HP LaserJet 1320 Printer series - Papīra padeves

background image

Papīra padeves

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no papīra padevēm, jāveic šādas darbības:

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla iztīrīšanā nepielietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes vai
asknaibles. Bojājumus, kurus izsauks asu priekšmetu pielietošana, garantija neaptver.

1. Atveriet tiešās izvades aizvaru.

114

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

2. Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

3. Atveriet vienas lapas prioritāro padevi (Tray 1).

4. Ar abām rokām satveriet drukas materiāla vislabāk redzamo malu (ieskaitot tās vidu) un

uzmanīgi izvelciet to ārā no printera.

LVWW

Iesprūduša papīra izņemšana

115

background image

5. Aizveriet vienas lapas prioritāro padevi (Tray 1).

6. Atveriet galveno papīra padevi (Tray 2).

7. Ar abām rokām satveriet drukas materiāla vislabāk redzamo malu (ieskaitot tās vidu) un

uzmanīgi izvelciet to ārā no printera.

116

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

8. Ja drukas materiāls nav redzams, atveriet priekšējo vāku, izņemiet drukas kasetni un

pagroziet augšējo drukas materiāla vedni. Uzmanīgi velciet drukas materiālu uz augšu
un ārā no printera.

9. Aizveriet galveno papīra padevi (Tray 2).