HP LaserJet 1320 Printer series - החלון רשת

background image

היסיטרכה

תורדגה

תללוכ

םירושיק

רפסמל

םיפד

,

םירשפאמה

ךל

גיצהל

תונשלו

תא

תרוצת

תספדמה

.

הרעה

תורדגה

להנמ

ןקתה

תולוכי

סורדל

תורדגה

ועבקנש

ב

-

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

.

עדימ

תודוא

ןקתהה

.

תגצה

עדימ

יסיסב

תודוא

תספדמה

.

לופיט

ריינב

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגהה

רובע

שגמ

הנזהה

לש

תספדמה

.

סיפדמ

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

תדובע

תספדמה

.

PCL

.

הגצה

יונישו

לש

עדימ

ןפוג

PCL

.

PostScript

.

ףד

הז

ןימז

רובע

תספדמה

HP LaserJet 1320 series

דבלב

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגהה

רובע

תואיגש

PS

קספו

ןמז

.

תוכיא

הספדה

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגה

תוכיא

הספדהה

.

יבצמ

הספדה

.

הגצה

יונישו

לש

יבצמ

הספדהה

רובע

םיגוס

םינוש

לש

ירמוח

הספדה

.

תרדגה

תכרעמ

.

הגצה

יונישו

לש

עדימ

תכרעמ

.

טלק

/

טלפ

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגה

קספ

ןמז

טלקל

/

טלפ

.

םיסופיא

.

יוניש

לכ

תורדגה

תספדמה

הרזח

יכרעל

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.

ןולחה

תשר

הרעה

תורשפא

וז

הנימז

קר

תוספדמב

HP LaserJet 1320n

,

HP LaserJet 1320tn

ו

-

HP LaserJet 1320nw

.

ץחלתשכ

לע

רושיקה

תשר

ףדב

תורדגה

תספדמ

תומדקתמ

,

חתפיי

ןולח

שדח

.

שמתשה

עטקמב

הז

ידכ

עובקל

תא

תורדגה

תשרה

.

32

קרפ

3

לוהינ

תספדמה

HEWW

background image

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

ןתינ

תשגל

תורישי

לא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

תוספדמב

HP LaserJet 1320n

,

HP LaserJet 1320tn

ו

-

HP LaserJet 1320nw

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

קפסמ

תא

ןתוא

תויצקנופה

ומכ

עטקמה

תורדגה

תספדמ

תומדקתמ

ב

-

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

.

םילדבהה

םירקיעה

ןיב

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

ןיבל

שומיש

ב

-

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

םה

:

ךניא

ךירצ

ןיקתהל

הנכות

יהשלכ

בשחמב

.

ץוחנ

ךל

קר

ןפדפד

טנרטניא

ךמתנ

.

ידכ

שמתשהל

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

,

קקדזת

ל

-

Microsoft Internet Explorer 5 .5

ךליאו

וא

ל

-

Netscape

Navigator 4 .75

ךליאו

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

ןימז

תילגנאב

דבלב

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

וניא

קפסמ

תוארתה

ראוד

ינורטקלא

וא

תוארתה

בצמ

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

רשפאמ

ךל

גיצהל

תא

סוטטס

תספדמה

תשרהו

להנלו

תויצקנופ

הספדה

ךותמ

בשחמה

,

םוקמב

חולמ

הרקבה

לש

תספדמה

.

ןלהל

תואמגוד

תולועפל

ךתורשפאבש

עצבל

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

הנבומה

:

תגצה

עדימ

לע

סוטטס

תספדמה

תגצה

םידומע

םיימינפ

םתספדהו

תעיבק

ךרוא

םייחה

רתונה

לש

לכ

םירמוחה

םילכתמה

תנמזהו

םישדח

תרדגה

לדוגה

גוסהו

לש

ריינה

ןועטה

לכב

שגמ

תגצה

תורוצת

שגמה

ןייונישו

תגצה

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

תרוצת

תספדמה

ןייונישו

תגצה

תרוצת

תשרה

היונישו

תרש

טנרטניאה

הנבומה

לעופ

רשאכ

תספדמה

תרבוחמ

תשרל

תססובמ

-

IP

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

אל

ךמות

ירוביחב

תספדמ

יססובמ

IPX

.

הרעה

ךניא

בייח

תויהל

לעב

השיג

טנרטניאל

ידכ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

שמתשהלו

וב

.

םע

תאז

,

םא

ץחלת

לע

רושיק

רוזאב

םירושיק

םירחא

,

הצוחנ

ךל

השיג

טנרטניאל

ידכ

רובעל

רתאל

ךיושמה

רושיקל

הז

.

ידכ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

1

.

ןפדפדב

טנרטניא

ךמתנ

,

דלקה

תא

תבותכ

ה

-

IP

וא

םש

חראמה

לש

תספדמה

.

ידכ

אוצמל

תא

תבותכ

ה

-

IP

,

ספדה

דומע

הרוצת

ךותמ

תספדמה

,

תועצמאב

הציחל

לע

ןצחלה

עצב

ךשמל

5

תוינש

.

הרעה

רחאל

תחיתפ

תבותכ

ה

-

URL

,

ךתורשפאב

ףיסוהל

ותוא

םירתאל

םיפדעומה

ידכ

לכותש

בושל

וילא

תוריהמב

דיתעב

.

2

.

תרש

טנרטניאה

הנבומה

ללוכ

שולש

תויסיטרכ

,

תוליכמה

תורדגה

עדימו

לע

תספדמה

:

היסיטרכה

Information

)

עדימ

(

,

היסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(