HP LaserJet 1320 Printer series Hjelp

background image

Brukerhåndbok

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Skrivere i seriene HP LaserJet 1160 og
HP LaserJet 1320

Brukerhåndbok

background image

Informasjon om copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av tillatelser gitt under lover
om opphavsrett.

Publikasjonsnummer: Q5927-90921

Edition 1, 0

9/2004

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste gjeldende garantiene for
HP produkter og tjenester er de som er
forklart i den garantidokumentasjonen som
ble levert sammen med produktene og
tjenestene. Intet i dette dokumentet kan
fortolkes som en tilleggsgaranti. HP frasier
seg alt ansvar for tekniske feil,
redaksjonsfeil eller utelatelser i dette
dokumentet.

Varemerker

Microsoft

®

, Windows

®

og Windows NT

®

er

registrerte varemerker i USA for Microsoft
Corporation.

Energy Star

®

og Energy Star-logoen

®

er

registrerte varemerker i USA for det
amerikanske miljøverndepartementet EPA.

PostScript

®

er registrert varemerke for

Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

er registrert varemerke eid av

dets eier og brukes av Hewlett-Packard
Company under lisens.

Java™ er registrert varemerke i USA for
Sun Microsystems Inc.

UNIX

®

er et registrert varemerke for The

Open Group.

Linux

®

er et varemerke registrert i USA for

Linus Torvalds.

background image

Innhold

1 Grunnleggende om skriveren

Rask tilgang til mer informasjon ................................................................................................2

WWW-koblinger for drivere, programvare og kundestøtte .................................................2
Koblinger til brukerhåndboken ............................................................................................2
Steder du kan finne mer informasjon .................................................................................2

Skriverkonfigurasjoner ..............................................................................................................3

HP LaserJet 1160 -skriver ..................................................................................................3
HP LaserJet 1320 -skriver ..................................................................................................3
HP LaserJet 1320n -skriver ................................................................................................4
HP LaserJet 1320tn -skriver ...............................................................................................4
HP LaserJet 1320nw-skriver ..............................................................................................4

Oversikt .....................................................................................................................................5
Skriverens kontrollpanel ............................................................................................................6
Mediebaner ...............................................................................................................................7

Prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) ..................................................................7
Hovedpapirskuff (Skuff 2) ...................................................................................................7
Rett papirbane ....................................................................................................................8
Utmatingsbrett ....................................................................................................................9

Tilgang til skriverkassetten ......................................................................................................10
Skriverprogramvare .................................................................................................................11

Operativsystemer som støttes ..........................................................................................11
Installere skriverprogramvare ...........................................................................................11
Skriveregenskaper (driver) ...............................................................................................12
Prioritet for utskriftsinnstillinger ........................................................................................13
Elektronisk hjelp for skriveregenskaper ............................................................................13

Programvare for Windows .......................................................................................................14

Skriverdrivere ....................................................................................................................14
Tilgjengelige skriverdrivere ...............................................................................................14
HP verktøyskrin ................................................................................................................14
Innebygd Web-server .......................................................................................................15

Programvare for Macintosh-maskiner .....................................................................................16

HP LaserJet 1160-skriver .................................................................................................16
Skriver i serien HP LaserJet 1320 ....................................................................................16
PostScript Printer Description-filer (PPD) .........................................................................17

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale ......................................................................................18

Støttede størrelser av utskriftsmateriale ...........................................................................18

2 Skrivertilkoblinger

USB-tilkoblinger ......................................................................................................................20

Koble til USB-kabelen .......................................................................................................20

Parallelltilkoblinger ..................................................................................................................21

Koble til parallellkabelen ...................................................................................................21

Nettverkstilkoblinger ................................................................................................................22

Koble til nettverket ............................................................................................................23

Trådløse tilkoblinger ................................................................................................................25

NOWW

iii

background image

3 Administrere skriveren

Sider for skriverinformasjon ....................................................................................................28

Demonstrasjonsside .........................................................................................................28
Konfigurasjonsside ...........................................................................................................28
Side for rekvisitastatus .....................................................................................................28
Siden for nettverkskonfigurasjon ......................................................................................28

Bruke HP verktøyskrin ............................................................................................................29

