HP LaserJet 1320 Printer series - Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

background image

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

PRODUKT HP
Tylko drukarki serii HP LaserJet 1160 i
HP LaserJet 1320

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Jeden rok od daty zakupu

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenie i akcesoria HP nie wykażą wad materiałowych i

produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli HP otrzyma w czasie trwania okresu

gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, firma HP, według uznania, wykona naprawę lub wymieni

produkt, który okazał się wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny

odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie HP nie zawiedzie przy wykonywaniu instrukcji programowych przez

określony wyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem

poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego

powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z

powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanej i bezbłędnej pracy produktów HP. Jeśli firma HP nie będzie w stanie

wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w rozsądnym terminie, użytkownik jest uprawniony

do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Urządzenia HP mogą posiadać elementy wtórne, które mają wydajność nowych lub zostały okazjonalnie

wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: (a) niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją lub

kalibracją, (b) użyciem oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych

przez HP, (c) nieuprawnioną modyfikacją lub niewłaściwym użytkowaniem, (d) eksploatacją urządzenia w

środowisku niespełniającym specyfikacji dla tego urządzenia oraz (e) nieprawidłowym przygotowaniem miejsca

użytkowania lub konserwacją.

Ograniczona gwarancja na produkty HP jest ważna w każdym kraju/regionie, w którym znajduje się

przedstawicielstwo serwisu firmy HP obejmującego dany produkt i wszędzie tam, gdzie firma HP oferowała dany

produkt na rynku. Poziom świadczeń przysługujących w ramach gwarancji może się różnić w zależności od

lokalnych standardów. Firma HP nie dokona żadnych przeróbek własnych produktów, które miałyby na celu

dostosowanie produktu do działania w kraju/regionie, dla którego produkt nie był pierwotnie przeznaczony ze

względu na obowiązujące przepisy prawne. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE

LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA OKREŚLA CAŁOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZY

STRONAMI I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA GWARANCJA PISEMNA, USTNA, WYRAŹNA ANI

DOROZUMIANA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO

SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych

krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania rękojmi nie są

dopuszczone prawem, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych

przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne

prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

PLWW

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

149

background image

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI PRAWNE OPISANE W NINIEJSZEJ

GWARANCJI SĄ JEDYNYMI JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI. POZA PRZYPADKAMI OPISANYMI

POWYŻEJ, FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI W ŻADNYM PRZYPADKU ZA

UTRATĘ DANYCH LUB ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE (ŁĄCZNIE Z

UTRATĄ ZYSKÓW LUB DANYCH) LUB INNE SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, CZYNY NIEDOZWOLONE

LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach

wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne nie są dopuszczone

prawem, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE

WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ

STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO

PRODUKTU.

150

Załącznik C Gwarancja i warunki udzielania licencji

PLWW