Pomocník služby HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Použitie

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Tlačiareň radu HP LaserJet 1160 a
HP LaserJet 1320

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských právach

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukcia, úpravy alebo preklady bez
predchádzajúceho písomného povolenia
sú zakázané s výnimkami, ktoré povoľuje
autorské právo.

Číslo publikácie: Q5927-90930

Edition 1, 09/2004

Informácie uvedené v tomto dokumente
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.

Jediné záruky pre výrobky a služby HP sú
vo výslovných záručných prehláseniach
priloženych k týmto výrobkom a službám.
Nič tu uvedené by nemalo byť považované
za základ dodatočnej záruky. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za prípadné
technické a redakčné chyby, ktoré sa tu
objavia.

Informácie o obchodných značkách

Microsoft

®

, Windows

®

, a Windows NT

®

sú v

USA registrované obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation.

Energy Star

®

a logo Energy Star

®

sú v USA

registrované značky Agentúry pre ochranu
životného prostredia Spojených štátov
(Environmental Protection Agency).

PostScript

®

je registrovaná obchodná

značka Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

je registrovaná obchodná

značka vlastnená jej vlastníkom a
používaná spoločnosťou Hewlett-Packard
na základe licencie.

Java™ je obchodná značka v USA
spoločnosti Sun Microsystems Inc.

UNIX

®

je registrovanou obchodnou

značkou skupiny The Open Group.

Linux

®

je v USA registrovaná obchodná

značka Linusa Torvaldsa.

background image

Obsah

1 Základné informácie o tlačiarni

Rýchly prístup k ďalším informáciám ........................................................................................2

Webové odkazy na ovládače, softvér a podporu ...............................................................2
Odkazy v používateľskej príručke ......................................................................................2
Kde hľadať ďalšie informácie ..............................................................................................2

Konfigurácie tlačiarne ................................................................................................................3

Tlačiareň HP LaserJet 1160 ...............................................................................................3
Tlačiareň HP LaserJet 1320 ...............................................................................................3
Tlačiareň HP LaserJet 1320n .............................................................................................4
Tlačiareň HP LaserJet 1320tn ............................................................................................4
Tlačiareň HP LaserJet 1320nw ..........................................................................................4

Prehľad ......................................................................................................................................5
Ovládací panel tlačiarne ............................................................................................................6
Dráhy médií ...............................................................................................................................7

Prioritná vstupná zásuvka na jednotlivé listy (zásobník 1) .................................................7
Hlavný vstupný zásobník (zásobník 2) ...............................................................................7
Výstupná dráha priameho prechodu médií ........................................................................8
Výstupný zásobník ..............................................................................................................9

Prístup k tlačovej kazete .........................................................................................................10
Softvér tlačiarne ......................................................................................................................11

Podporované operačné systémy ......................................................................................11
Inštalácia softvéru tlačiarne ..............................................................................................11
Vlastnosti tlačiarne (ovládač) ............................................................................................12
Priority nastavenia tlače ...................................................................................................13
Pomocník online pre dialógové okno Vlastnosti tlačiarne ................................................14

Softvér pre systém Windows ..................................................................................................15

Ovládače tlačiarne ............................................................................................................15
Dostupné ovládače tlačiarne ............................................................................................15
Panel nástrojov HP toolbox ..............................................................................................15
Zabudovaný webový server ..............................................................................................16

Softvér pre počítače Macintosh ..............................................................................................17

Tlačiareň HP LaserJet 1160 .............................................................................................17
Tlačiareň HP LaserJet 1320 .............................................................................................17
Súbory PPD (PostScript Printer Description) ...................................................................18

Technické údaje médií tlačiarne .............................................................................................19

Podporované rozmery médií ............................................................................................19

2 Pripojenia tlačiarne

Pripojenia USB ........................................................................................................................22

Pripojenie kábla USB ........................................................................................................22

Paralelné pripojenia ................................................................................................................23

Pripojenie paralelného kábla ............................................................................................23

Sieťové pripojenia ...................................................................................................................24

Pripojenie k sieti ................................................................................................................25

Bezdrôtové pripojenia .............................................................................................................27

SKWW

iii

background image

3 Správa tlačiarne

Stránky s informáciami o tlačiarni ...........................................................................................30

Demonštračná stránka .....................................................................................................30
Konfiguračná stránka ........................................................................................................30
Stránka stavu spotrebného materiálu ...............................................................................30
Sieťová konfiguračná stránka ...........................................................................................30

Použitie panela nástrojov HP toolbox .....................................................................................31

Podporované operačné systémy ......................................................................................31
Podporované prehľadávače .............................................................................................31
Prezeranie panela nástrojov HP toolbox vo Windows .....................................................31
Prezeranie panela nástrojov HP toolbox v počítači Macintosh ........................................32
Časti panela nástrojov HP toolbox ...................................................................................32
Ostatné odkazy .................................................................................................................32
Karta Stav .........................................................................................................................32
Karta Riešenie problémov ................................................................................................32
Karta Výstrahy ..................................................................................................................33
Karta Dokumentácia .........................................................................................................33
Okno Pokročilé nastavenie tlačiarne ................................................................................34
Okno Sieť ..........................................................................................................................34

Použitie zabudovaného webového servera ............................................................................35

Otvorenie zabudovaného webového servera ...................................................................35
Karta Information (Informácie) ..........................................................................................36
Karta Settings (Nastavenia) ..............................................................................................36
Karta Networking (Použitie siete) .....................................................................................36
Other links (Ostatné odkazy) ............................................................................................37

Bezdrôtová tlač .......................................................................................................................38

Štandard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Tlačové úlohy

Manuálne podávanie ...............................................................................................................40
Zrušenie tlačovej úlohy ...........................................................................................................41
Význam nastavenia kvality tlače .............................................................................................42
Režim EconoMode (úspora toneru) ........................................................................................43
Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií ...............................................................44
Zásady používania médií ........................................................................................................45

Papier ...............................................................................................................................45
Štítky .................................................................................................................................46
Priehľadné fólie .................................................................................................................46
Obálky ...............................................................................................................................46
Vizitky a ťažké médiá .......................................................................................................47
Hlavičkový papier a predtlačené formuláre ......................................................................48

Výber papiera a iných médií ...................................................................................................49

Médiá HP .........................................................................................................................49
Médiá, ktorým sa treba vyhnúť .........................................................................................49
Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť ..............................................................................49

Vkladanie médií do vstupných zásobníkov .............................................................................51

Prioritná vstupná zásuvka na jednotlivé listy (zásobník 1) ...............................................51
Vstupný zásobník na 250 listov (zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3) ........................51

Tlač obálky ..............................................................................................................................52
Tlač na fólie alebo štítky ..........................................................................................................54
Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre ................................................................55
Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek .................................................................................56
Automatická obojstranná tlač (duplex) ....................................................................................58

Windows ...........................................................................................................................58

iv

SKWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................58
Mac OS X .........................................................................................................................59

Tlač na obe strany papiera (manuálna obojstranná tlač) .......................................................60

Manuálna obojstranná tlač s použitím horného výstupného zásobníka ..........................60
Manuálna obojstranná tlač s použitím výstupných dvierok priameho prechodu

médií ..............................................................................................................................63

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list) .......................................66
Tlač brožúr ..............................................................................................................................67
Tlač vodoznakov .....................................................................................................................68

5 Údržba

Čistenie tlačiarne .....................................................................................................................70

Čistenie priestoru tlačovej kazety .....................................................................................70
Čistenie dráhy médií v tlačiarni ........................................................................................72

Výmena podávacieho valčeka ................................................................................................73
Čistenie podávacieho valčeka ................................................................................................79
Výmena separačnej vložky tlačiarne .......................................................................................80

6 Riešenie problémov

Hľadanie riešenia ....................................................................................................................84

Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná? ...................................................................84
Krok 2: Svieti indikátor Pripravené? .................................................................................84
Krok 3: Podarilo sa vám vytlačiť demonštračnú stránku? ................................................85
Krok 4: Je kvalita tlače prijateľná? ....................................................................................85
Krok 5: Komunikuje tlačiareň s počítačom? .....................................................................85
Krok 6: Vyzerá vytlačená stránka podľa vášho očakávania? ...........................................86
Kontaktujte podporu HP ...................................................................................................86

Vzory stavu indikátorov ...........................................................................................................87
Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh .............................................................................93
Odstraňovanie chýb jazyka PostScript (PS) ...........................................................................97
Problémy pri manipulácii s papierom ......................................................................................98

Uviaznuté médium ............................................................................................................98
Tlač je zošikmená (nerovnomerná) ..................................................................................98
Cez tlačiareň prechádza súčasne viac ako jeden list média ............................................98
Tlačiareň nepodáva médium zo vstupného zásobníka ....................................................99
Tlačiareň médium pokrčila ................................................................................................99
Vytlačené médiá nevystupujú správnou dráhou. .............................................................99
Tlačová úloha sa realizuje veľmi pomaly .........................................................................99

Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke. .......................................................100

Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text .....................................................................100
Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany ................................................................100
Formát stránky je iný než na inej tlačiarni ......................................................................101
Kvalita grafiky .................................................................................................................101

Problémy so softvérom tlačiarne ...........................................................................................102
Zlepšenie kvality tlače ...........................................................................................................104

Svetlá alebo vyblednutá tlač ...........................................................................................104
Tonerové škvrny .............................................................................................................104
Výpadky ..........................................................................................................................105
Vertikálne čiary ...............................................................................................................105
Sivé pozadie ...................................................................................................................106
Šmuhy od toneru ............................................................................................................106
Uvoľnený toner ...............................................................................................................107
Vertikálne opakované chyby ..........................................................................................107
Deformované znaky ........................................................................................................107
Zošikmená strana ...........................................................................................................108

SKWW

v

background image

Skrútenie alebo zvlnenie ................................................................................................108
Záhyby alebo pokrčenie .................................................................................................109
Tonerový rozptýlený obrys .............................................................................................109

Odstraňovanie uviaznutých médií .........................................................................................110

Oblasť tlačovej kazety ....................................................................................................110
Vstupné zásobníky .........................................................................................................112
Výstupný zásobník .........................................................................................................115
Výstupná dráha priameho prechodu médií ....................................................................116
Dráha automatickej obojstrannej tlače (duplex) .............................................................118

Riešenie problémov s inštaláciou drôtovej siete ...................................................................122

Príloha A Technické údaje

Požiadavky na okolité prostredie ..........................................................................................126
Akustické emisie ...................................................................................................................127
Elektrické technické údaje ....................................................................................................128
Fyzické údaje ........................................................................................................................130
Kapacita a výkon tlačiarne ....................................................................................................131
Technické údaje pamäte .......................................................................................................133
Dostupnosť portov .................................................................................................................134

Príloha B Regulačné informácie

Súlad s predpismi FCC .........................................................................................................135
Vyhlásenia o zhode ...............................................................................................................136
Regulačné vyhlásenia ...........................................................................................................138

Vyhlásenie o bezpečnosti laseru ....................................................................................138
Kanadské predpisy DOC ................................................................................................138
Vyhlásenie EMI v kórejčine ............................................................................................138
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko .......................................................................................139

Program ekologického dohľadu nad výrobkami ...................................................................140

Ochrana životného prostredia ........................................................................................140
Tvorba ozónu ..................................................................................................................140
Spotreba energie ............................................................................................................140
Spotreba toneru ..............................................................................................................140
Spotreba papiera ............................................................................................................140
Plasty ..............................................................................................................................140
Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet ........................................................................141
Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP ...........................................141
Papier .............................................................................................................................141
Materiálové obmedzenia ................................................................................................141
Ďalšie informácie ............................................................................................................141

Materiálové bezpečnostné stránky .......................................................................................143

Príloha C Záruka a licenčné práva

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ................145
Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard ...................................................147
Obmedzená záruka na životnosť tlačovej kazety .................................................................149

Príloha D Časti a príslušenstvo HP

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva .........................................................152
Pripojenie k sieti 10/100 a bezdrôtové tlačové servery ........................................................154
Použitie tlačových kaziet HP ................................................................................................155

Politika HP ohľadom tlačových kaziet od iných výrobcov ..............................................155
Skladovanie tlačových kaziet .........................................................................................155

vi

SKWW

background image

Predpokladaná životnosť tlačovej kazety .......................................................................155
Úspora toneru .................................................................................................................155
Zmena rozloženia toneru ................................................................................................156
Výmena tlačovej kazety ..................................................................................................157

Moduly DIMM (pamäť alebo typ písma) ................................................................................159

Inštalácia pamäte DIMM (len tlačiareň radu HP LaserJet 1320) ...................................159
Testovanie inštalácie modulu DIMM ..............................................................................162
Vybratie pamäte DIMM ...................................................................................................162

Príloha E Servis a podpora

Hardvérový servis .................................................................................................................166
Rozšírená záruka ..................................................................................................................167
Pokyny pre opakované balenie tlačiarne ..............................................................................168
Ako kontaktovať hp ...............................................................................................................169

Index

SKWW

vii

background image

viii

SKWW

background image

1