Operativsystemer som støttes ..........................................................................................29
Nettlesere som støttes ......................................................................................................29
For å vise HP verktøyskrin i Windows ..............................................................................29
For å vise HP verktøyskrin på Mac ..................................................................................30
Deler i HP verktøyskrin .....................................................................................................30
Andre koblinger .................................................................................................................30
Statuskategorien ...............................................................................................................30
Kategorien Problemløsing ................................................................................................30
Kategorien Varsler ............................................................................................................31
Kategorien Dokumentasjon ..............................................................................................31
Vinduet Avanserte skriverinnstillinger ..............................................................................31
Nettverksvindu ..................................................................................................................32

Bruke den innebygde Web-serveren ......................................................................................33

Slik åpner du den innebygde Web-serveren: ...................................................................33
Kategorien Informasjon ....................................................................................................34
Kategorien Innstillinger .....................................................................................................34
Kategorien Networking (nettverk) .....................................................................................34
Andre koblinger .................................................................................................................35

Trådløs utskrift .........................................................................................................................36

IEEE 802.11b/g-standarden .............................................................................................36
Bluetooth ...........................................................................................................................36

4 Utskriftsoppgaver

Manuell mating ........................................................................................................................38
Avbryte en utskriftsjobb ...........................................................................................................39
Forstå innstillinger av utskriftskvalitet .....................................................................................40
Bruke EconoMode (sparer toner) ............................................................................................41
Optimalisere utskriftskvalitet for utskriftsmateriale ..................................................................42
Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale ............................................................................43

Papir ..................................................................................................................................43
Etiketter .............................................................................................................................44
Transparenter ...................................................................................................................44
Konvolutter ........................................................................................................................44
Kort, og tykt utskriftsmateriale ..........................................................................................46
Brevhode og ferdigtrykte skjemaer ...................................................................................46

Velge papir og annet utskriftsmateriale ..................................................................................48

HP utskriftsmateriale ........................................................................................................48
Utskriftsmaterialer du bør unngå ......................................................................................48
Utskriftsmateriale som kan skade skriveren .....................................................................48

Legge utskriftsmateriale i innskuffene .....................................................................................50

Prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) ................................................................50
250-arks innskuff (Skuff 2, eller ekstraskuff 3) .................................................................50

Skrive ut en konvolutt ..............................................................................................................51
Skrive ut på transparenter eller etiketter .................................................................................53
Skrive ut på brevhodepapir og ferdigtrykte skjemaer .............................................................54
Utskrift på egendefinert materialstørrelse og kort ...................................................................55
Automatisk tosidig utskrift (dupleks) .......................................................................................57

Windows ...........................................................................................................................57

iv

NOWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................57
Mac OS X .........................................................................................................................58

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift) .................................................59

Manuell tosidig utskrift ved bruk av utmatingsbrettet øverst ............................................59
Manuell tosidig utskrift ved bruk av dekselet for rettlinjet utskrift .....................................62

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering) .................................................................65
Skrive ut hefter ........................................................................................................................66
Skrive ut vannmerker ..............................................................................................................67

5 Vedlikehold

Rengjøre skriveren ..................................................................................................................70

Rengjøre skriverkassettområdet ......................................................................................70
Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale ...............................................................72

Bytte matervalsen ...................................................................................................................73
Rengjøre matervalsen .............................................................................................................79
Bytte skriverens skillepute .......................................................................................................80

6 Problemløsing

Finne løsningen .......................................................................................................................84

Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp? .................................................................................84
Trinn 2: Er Klar-lampen på? .............................................................................................84
Trinn 3: Kan du skrive ut en demonstrasjonsside? ..........................................................85
Trinn 4: Er utskriftskvaliteten tilfredsstillende? .................................................................85
Trinn 5: Kommuniserer skriveren med datamaskinen? ...................................................85
Trinn 6: Ser utskriften ut som forventet? ..........................................................................86
kontakt HP kundestøtte ....................................................................................................86

Statuslampemønstre ...............................................................................................................87
Vanlige problemer med Macintosh .........................................................................................93
Feilsøke PostScript-feil (PS-feil) .............................................................................................97
Problemer med papirhåndtering .............................................................................................98

Fastkjørt papir ...................................................................................................................98
Utskriften er forskjøvet (skjev) ..........................................................................................98
Mer enn ett ark mates gjennom skriveren om gangen .....................................................98
Skriveren henter ikke utskriftsmateriale fra innskuffen .....................................................99
Skriveren krøllet utskriftsmaterialet ..................................................................................99
Utskriftsmaterialet leveres på feil sted ..............................................................................99
Utskriftsjobben går svært sakte ........................................................................................99

