HP LaserJet 1320 Printer series - "Hewlett-Packard" ribota garantija

background image

"Hewlett-Packard" ribota garantija

HP PRODUKTAS
HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijos
spausdintuvai

RIBOTOS GARANTIJOS TRUKMĖ
Vienerius metus nuo pirkimo datos

Bendrovė "Hewlett-Packard" galutiniam vartotojui, t.y. Jums, garantuoja, kad HP įranga ir priedai yra be

medžiagų ir gamybos defektų nuo pirkimo dienos, aukščiau nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie

tokius defektus garantijos laikotarpio metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais.

Pakaitiniai gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja Jums, kad HP programinė įranga vykdys programines funkcijas po pirkimo dienos aukščiau

nurodytu laikotarpiu ir neturės medžiagų ar gamybos defektų, jeigu bus tinkamai prijungta ir naudojama. Jei HP

gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių defektų savo programinių funkcijų

nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad bet kurio HP produkto veikimas bus nenutrūkstamas ir be klaidų. Jei per atitinkamą

laikotarpį HP negali pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, Jūs turite teisę atgauti pinigus, jei tik

nedelsdami grąžinsite gaminį.

HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų arba yra skirtos

naudoti būtent su tuo produktu.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) neteisingos ar nepakankamos priežiūros ar kalibravimo,

(b) programinės įrangos, sąsajų, dalių ar medžiagų, kurias pristatė ne HP, naudojimo, (c) neteisėto įrangos

pakeitimo ar neteisingo naudojimo, (d) produkto naudojimo nesilaikant techninių reikalavimų ir dėl (e) netinkamo

darbo vietos paruošimo ar priežiūros.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir teikia jo

palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų. HP dėl teisinių

arba reguliavimo priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad jis galėtų veikti šalyje/

regione, kuriam produktas nebuvo skirtas. GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTOS

GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA

NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO

PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose

šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todėl

aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises.

Be to, Jūs taip pat galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL

GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS

AUKŠČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ

NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS,

PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS

NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar

pasekminiams nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti Jums netaikomi.

LTWW

"Hewlett-Packard" ribota garantija

149

background image

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM PRODUKTUI.

150

Priedas C Garantija ir licencijavimas

LTWW