HP LaserJet 1320 Printer series - הצהרה בנושא לייזר של פינלנד

background image

דנלניפ

LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 1160

, HP LaserJet 1320

, HP LaserJet 1320n , HP LaserJet 1320tn ,

HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite .
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle .
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825- 1

)

1994

(

mukaisesti .

VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle .
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats , kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning , som överskrider gränsen för laserklass 1 .
HUOLTO
HP LaserJet 1160

, HP LaserJet 1320

, HP LaserJet 1320n , HP LaserJet 1320tn ,

HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita .
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö . Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista , paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja , käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia , jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja .
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan , olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa . Älä katso säteeseen .
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion , utsättas användaren för
osynlig laserstrålning . Betrakta ej strålen .
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 785- 800 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

HEWW

תורהצה

הניקת

135

background image

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

תרבח

Hewlett-Packard

תביוחמ

תקפסאל

ירצומ

תוכיא

ןפואב

יתוחיטב

הביבסל

.

רצומ

הז

ןנכות

םע

רפסמ

םינייפאמ

םיתיחפמש

תא

העפשהה

לע

הביבסה

.

תקפה

ןוזוא

רצומ

הז

וניא

רציימ

תומכ

תרכינ

לש

זג

ןוזוא

)

O

3

(

.

תכירצ

היגרנא

תכירצ

היגרנאה

תתחופ

תיתועמשמ

בצמב

PowerSave

,

ךסוחה

ףסכ

ילבמ

עוגפל

םיעוציבב

םיהובגה

לש

רצומה

.

רצומ

הז

דמוע

יאנתב

Energy Star

,

איהש

תינכות

תיתובדנתה

דודיעל

חותיפה

לש

םירצומ

םיידרשמ

םיינוכסח

היגרנאב

.

Energy Star

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

הראב

"

ב

לש

ה

-

U.S. EPA

.

הפתושכ

לש

Energy Star

®

תרבח

Hewlett-Packard

העבק

יכ

רצומ

הז

הנוע

לע

תויחנה

Energy Star

®

ןוכסיחל

היגרנאב

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

http://www.energystar.gov/

.

תכירצ

רנוט

בצמ

EconoMode

שמתשמ

תוחפב

רנוט

,

יושעו

ךיראהל

תא

ךרוא

ייח

תינסחמ

הספדהה

.

שומיש

ריינב

םינייפאמה

הספדה

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

/

תינדי

תספדהו

N-up

)

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

דומע

דחא

(

לש

רצומ

הז

,

םילוכי

םצמצל

תא

שומישה

ריינב

,

האצותכו

ךכמ

תיחפהל

שומישה

םיבאשמב

םייעבט

.

ירמוח

קיטסלפ

יקלח

קיטסלפ

םלקשמש

הלוע

לע

25

םרג

םינמוסמ

םאתהב

םינקתל