HP LaserJet 1320 Printer series - Oblasť tlačovej kazety

background image

Oblasť tlačovej kazety

Uviaznutie v oblasti tlačovej kazety odstránite vykonaním týchto krokov:

POZOR

Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety, na odstránenie uviaznutí. Na poškodenia
spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.

1. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

POZOR

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu.

110

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

2. Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

3. Otočte zelenými páčkami uvoľnenia tlaku smerom dole.

4. Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu), a

opatrne ju vytiahnite von z tlačiarne.

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií

111

background image

5. Premiestnite tlačovú kazetu a zavrite dvierka tlačovej kazety.