HP LaserJet 1320 Printer series - Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP-PRODUCT
HP LaserJet 1160 en HP LaserJet 1320 serie printers

DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
Eén jaar na aanschafdatum

Gedurende de hierboven genoemde periode garandeert HP u, de eindgebruiker, dat HP apparatuur en

accessoires na de aanschafdatum geen gebreken vertonen wat betreft materiaal en vakmanschap. Indien HP

tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van dergelijke defecten, zal HP de producten die defect

blijken te zijn, naar eigen inzicht repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw zijn of zo goed

als nieuw presteren.

HP garandeert u dat HP software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde

periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als

gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld

tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de softwaremedia die als gevolg van dergelijke

gebreken de programma-instructies niet kunnen uitvoeren.

HP garandeert geen ononderbroken of storingsvrije werking van enig HP product. Als HP niet binnen een

redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals

overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijke teruggave van

het product.

HP producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw,

of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of

kalibratie, (b) software, interfaces, onderdelen of benodigdheden die niet van HP afkomstig zijn, (c) onbevoegde

wijzigingen of misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde productspecificaties voor omgeving of (e) onjuiste

voorbereiding of onderhoud van de locatie.

De beperkte garantie van HP is geldig in elk land/regio of locatie waar HP ondersteuning biedt voor dit product en

waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen. HP

brengt geen wijzigingen aan in vorm, uitvoering of functionaliteit van het product voor gebruik in een land/regio

waar het volgens de wet of wettelijke voorschriften niet mag worden gebruikt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN

DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT

ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK

NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN

VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN

DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet

toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte

garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per

provincie of per land/regio.

NLWW

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

147

background image

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS HET BEPAALDE IN DEZE

GARANTIEVERKLARING UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID. MET UITZONDERING

VAN HET HIERBOVEN GENOEMDE ZIJN HP NOCH ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR

VERLIES VAN GEGEVENS OF DIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE

(INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, GEBASEERD OP

CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan

beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien

niet op u van toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING

EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE

VERKOOP VAN DIT PRODUCT.

148

Bijlage C Garantie en licentie

NLWW