HP LaserJet 1320 Printer series - Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

background image

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

UWAGA: KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY HP PODLEGA
WARUNKOM LICENCJI OPROGRAMOWANIA USTALONYM PONIŻEJ. UŻYTKOWANIE
OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI LICENCJI.

WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE HP

Użytkowanie załączonego oprogramowania podlega następującym warunkom licencji, o ile
nie została podpisana odrębna umowa z firmą Hewlett-Packard.

Przyznanie licencji. Firma Hewlett-Packard udziela użytkownikowi licencji na używanie
jednej kopii oprogramowania. Przez słowo "używanie" rozumie się przechowywanie,
ładowanie, instalowanie, uruchamianie lub wyświetlanie oprogramowania. Użytkownik nie
może wprowadzać zmian w oprogramowaniu ani wyłączać żadnych funkcji związanych z
licencją lub kontrolą oprogramowania. Jeżeli licencja została wydana na "jednoczesne
użytkowanie", to z oprogramowania nie może jednocześnie korzystać większa liczba osób
niż podaje licencja.

Własność. Właścicielem niniejszego oprogramowania i praw autorskich jest firma Hewlett-
Packard lub jej dostawcy.- Licencja przyznana użytkownikowi nie oznacza przyznania mu
tytułu ani prawa własności, ani nie jest równoznaczna ze sprzedażą jakichkolwiek praw do
oprogramowania. Dostawcy firmy Hewlett-Packard mogą chronić swe prawa w przypadku
naruszenia niniejszych warunków licencyjnych.

Kopie i adaptacje. Użytkownik może sporządzać kopie lub adaptacje oprogramowania
wyłącznie w celach archiwizacyjnych lub w sytuacjach, w których działanie takie jest częścią
autoryzowanego użytkowania oprogramowania. Na wszystkich kopiach oprogramowania
należy umieścić informację o prawach autorskich. Nie wolno umieszczać oprogramowania w
sieciach publicznych.

Zakaz dezasemblacji i deszyfrowania. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji lub
dezasemblacji oprogramowania, jeśli nie uzyskał pisemnej zgody firmy HP. W niektórych
krajach/regionach zgoda firmy HP na ograniczoną dezasemblację lub dekompilację może
nie być prawnie wymagana. Na żądanie firmy HP należy podać szczegółowe informacje
dotyczące dezasemblacji lub dekompilacji. Nie wolno deszyfrować oprogramowania chyba,
że deszyfracja jest konieczną częścią działania oprogramowania.

Cesja praw. Licencja automatycznie traci ważność z chwilą transferu oprogramowania. W
przypadku transferu należy dostarczyć oprogramowanie, łącznie ze wszystkimi kopiami oraz
dokumentacją osobie odbierającej. Nowy użytkownik musi zaakceptować warunki licencji, co
jest warunkiem transferu.

Wypowiedzenie licencji. Firma HP może, po uprzednim zawiadomieniu, wypowiedzieć
licencję w przypadku złamania dowolnego warunku umowy licencyjnej. Po wypowiedzeniu
licencji użytkownik musi bezzwłocznie zniszczyć oprogramowanie, w tym wszystkie jego
kopie, modyfikacje i zainstalowane fragmenty.

Wymagania eksportowe. Nie wolno eksportować ani reeksportować oprogramowania lub
jakichkolwiek kopii lub dostosowań jeśli narusza to odpowiednie prawa i przepisy.

PLWW

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

151

background image

Ograniczone uprawnienia rządu USA. Oprogramowanie wraz z dokumentacją zostały
opracowane w całości z funduszy prywatnych. Są one dostarczane i licencjonowane jako
"komputerowe oprogramowanie komercyjne" zdefiniowane w DFARS 252.227-7013
(październik 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) lub DFARS 252.227-7014
(czerwiec 1995), jako "pozycja komercyjna" zdefiniowana w FAR 2.101 (a) (czerwiec 1987)
lub jako "zastrzeżone oprogramowanie komputerowe" zdefiniowane w FAR 52.227-19
(czerwiec 1987) (lub inny odpowiedni przepis lub klauzula umowna). Użytkownikowi
przysługują tylko te uprawnienia do korzystania z oprogramowania i dokumentacji, które
zostały udzielone w stosownej klauzuli DFARS lub FAR albo w standardowej umowie z HP
na korzystanie z oprogramowania.

152

Załącznik C Gwarancja i warunki udzielania licencji

PLWW