HP LaserJet 1320 Printer series - Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

background image

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

Opis stanu kontrolek

Symbol oznaczający zgaszoną kontrolkę

Symbol oznaczający zapaloną kontrolkę

Symbol oznaczający migającą kontrolkę

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Inicjowanie/uruchomienie

W trakcie uruchamiania
kontrolki Start, Gotowe i Uwaga
zapalane są naprzemiennie z
częstotliwością raz na 500 ms.

W trakcie inicjowania drukarka
nie reaguje na naciskanie
przycisków.

PLWW

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

89

background image

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Inicjowanie z rekonfiguracją

W trakcie uruchamiania
drukarki można wprowadzać
specjalne sekwencje inicjujące,
które powodują zmianę
konfiguracji urządzenia. W
przypadku wprowadzenia
jednej z takich sekwencji, na
przykład żądania zimnego
zerowania, kontrolki zapalane
są cyklicznie tak samo jak w
stanie inicjowania/
uruchamiania.

W trakcie rekonfiguracji
drukarka nie reaguje na
naciskanie przycisków.

Gotowe

Drukarka jest gotowa i nie
wykonuje aktualnie żadnych
zadań.

Aby wydrukować stronę
konfiguracji, naciśnij przycisk

S

TART

i przytrzymaj go przez

5 sekund.

Aby wydrukować stronę
demonstracyjną, naciśnij i
zwolnij przycisk

S

TART

.

Przetwarzanie danych

Drukarka przetwarza lub
odbiera dane.

Aby anulować aktualne zdanie,
naciśnij przycisk

A

NULUJ

.

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania (ciąg dalszy)

90

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Anulowanie zadania

Drukarka nie reaguje na
naciskanie przycisku

S

TART

.

Po zakończeniu procesu
anulowania zadania drukarka
powraca do stanu gotowości.

Błąd podawania ręcznego lub
błąd umożliwiający kontynuację
pracy

Ten stan może wystąpić w
poniższych okolicznościach:

Podawanie ręczne

Brak papieru we
wskazanym podajniku

Ogólny błąd umożliwiający
kontynuację pracy

Błąd w konfiguracji pamięci

Błąd dotyczący języka lub
zadania

Aby usunąć błąd i wydrukować
dane możliwe do
wydrukowania, naciśnij
przycisk

S

TART

.

Jeśli usunięcie błędu się
powiedzie, drukarka przejdzie
do stanu Przetwarzanie danych
i dokończy zadanie.

Jeśli usunięcie błędu się nie
powiedzie, drukarka powróci do
stanu błędu umożliwiającego
kontynuację pracy.

Uwaga

Ten stan może wystąpić w
poniższych okolicznościach:

Podajnik papieru jest pusty

Otwarte drzwiczki

Zacięcie się papieru

Nieprawidłowe podanie
materiału z podajnika

Aby wyzerować drukarkę po
zacięciu, naciśnij przycisk

S

TART

.

Może być konieczne ręczne
usunięcie błędu i naciśnięcie
przycisku

S

TART

lub zamknięcie

pokrywy górnej.

Jeśli błąd nie zostanie
usunięty, drukarka powróci do
stanu ostrzegawczego.

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania (ciąg dalszy)

PLWW

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

91

background image

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Błąd krytyczny

Wyłącz drukarkę, odczekaj
10 sekund i włącz
drukarkę ponownie.

Jeśli nie można rozwiązać
problemu, przejdź do
rozdziału

Kontakt z

pomocą techniczną
firmy HP

.

Błąd wyposażenia dodatkowego

(Tylko drukarka serii
HP LaserJet 1320)

W celu wyświetlenia
dodatkowych informacji o
błędach naciśnij przycisk Start.
Stan kontrolek ulegnie zmianie.
Więcej informacji na temat
aktualnie widocznego stanu
kontrolek można znaleźć w
rozdziale

Wskaźniki błędu

wyposażenia dodatkowego

. Po

zwolnieniu przycisku Start
drukarka powróci do
początkowego stanu błędu
wyposażenia dodatkowego.

Strona czyszcząca

Funkcja strony czyszczącej nie
jest dostępna z poziomu
panelu sterowania. Stronę
czyszczącą można przywołać
za pośrednictwem
Przybornika HP, który wchodzi
w skład pakietu
oprogramowania
dostarczonego z drukarką.

W trybie czyszczenia drukarka
nie reaguje na naciskanie
przycisków. Silnik drukarki
zwalnia, po czym następuje
wydruk strony.

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania (ciąg dalszy)

92

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Mało tonera

Kontrolki Start, Gotowe i
Uwaga działają niezależnie od
stanu małej ilości tonera.

Zainstaluj nową kasetę
drukującą.

Brak tonera

Kaseta drukująca została
wyjęta z drukarki.

Włóż ponownie kasetę
drukującą do drukarki.

Ustanowiono połączenie
bezprzewodowe

Kontrolki Start, Gotowe, Uwaga
i Toner działają niezależnie od
kontrolki łączności
bezprzewodowej.

Nie jest wymagane żadne
działanie.

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania (ciąg dalszy)

PLWW

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

93

background image

Stan kontrolki

Stan drukarki

Działanie

Połączenie bezprzewodowe
wyłączone

Kontrolki Start, Gotowe, Uwaga
i Toner działają niezależnie od
kontrolki łączności
bezprzewodowej.

Nie jest wymagane żadne
działanie.

Próba nawiązania połączenia
bezprzewodowego

Kontrolka łączności
bezprzewodowej miga co pół
sekundy.

Kontrolki Start, Gotowe, Uwaga
i Toner działają niezależnie od
kontrolki łączności
bezprzewodowej.

Nie jest wymagane żadne
działanie.

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

Wskaźniki błędu wyposażenia dodatkowego

Błąd wyposażenia
dodatkowego

kontrolka Uwaga

kontrolka Gotowe

kontrolka Start

Wewnętrzny błąd
drukarki HP Jetdirect

Świeci się

Nie świeci się

Nie świeci się

Błąd niezgodności
gniazda DIMM

Nie świeci się

Nie świeci się

Świeci się

Sygnał świetlny kontrolki na panelu sterowania (ciąg dalszy)

94

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW