HP LaserJet 1320 Printer series - Tiesioginės išvesties kelias

background image

Tiesioginės išvesties kelias

Norėdami pašalinti spausdinimo medžiagą, įstrigusią tiesioginės išvesties kelyje, atlikite
žemiau išvardytus žingsnius.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės aštriais
galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1. Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

120

Skyrius 6 Problemų sprendimas

LTWW

background image

2. Pasukite žalius atlaisvinimo svertus žemyn.

3. Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne

tik už krašto kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite medžiagą iš spausdintuvo.

Pastaba

Jei negalite suimti spausdinimo medžiagos pirštais, atlikite procedūrą, nurodytą skyriuje

Spausdinimo kasetės sritis

.

4. Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

Pastaba

Atlaisvinimo svertai automatiškai užsidaro, kai uždarote tiesioginės išvesties dureles.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

121