HP LaserJet 1320 Printer series - מאפייני המדפסת (מנהל התקן)

background image

ינייפאמל

תספדמה

םיכרדב

תואבה

:

ךרד

םושיי

הנכותה

שמשמה

הספדהל

.

ךרד

וז

הנשמ

קר

תא

תורדגהה

קר

רובע

םושיי

הנכותה

יחכונה

.

ךרד

תכרעמ

הלעפהה

לש

Windows

.

ךרד

וז

הנשמ

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

תוידיתעה

.

הרעה

ןוויכ

ימושייש

הנכות

םיבר

םישמתשמ

הטישב

הנוש

ידכ

תשגל

ינייפאמל

תספדמה

,

ףיעסה

אבה

ראתמ

תא

תוטישה

תוצופנה

רתויב

תושמשמה

ב

-

Windows

תואסרג

98

,

2000

,

Me

ו

-

Windows XP

.

ידכ

תונשל

תורדגה

רובע

םושיי

הנכותה

יחכונה

דבלב

הרעה

תורמל

םיבלשהש

םמצע

םייושע

תונתשהל

ןיב

ימושיי

הנכות

םינוש

,

הטיש

וז

איה

הצופנה

רתויב

.

1

.

טירפתהמ

ץבוק

םושייב

הנכותה

,

ץחל

לע

הספדה

.

2

.

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

,

ץחל

לע

םינייפאמ

.

3

.

הנש

תא

תורדגהה

ץחלו

לע

רושיא

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

תוידיתעה

ב

-

Windows

תואסרג

98

,

2000

,

ו

-

Me

1

.

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

לחתה

,

רחב

תורדגה

,

ץחלו

לע

תוספדמ

.

12

קרפ

1

תודוסי

תספדמה

HEWW

background image

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

HP LaserJet 1160

וא

HP LaserJet 1320 series

.

3

.

ץחל

לע

םינייפאמ

)

ב

-

Windows 2000

ןתינ

ץוחלל

לע

תופדעה

הספדה

(

.

4

.

הנש

תא

תורדגהה

ץחלו

לע

רושיא

.

הרעה

ב

-

Windows 2000

,

םיבר

םינייפאממ

הלא

םינימז

טירפתהמ

תופדעה

הספדה

.

ידכ

תונשל

תא

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

תוידיתעה

ב

-

Windows XP

1

.

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

לחתה

,

ץחלו

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

HP LaserJet 1160

וא

HP LaserJet 1320 series

.

3

.

ץחל

לע

םינייפאמ

,

וא

ץחל

לע

תופדעה

הספדה

.

4

.

הנש

תא

תורדגהה

,

ץחלו

לע

רושיא

.

תופדעה

תורדגה

הספדה

תומייק

שולש

םיכרד

יונישל

תורדגה

הספדהה

רובע

תספדמ

וז

:

םושייב

הנכותה

,

להנמב

ןקתה

תספדמה

,

בו

-

HP toolbox

)

זגרא

םילכ

(

.

תספדמב

HP LaserJet 1320 series

ןתינ

תונשל

תא

תורדגה

הספדהה

תועצמאב

תרש

הספדהה

הנבומה

.

םייוניש

םיכרענה

תורדגהב

הספדה

םילבקמ

תופידע

םאתהב

םוקמל

וב

ועצוב

םייונישה

,

ןלהלדכ

:

םייוניש

םיכרענה

םושייב

הנכותה

םיסרוד

תורדגה

ונושש

לכב

םוקמ

רחא

.

ךותב

םושיי

הנכותה

,

םייוניש

ועצובש

תביתב

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

םיסרוד

םייוניש

ועצובש

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

.

םייוניש

םיכרענש

להנמב

ןקתה

תספדמה

)

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

(

םיסרוד

תורדגה

ב

-

HP toolbox

)

זגרא

םילכ

(

.

םייוניש

םיכרענש

להנמב

ןקתה

תספדמה

אל

םיסרוד

תורדגה

םושייב

הנכותה

.

םייונישל

םיכרענש

ב

-

HP toolbox

תרשבו

טנרטניאה

הנבומה

שי

תא

תופידעה

הכומנה

רתויב

.

םא

תרדגה

הספדה

תמיוסמ

תנתינ

יונישל

רתויב

תחאמ

םיכרדה

וראיתש

ליעל

,

שמתשה

הטישב

םע

תופידעה

ההובגה

רתויב

.

הרזע

תנווקמ

לש

ינייפאמ

תספדמה

הרזעה

תנווקמה

לש

ינייפאמ

תספדמה

)

להנמ

ןקתה

(

תללוכ

עדימ

יפיצפס

תודוא

תויצקנופה

ינייפאמב

תספדמה

.

הרזע

תנווקמ

וז

תקפסמ

תויחנה

ךילהתל

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

תספדמה

.

ילהנמב

םינקתה

םימיוסמ

,

הרזעה

תנווקמה

תקפסמ

תוארוה

שומישל

הרזעב

תייולת

רשקה

.

הרזע

תייולת

רשקה

תראתמ

תא