Den utskrevne siden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen .....................................100

Uleselig, feil eller ufullstendig tekst ................................................................................100
Grafikk eller tekst mangler, eller sidene er blanke .........................................................100
Sideformat er forskjellig fra andre skrivere .....................................................................101
Grafikkvalitet ...................................................................................................................101

Problemer med skriverprogramvaren ...................................................................................102
Forbedre utskriftskvaliteten ...................................................................................................104

Lys eller blek utskrift .......................................................................................................104
Tonerflekker ....................................................................................................................104
Manglende tegn ..............................................................................................................105
Loddrette streker ............................................................................................................105
Grå bakgrunn ..................................................................................................................106
Tonersøl ..........................................................................................................................106
Løs toner .........................................................................................................................106
Loddrette gjentatte merker .............................................................................................107
Misformede tegn .............................................................................................................107
Sideskjevhet ...................................................................................................................107
Krøll eller bølge ...............................................................................................................108

NOWW

v

background image

Skrukker eller bretter ......................................................................................................108
Kontur av tonerspredning ...............................................................................................109

Fjerne fastkjøringer ...............................................................................................................110

Skriverkassettområde .....................................................................................................110
Innskuffer ........................................................................................................................112
Utmatingsbrett ................................................................................................................115
Rettlinjet papirbane .........................................................................................................116
Bane for automatisk tosidig utskrift (dupleks) ................................................................118

Problemløsing, oppsett for trådbundet nettverk ....................................................................122

Tillegg A Skriverspesifikasjoner

Miljøspesifikasjoner ...............................................................................................................126
Akustisk emisjon ...................................................................................................................127
Elektriske spesifikasjoner ......................................................................................................128
Fysiske spesifikasjoner .........................................................................................................130
Skriverens kapasitet og klassifisering ...................................................................................131
Minnespesifikasjoner .............................................................................................................132
Porter .....................................................................................................................................133

Tillegg B Spesielle bestemmelser

FCC-samsvar ........................................................................................................................135
Samsvarserklæring ...............................................................................................................136
Spesielle bestemmelser ........................................................................................................138

Sikkerhetsbestemmelser for laser ..................................................................................138
Kanadiske DOC-bestemmelser ......................................................................................138
EMI-bestemmelse for Korea ...........................................................................................138
Laserbestemmelse for Finland .......................................................................................139

Program for miljømessig produktforvaltning .........................................................................140

Miljøvern .........................................................................................................................140
Ozonutslipp .....................................................................................................................140
Energiforbruk ..................................................................................................................140
Tonerforbruk ...................................................................................................................140
Papirforbruk ....................................................................................................................140
Plast ................................................................................................................................140
Utskriftsrekvisita for HP LaserJet ...................................................................................141
Informasjon om HPs program for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita .................141
Papir ...............................................................................................................................141
Materialbegrensninger ....................................................................................................141
Mer informasjon ..............................................................................................................142

HMS-datablad (MSDS) .........................................................................................................143

Tillegg C Garanti og lisens

Hewlett-Packards begrensede garanti ..................................................................................145
Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare ....................................................................147
Begrenset garanti for skriverkassettens varighet ..................................................................148

Tillegg D HP- deler og tilbehør

Bestille rekvisita og tilbehør ..................................................................................................150
10/100-servere for nettverksutskrift og trådløs utskrift .........................................................152
Bruke HP skriverkassetter ....................................................................................................153

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP ............................153
Oppbevare skriverkassetter ............................................................................................153
Forventet varighet for skriverkassetter ...........................................................................153

vi

NOWW

background image

Spare toner .....................................................................................................................153
Omfordele toner ..............................................................................................................154
Bytte skriverkassetten ....................................................................................................155

DIMM-er (minne eller font) ....................................................................................................157

Installere en minne-DIMM (bare HP LaserJet 1320-skriverserien) ................................157
Teste DIMM-installeringen ..............................................................................................160
Fjerne en DIMM-modul ...................................................................................................160

Tillegg E Service og kundestøtte

Maskinvareservice ................................................................................................................164
Utvidet garanti .......................................................................................................................165
Retningslinjer for nedpakking av skriveren ...........................................................................166
Slik kontakter du HP ..............................................................................................................167

Stikkordregister

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1