................................................................................

46

תריחב

ריינ

ירמוחו

הספדה

םירחא

..................................................................................................

47

ירמוח

הספדה

לש

HP

...........................................................................................................

47

ירמוח

הספדה

שיש

ענמיהל

שומישהמ

םהב

...............................................................................

47

ירמוח

הספדה

םילולעש

םורגל

קזנ

תספדמל

..............................................................................

47

תניעט

ירמוח

הספדה

ישגמל

הנזהה

................................................................................................

49

ץירח

הנזהה

ףדעומה

ןויליגל

דדוב

)

שגמ

1

(

...............................................................................

49

שגמ

הנזה

ל

-

250

תונויליג

)

שגמ

2

וא

שגמ

3

ילנויצפוא

(

..............................................................

49

תספדה

הפטעמ

...........................................................................................................................

50

הספדה

לע

םיפקש

וא

תוקבדמ

.......................................................................................................

52

הספדה

לע

ריינ

הרבח

וא

לע

םיספט

םיספדומ

שארמ

.........................................................................

53

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

םיסיטרכו

..................................................................

54

הספדה

וד

-

תידדצ

)

סקלפוד

(

תיטמוטוא

............................................................................................

56

Windows

...........................................................................................................................

56

iv

HEWW

background image

Mac OS 9

..........................................................................................................................

56

Mac OS X

.........................................................................................................................

57

הספדה

לע

ינש

ידצ

ריינה

)

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

(

...........................................................................

58

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

תועצמאב

לס

טלפה

ןוילעה

....................................................................

58

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

תועצמאב

לס

טלפה

ןוילעה

....................................................................

60

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דיחי

)

תספדה

N-up

(

..................................................................

64

תספדה

תורבוח

...........................................................................................................................

65

תספדה

ינמיס

םימ

.......................................................................................................................

66

5

הקוזחת

יוקינ

תספדמה

.............................................................................................................................

68

יוקינ

רוזא

תינסחמ

הספדהה

...................................................................................................

68

יוקינ

ביתנ

ירמוח

הספדהה

תספדמב

.........................................................................................

69

תפלחה

תלגלג

ףוסיאה

.................................................................................................................

71

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

......................................................................................................................

77

תפלחה

תדיפר

הדרפהה

לש

תספדמה

............................................................................................

78

6

ןורתפ

תויעב

תאיצמ

ןורתפה

............................................................................................................................

82

בלש

1

:

םאה

תספדמה

תנקתומ

הרושכ

?

..................................................................................

82

בלש

2

:

םאה

תירונ

בצמ

ןכומ

תראומ

?

......................................................................................

82

בלש

3

:

םאה

ןתינ

סיפדהל

דומע

המגדה

?

.................................................................................

83

בלש

4

:

םאה

תוכיא

הספדהה

הליבק

?

......................................................................................

83

בלש

5

:

םאה

תספדמה

תרשקתמ

םע

בשחמה

?

.........................................................................

83

בלש

6

:

םאה

ףדה

ספדומה

הארנ

םאתהב

המל

תיפיצש

?

............................................................

83

רוצ

רשק

םע

תוריש

תוחוקלה

לש

HP

.......................................................................................

84

יסופד

תוירונ

סוטטס

.....................................................................................................................

85

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

..........................................................................................................

91

ןורתפ

תואיגש

PostScript

)

PS

(

....................................................................................................

95

תויעב

לופיט

ריינב

........................................................................................................................

96

תמיסח

ריינ

..........................................................................................................................

96

הספדהה

הטומ

)

המוקע

(

........................................................................................................

96

רתוי

ןויליגמ

דחא

לש

ירמוח

הספדה

ןזומ

ךרד

תספדמה

וב

-

תינמז

.

.................................................

96

תספדמה

הניא

תכשומ

ירמוח

הנזה

שגממ

הנזהה

.......................................................................

97

תספדמה

תלסלסמ

תא

ירמוח

הספדהה

....................................................................................

97

ירמוח

הספדהה

םיספדומה

םניא

םיאצוי

לא

ביתנה

ןוכנה

..............................................................

97

תדובע

הספדהה

תיטיא

דואמ

..................................................................................................

97

דומעה

ספדומה

הנוש

הממ

גצומש

לע

ךסמה

....................................................................................

98

טסקט

שבושמ

,

יוגש

וא

יקלח

...................................................................................................

98

טסקט

וא

הקיפרג

םירסח

,

וא

םיפד

םיקיר

..................................................................................

98

בוציע

דומעה

הנוש

תמועל

תספדמ

תרחא

..................................................................................

99

תוכיא

הקיפרג

.......................................................................................................................

99

תויעב

תנכותב

תספדמה

.............................................................................................................

100

רופיש

תוכיא

הספדה

..................................................................................................................

101

הספדה

השלח

וא

היוהד

.......................................................................................................

