HP LaserJet 1320 Printer series - Typowe problemy z drukowaniem w komputerze Macintosh

background image

Typowe problemy z drukowaniem w komputerze Macintosh

Wybierz opcję najlepiej opisującą problem:

Problemy w Wybieraczu

Błędy druku

Problemy z portem USB

Problemy w systemie operacyjnym OS X

Problemy w Wybieraczu

Objaw

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

W Wybieraczu nie występuje
ikona sterownika LaserWriter

(Drukarka serii
HP LaserJet 1320)

Nieprawidłowo zainstalowane
oprogramowanie.

Sterownik LaserWriter 8
powinien stanowić część
systemu Mac OS. Sprawdź,
czy sterownik LaserWriter
znajduje się w folderze
Extensions (Rozszerzenia)
wchodzącym w skład foldera
systemowego. Jeżeli nie,
zainstaluj go z płyty
instalacyjnej Mac OS.

W Wybieraczu nie występuje
ikona sterownika drukarki
HP LaserJet.

(Drukarka serii
HP LaserJet 1160)

Nieprawidłowo zainstalowane
oprogramowanie.

Zainstaluj ponownie
oprogramowanie.

Na liście drukarek nie
występuje nazwa drukarki.

Upewnij się, że kable są
prawidłowo podłączone,
drukarka jest włączona i świeci
się kontrolka Gotowe.

Sprawdź, czy zainstalowano
sterownik drukarki.

Upewnij się, że w Wybieraczu
jest zaznaczony odpowiedni
sterownik drukarki.

W przypadku drukarki
HP LaserJet 1160 wybierz
sterownik HP LaserJet.

W przypadku drukarki serii
HP LaserJet 1320 wybierz
sterownik LaserWriter 8.

Sterownik drukarki nie wybiera
automatycznie wskazanej
drukarki, pomimo że w
Wybieraczu została wybrana
opcja Automatycznie

(Drukarka serii
HP LaserJet 1320)

Zainstaluj ponownie
oprogramowanie drukarki.

Wybierz inny plik PPD.

PLWW

Typowe problemy z drukowaniem w komputerze Macintosh

95

background image

Błędy druku

Objaw

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Podczas drukowania nie
można używać komputera.

W ustawieniach nie została
wybrana opcja drukowania w tle.

LaserWriter 8.3

W Wybieraczu włącz opcję
drukowania w tle (Background
Printing). Komunikaty o stanie
będą teraz kierowane do
monitora druku, umożliwiając
kontynuację pracy podczas,
gdy komputer przetwarza dane
do wysyłania do drukarki.

LaserWriter 8.4 lub nowszy

Włącz opcję drukowania w tle,
wybierając File (Plik), Print
Desktop (Pulpit wydruku),
Background Printing
(Drukowanie w tle).

Wydruk pliku zamkniętego
formatu PostScript (EPS)
zawiera nieprawidłowe czcionki.

Problem występuje podczas
używania niektórych aplikacji.

Spróbuj przed drukowaniem
przeładować do drukarki
czcionki zawarte w pliku EPS.

Wyślij plik w formacie ASCII, a
nie w formacie dwójkowym.

Dokument nie jest drukowany
w czcionkach New York,
Geneva lub Monaco.

W oknie dialogowym Page
Setup (Ustawienia strony)
wybierz Options (Opcje) w celu
usunięcia zaznaczenia opcji
podstawionych czcionek.

Problemy z portem USB

Objaw

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Nie można drukować z karty
USB innego producenta.

Ten błąd pojawia się w
przypadku braku
oprogramowania dla drukarek
USB.

Instalacja karty USB innego
producenta może wymagać
oprogramowania
pomocniczego USB Adapter
Card Support Software firmy
Apple. Najbardziej aktualna
wersja programu dostępna jest
w witrynie sieci Web firmy Apple.

96

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Objaw

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Drukarka HP LaserJet
podłączona poprzez port USB
nie występuje w Wybieraczu.

Problem wywołany jest przez
element oprogramowania lub
sprzętu.

Rozwiązywanie problemów
związanych z
oprogramowaniem

Sprawdź, czy komputer
Macintosh obsługuje
złącze USB.

Upewnij się, że w
komputerze Macintosh
zainstalowana jest wersja
8.6 lub nowsza systemu
operacyjnego Mac OS.

Rozwiązywanie problemów
związanych ze sprzętem

Sprawdź, czy drukarka jest
włączona.

Upewnij się, czy
prawidłowo podłączono
kabel USB.

Upewnij się, że używasz
odpowiedniego kabla USB
do szybkiego przesyłania
danych.

Sprawdź, czy szereg nie
zasila zbyt wielu urządzeń
USB. Odłącz wszystkie
urządzenia z szeregu i
podłącz przewód
bezpośrednio do portu
USB komputera głównego.

Sprawdź, czy w szeregu
znajdują się więcej niż dwa
nie zasilane koncentratory
USB. Odłącz wszystkie
urządzenia z szeregu i
podłącz przewód
bezpośrednio do portu
USB komputera głównego.

Uwaga

Klawiatura iMac jest
niezasilanym koncentratorem
USB.

Sterownik LaserWriter nie
wyświetla urządzeń USB w
Wybieraczu.

W przypadku drukarki serii
HP LaserJet 1320 użyj do jej
konfiguracji programu
narzędziowego Apple Desktop
(Pulpit Apple).

Problemy z portem USB (ciąg dalszy)

PLWW

Typowe problemy z drukowaniem w komputerze Macintosh

97

background image

Problemy w systemie operacyjnym OS X

Objaw

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Funkcje drukarki nie są
wyświetlane.

Dla drukarki wybrano
niewłaściwy plik PPD.

W poniższy sposób sprawdź,
który plik PDD został wybrany:

W oknie dialogowym Print
(Drukuj) kliknij przycisk
Summary (Podsumowanie).
Sprawdź, czy ustawienie "PPD
for" (PPD dla) jest prawidłowe.

Jeśli jest nieprawidłowe usuń
drukarkę w oknie Print Center
(Centrum wydruku) i dodaj ją
ponownie. Może zajść
konieczność ręcznego
wybrania pliku PPD.

W systemie OS X wersja 10.2
drukarka nie korzysta z
protokołu "Rendezvous"
(mDNS)

Może zajść konieczność
uaktualnienia wewnętrznej
karty HP Jetdirect do wersji
obsługującej Rendezvous.

Podajnik 2 nie występuje w
opcjach, chociaż jest
zamontowany w drukarce.

(Tylko drukarka serii
HP LaserJet 1320)

Możliwość ręcznego wyboru
instalowalnych opcji
obsługiwana jest tylko w
systemie Mac OS X w
wersji 10.2 i nowszych.

98

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW