HP LaserJet 1320 Printer series - Stikkordregister

background image

Stikkordregister

Symboler/tall

10/100-servere for nettverksutskrift og trådløs utskrift

152

A

akustikk 127
automatisk baneåpning for tosidig utskrift, bak 5
automatisk tosidig utskrift 57
automatisk velger av mediastørrelse for tosidig utskrift

5

av/på-bryter 5
avbryte en utskriftsjobb 39
Avbryt-knapp 5

B

bane for automatisk tosidig utskrift

fjerne fastkjøringer 118

bane for tosidig utskrift, automatisk

fjerne fastkjøringer 118

bane for utskriftsmateriale

rengjøre 72

bestille rekvisita og tilbehør 150
Bluetooth trådløs teknologi 36
brevhode

retningslinjer for bruk 46

brevhode, skrive ut 54
bruke HP skriverkassetter 153
bytte

matervalse 73
skillepute 80

D

deksel

rett utskrift 5
skriverkassett 5

deksel for rett utskrift 5
Demonstrasjonsside 28
DIMM

fjerne 160
legge til 157
teste 160

E

EconoMode 41
egendefinert materialstørrelse, skrive ut 55
elektronisk hjelp, skriveregenskaper 13
Energy Star 140

etiketter

retningslinjer for bruk 44
skrive ut 53

EWS 15, 33

F

fastkjøringer

fjerne 110

FCC-samsvar 135
feil

PostScript 97
programvare 102

feilsøke

demonstrasjonsside 85
HP verktøyskrin 29
Klar-lampe 84
kommunikasjon mellom skriver og datamaskin 85
kontakte HP kundestøtte 86
løsninger 84
PostScript-feil 97
problemer med papirhåndtering 98
skriveroppsett 84
utskriften avviker fra siden på skjermen 100
utskrift og forventet resultat 86
utskriftskvalitet 85
utskriftsproblemer i Macintosh 93
vanlige problemer med Macintosh 93

feilsøking

bretter 108
bølge 108
dårlig grafikkvalitet 101
grå bakgrunn 106
kontur av tonerspredning 109
krøll 108
loddrette gjentatte merker 107
loddrette streker 105
lys eller blek utskrift 104
løs toner 106
manglende grafikk eller tekst 100
manglende tegn 105
misformede tegn 107
problemer med skriverprogramvaren 102
sideskjevhet 107
skrukker 108
tomme sider 100
tonerflekker 104

NOWW

Stikkordregister

169

background image

tonersøl 106
ufullstendig tekst 100
uleselig tekst 100

ferdigtrykte skjemaer

retningslinjer for bruk 46

fjerne et fastkjørt ark 110
fjerne fastkjøringer 110
flere sider, skrive ut på ett papirark 65
forbedre utskriftskvaliteten 104
forventet varighet, skriverkassett 153

G

garanti

produkt 145
skriverkassett 148
utvidet 165

grafikk

dårlig kvalitet 101
manglende 100

H

hefter, skrive ut 66
HMS-datablad (MSDS) 143
hovedpapirskuff

plassering 5

hovedpapirskuff (Skuff 2)

bane for utskriftsmateriale 7
legge i 50

HP verktøyskrin

Kategorien Dokumentasjon 31
Kategorien Varsler 31
Nettverksvindu 32
Skriverinnstillinger 31
vise 29

HP Verktøyskrin

Kategorien Problemløsing 30
Statuskategorien 30

I

IEEE 802.11b/g-standarden 36
informasjon, koblinger til utvalgte emner 2
innebygd Web-server

bruke 33
device status (enhetsstatus) 34
event log (hendelseslogg) 34
Kategorien Informasjon 34
Kategorien Innstillinger 34
Kategorien Networking (nettverk) 34
Konfigurasjonsside 34
order supplies (bestill rekvisita) 35
oversikt 15
print info pages (skriv ut infosider) 34
product registration (produktregistrering) 35
product support (produktstøtte) 35
supplies status (rekvisitastatus) 34

innskuff

enkeltlarks prioritet 5, 7
hoved 5
hoved- (Skuff 2) 7
legge i utskriftsmateriale 50
legge materiale i det prioriterte innføringssporet for

enkeltark (Skuff 1) 50

innskuffer

fjerne fastkjøringer 112

innstillinger

endre bare for gjeldende program 12
endre standardinnstillinger for Windows 98, 2000

og Me 13

endre standardinnstillinger for Windows XP 13

innstillinger, utskriftskvalitet 40
innstillinger av utskriftskvalitet 40
Intern HP Jetdirect nettverksport

plassering 5

K

kabel

parallell 21
USB 20

Kategorien Dokumentasjon, (HP verktøyskrin) 31
Kategorien Information (informasjon) (innebygd Web-

server) 34

Kategorien Networking (nettverk) (innebygd Web-

server) 34

Kategorien Problemløsing (HP verktøyskrin) 30
Kategorien Settings (innstillinger) (innebygd Web-

server) 34

Kategorien Varsler (HP verktøyskrin) 31
Klar-lampe 5
knapp, Avbryt 5
knapp, Start 5
koble til nettverket 22
koblinger til brukerhåndboken 2
konfigurasjon

HP LaserJet 1160-skriver 3
HP LaserJet 1320n-skriver 4
HP LaserJet 1320nw-skriver 4
HP LaserJet 1320-skriver 3
HP LaserJet 1320tn-skriver 4

Konfigurasjonsside 28
kontakte HP 167
kontrollpanel 6
konvolutter

retningslinjer for bruk 44
skrive ut 51

kort

retningslinjer for bruk 46
skrive ut 55

kundestøtte, nettsteder 2

170

Stikkordregister

NOWW

background image

L

lampe

Klar 5

lamper

Obs! 5
Start 5
statuslampemønstre 87
Toner 5
Trådløs 5

legge i utskriftsmateriale

250-arks innskuff (Skuff 2 eller Skuff 3) 50
prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) 50

lisens, programvare 147

M

Macintosh

feilsøke 93
PPD-filer 17
programvare 16
utskriftsfeil 94
vanlige problemer 93

manglende grafikk 100
manglende tekst 100
manuell tosidig utskrift 59
matervalse

bytte 73
rengjøre 79

mediebaner

Hovedpapirskuff (Skuff 2) 7
oversikt 7
prioritert innføringsspor for enkeltarks (Skuff 1) 7
rett papirbane 8
utmatingsbrett 9

miljømessig produktforvaltning 140
miljøspesifikasjoner 126
minne

legge til 157

N

nedskalering 65
nettverk

tilkoblinger 22

nettverksport, intern HP Jetdirect

plassering 5

Nettverksvindu (HP verktøyskrin) 32

O

Obs!-lampe 5
omfordele toner 154
operativsystemer som støttes 11
optimalisere utskriftskvalitet for utskriftsmateriale 42
oversikt, skriver 5

P

pakke ned skriveren 166

papir

bruke 43
problemer og løsninger 43
støttede størrelser 18
velge 48

papirbane, rett 8
papirskinner

hovedpapirskuff (Skuff 2) 7
prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) 7

parallellkabel, koble til 21
parallellport

plassering 5

port, parallell

plassering 5

port, USB

plassering 5

PostScript, feil 97
PPD-filer 17
prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1)

legge i 50
oversikt 7
plassering 5

problemer med papirhåndtering 98
programvare

installere 11
lisensavtale for programvare 147
Macintosh 16
nettsteder for nedlasting 2
operativsystemer som støttes 11
problemer 102
skriverdrivere, Macintosh 16
skriverdrivere, Windows 14
Windows 14

R

registrering

innebygd Web-server 35

rekvisita, bestille 150
rengjøre

bane for utskriftsmateriale 72
matervalse 79
skriver 70
skriverkassettområdet 70

reparasjon

kontakte HP 167
maskinvareservice 164

resirkulering

HPs miljøprogram for retur av utskriftsrekvisita 141
hvor kassetter skal returneres 141

rettlinjet papirbane

fjerne fastkjøringer 116
manuell tosidig utskrift 62

rett papirbane 8

NOWW

Stikkordregister

171

background image

S

service

kontakte HP 167
maskinvare 164

Side for rekvisitastatus 28
Siden for nettverkskonfigurasjon 28
sider for skriverinformasjon

Demonstrasjonsside 28
Konfigurasjonsside 28
Side for rekvisitastatus 28
Siden for nettverkskonfigurasjon 28

skillepute, bytte 80
skinner, utskriftsmateriale

hovedpapirskuff (Skuff 2) 7
prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) 7

skjemaer, skrive ut 54
skriver

konfigurasjoner 3
kontrollpanel 6
oversikt 5
pakke ned 166
programvare 11
programvareproblemer 102
rengjøre 70
spesifikasjoner 125
tilkoblinger 19
verktøyskrin 14

skriverdriver

installere 11
Macintosh 16
Windows 14

skriverdrivere

nettsteder for nedlasting 2

skriveregenskaper

elektronisk hjelp 13
tilgang til 12

skriverens papirskinner

hovedpapirskuff (Skuff 2) 7
prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1) 7

Skriverinnstillinger

HP verktøyskrin 31

skriverkassett

bruke HP kassetter 153
bytte 155
deksel 5
garanti 148
hvor materiell skal returneres for resirkulering 141
lagre 153
omfordele toner 154
tilgang 10
varighet, forventet 153

skriverkassettens område

fjerne fastkjøringer 110

skriverkassettområdet

rengjøre 70

skriverspesifikasjoner 131

skrive ut

avbryte 39
brevhode 54
Demonstrasjonsside 28
egendefinert materialstørrelse 55
etiketter 53
flere sider på ett papirark 65
hefter 66
Konfigurasjonsside 28
konvolutter 51
kort 55
manuell mating 38
nedskalering 65
på begge sider av papiret (automatisk) 57
på begge sider av papiret (manuelt) 59
Side for rekvisitastatus 28
Siden for nettverkskonfigurasjon 28
skjemaer, ferdigtrykte 54
transparenter 53
vannmerker 67

skrive ut med manuell mating 38
skuff

enkeltlarks prioritert innførings- 5
hovedskuff 5

Skuff 1 (prioritert innføringsspor for enkeltark) 5
Skuff 2 (hovedpapirskuff) 7
spare toner 153
spesielle bestemmelser

EMI-bestemmelse for Korea 138
Kanadiske DOC-bestemmelser 138
laserbestemmelser for Finland 139
samsvarserklæring 136

spesifikasjoner

akustikk 127
elektriske 128
fysiske 130
Kapasitet og klassifisering 131
miljø 126
minne 132
porter 133
utskriftsmateriale 18

Start-knapp 5
Start-lampe 5
Statuskategorien (HP verktøyskrin) 30
statuslampemønstre 87
strømkontakt 5
størrelse, utskriftsmateriale 18
støtte for utskriftsmateriale 5

T

tekst

manglende 100
uleselig 100

tilbehør, bestille 150
tilgang, skriverkassett 10
tomme sider 100

172

Stikkordregister

NOWW

background image

toner

bytte skriverkassetten 155
flekker 104
kontur av spredning 109
lagre skriverkassetter 153
lite toner 104
løs toner 106
omfordele 154
rense skriverkassettområdet 70
skriverkassettdeksel 5
spare 153
søl 106

tosidig utskrift

automatisk 57
manuell 59

transparenter

retningslinjer for bruk 44
skrive ut 53

trådløse skriverservere 152
trådløs utskrift

Bluetooth 36
IEEE 802.11b/g-standarden 36

tykt utskriftsmateriale, retningslinjer for bruk 46

U

uleselig tekst 100
USB

koble til USB-kabelen 20

USB-port

plassering 5

utmatingsbrett

fjerne fastkjøringer 115

utmatingsbrett, øverst

manuell tosidig utskrift 59

utskiftbare deler 151
utskriftsinnstillinger, endre 13
utskriftskvalitet

bretter 108
bølge 108
EconoMode 41
grå bakgrunn 106
innstillinger 40
kontur av tonerspredning 109

krøll 108
loddrette gjentatte merker 107
loddrette streker 105
lys eller blek utskrift 104
løs toner 106
manglende tegn 105
misformede tegn 107
optimalisere for ulike typer av utskriftsmateriale 42
sideskjevhet 107
skrukker 108
tonerflekker 104
tonersøl 106

utskriftsmateriale

anbefalt 48
fjerne fastkjøringer 110
legge i 50
optimalisere utskriftskvaliteten for ulike typer av

utskriftsmateriale 42

retningslinjer for bruk 43
skrive ut manuelt 38
skrive ut på egendefinert materialstørrelse 55
støttede størrelser 18
typer som bør unngås 48
typer som kan skade skriveren 48
velge 48

utvidet garanti 165

V

vannmerker, skrive ut 67
Varsellampe for toner 5
Varsellampe for trådløs tilkobling 5
velge

papir 48
utskriftsmateriale 48

verktøyskrin 14

W

Web-basert kundestøtte 2
Web-server, innebygd 33

Å

åpning

enkeltlarks prioritert innførings- 5

NOWW

Stikkordregister

173

background image

174

Stikkordregister

NOWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90921

*Q5927-90921*

*Q5927-90921*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.