101

ימתכ

רנוט

..........................................................................................................................

101

הספדה

אל

האלמ

................................................................................................................

101

םיווק

םייכנא

.......................................................................................................................

102

עקר

רופא

..........................................................................................................................

102

תחירמ

רנוט

.......................................................................................................................

102

רנוט

רזופמ

........................................................................................................................

103

םימגפ

םייכנא

םירזוחה

לע

םמצע

...........................................................................................

103

םיוות

םיתוועמ

....................................................................................................................

103

דומע

הטומ

.........................................................................................................................

104

לוסלס

וא

לג

.......................................................................................................................

104

HEWW

v

background image

םיטמק

וא

םילופיק

...............................................................................................................

104

רנוט

רזפתמ

ראתמב

............................................................................................................

105

יוניפ

תומיסח

ריינ

.......................................................................................................................

106

רוזא

תינסחמ

הספדהה

........................................................................................................

106

ישגמ

הנזה

.........................................................................................................................

108

לס

טלפ

.............................................................................................................................

111

ביתנ

רבעמ

טלפ

רישי

...........................................................................................................

112

ביתנ

הספדה

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

)

סקלפוד

(

............................................................................

114

ןורתפ

תויעב

תנקתהב

תשר

תיטוח

...............................................................................................

118

חפסנ

א

טרפמ

תספדמה

טרפמ

יתביבס

...........................................................................................................................

122

שער

יטסוקא

.............................................................................................................................

123

טרפמ

ילמשח

............................................................................................................................

124

טרפמ

יזיפ

................................................................................................................................

126

תולוביק

ריינ

תויוריהמו

הספדה

.....................................................................................................

127

טרפמ

ןורכיז

..............................................................................................................................

128

תונימז

תואיצי

............................................................................................................................

129

חפסנ

ב

עדימ

הניקת

תומיאת

ןקתל

FCC

...................................................................................................................

131

תורהצה

תומיאת

........................................................................................................................

132

תורהצה

הניקת

..........................................................................................................................

134

תרהצה

תוחיטב

רזייל

...........................................................................................................

134

תניקת

DOC

לש

הדנק

........................................................................................................

134

תרהצה

EMI

לש

האירוק

......................................................................................................

134

הרהצה

אשונב

רזייל

לש

דנלניפ

.............................................................................................

135

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

.........................................................................................................

136

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

.....................................................................................................

136

תקפה

ןוזוא

........................................................................................................................

136

תכירצ

היגרנא

.....................................................................................................................

136

תכירצ

רנוט

........................................................................................................................

136

שומיש

ריינב

.......................................................................................................................

136

ירמוח

קיטסלפ

....................................................................................................................

136

ירמוח

הספדה

םילכתמ

HP LaserJet

....................................................................................

137

עדימ

לע

תינכותה

הרזחהל

רוזחמו

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP

.............................................

137

ריינ

...................................................................................................................................

137

תולבגמ

םירמוח

..................................................................................................................

137

תלבקל

עדימ

ףסונ

...............................................................................................................

137

ןויליג

ינותנ

תוחיטב

םירמוח

.........................................................................................................

138

חפסנ

ג

תוירחא

יושירו

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

.............................................................................

139

םכסה

ןוישיר

הנכות

לש

Hewlett-Packard

...................................................................................

140

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תלחות

םייחה

לש

תינסחמ

הספדהה

...............................................................

141

חפסנ

ד

םיקלח

םירזיבאו

לש

HP

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

...........................................................................................................

144

יתרש

הספדה

םייטוחלא

תשרלו

10/100

.......................................................................................

146

שומיש

תוינסחמב

הספדה

לש

HP

................................................................................................

147

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

לש

HP

....................................................................

147

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

........................................................................................................

147

תלחות

םייחה

לש

תינסחמ

הספדה

.........................................................................................

147

vi

HEWW

background image

ןוכסיח

רנוטב

......................................................................................................................

147

רוזיפ

שדחמ

לש

רנוט

...........................................................................................................

148

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

....................................................................................................

149

יביכר

DIMM

)

ןורכיז

וא

ןפוג

(

.......................................................................................................

151

תנקתה

ביכר

ןורכיז

DIMM

)

תספדמ

HP LaserJet 1320 series

דבלב

(

....................................

151

תקידב

הנקתהה

לש

ה

-

DIMM

..............................................................................................

154

תאצוה

ביכר

DIMM

.............................................................................................................

154

חפסנ

ה

תוריש

הכימתו

תוריש

הרמוח

............................................................................................................................

158

תוירחא

תבחרומ

........................................................................................................................

159

תויחנה

הזיראל

שדחמ

לש

תספדמה

.............................................................................................

160

דציכ

רוציל

רשק

םע

HP

..............................................................................................................

161

חתפמ

HEWW

vii

background image

viii

HEWW

background image

1