HP LaserJet 1320 Printer series - Ręczne drukowanie dwustronne z użyciem górnego pojemnika wyjściowego

background image

Ręczne drukowanie dwustronne z użyciem górnego
pojemnika wyjściowego

W kolejnych sekcjach zawarto instrukcje dotyczące różnych systemów operacyjnych.

Windows

1. Upewnij się, że drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku są zamknięte.

2. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki

(sterownik)

.

3. Na karcie Opcje urządzenia wybierz opcję umożliwiającą ręczne drukowanie

dwustronne.

PLWW

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

61

background image

4. Na karcie Wykończenie zaznacz opcję Drukuj na obu stronach. Upewnij się, że opcja

Correct Order for Straight Paper Path (Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki
papieru)
lub Prosta ścieżka wydruku nie jest zaznaczona.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów
operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można
znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

5. Wydrukuj dokument.

6. Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok do

czasu zakończenia zlecenia z ręcznym drukowaniem dwustronnym.

7. Zbierz wydrukowane arkusze i wyprostuj cały stos.

Uwaga

Gwiazdka (*) na ilustracji wyróżnia róg strony.

62

Rozdział 4 Prace drukarskie

PLWW

background image

8. Umieść stos w podajniku. Strona do drukowania powinna być skierowana ku górze,

dolną krawędzią do przodu.

9. Naciśnij przycisk

S

TART

na panelu sterowania, aby wydrukować drugą stronę.

Mac OS 9 (drukarka HP LaserJet 1160)

Uwaga

W przypadku drukarki HP LaserJet 1160 funkcja drukowania dwustronnego nie jest
obsługiwana w systemie Mac OS X.

1. Upewnij się, że drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku są zamknięte.

2. Wybierz polecenie Plik-Drukuj, wybierz opcję Układ i wybierz pozycję Drukuj na obu

stronach.

3. Wydrukuj dokument.

4. Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok do

czasu zakończenia zlecenia z ręcznym drukowaniem dwustronnym.

5. Zbierz wydrukowane arkusze i wyprostuj cały stos.

6. Umieść stos w podajniku. Strona do drukowania powinna być skierowana ku górze,

dolną krawędzią do przodu.

7. Naciśnij przycisk

S

TART

na panelu sterowania, aby wydrukować drugą stronę.

Mac OS 9 (drukarka serii HP LaserJet 1320)

Uwaga

W przypadku serii HP LaserJet 1320 funkcja drukowania dwustronnego nie jest obsługiwana
w systemie Mac OS X.

1. Upewnij się, że drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku są zamknięte.

2. Jeśli opcja Ręczny dupleks nie jest widoczna wśród opcji drukarki, należy wykonać

następujące kroki:

a. Upewnij się, że podczas instalacji sterownika drukarki z wybraną opcją Custom

Install (Instalacja niestandardowa) wybrano pozycję hp Manual Duplex&Booklet
(Classic) (Ręczny dupleks — Broszura HP [Classic])
.

b. Wybierz polecenie Plik-Drukuj, następnie wybierz polecenie Preferencje modułu

dodatkowego i kliknij strzałkę skierowaną w prawo. Strzałka w prawo zmieni się na
strzałkę skierowaną w dół i wyświetlona zostanie funkcja hp Manual Duplex&Booklet
(Ręczny dupleks — Broszura HP).

PLWW

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

63

background image

c. Wybierz pozycję Filtry czasu druku, zaznacz opcję hp Manual Duplex&Booklet

(Ręczny dupleks — Broszura HP) i kliknij przycisk Zachowaj ustawienia.

d. Wybierz opcję Ręczny dupleks i zaznacz opcję Drukuj na obu stronach.

3. Wydrukuj dokument.

4. Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok do

czasu zakończenia zlecenia z ręcznym drukowaniem dwustronnym.

5. Zbierz wydrukowane arkusze i wyprostuj cały stos.

6. Umieść stos w podajniku. Strona do drukowania powinna być skierowana ku górze,

dolną krawędzią do przodu.

7. Naciśnij przycisk

S

TART

na panelu sterowania, aby wydrukować drugą stronę.