HP LaserJet 1320 Printer series - Vzory stavu indikátorov

background image

Vzory stavu indikátorov

Legenda pre stav indikátorov

Symbol pre "indikátor nesvieti"

Symbol pre "indikátor svieti"

Symbol pre "indikátor bliká"

Svetelná signalizácia ovládacieho panela

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Inicializácia/štartovanie

Vo fáze štartovania indikátory
Vykonať, Pripravené a Pozor
cyklicky po sebe svietia (s
frekvenciou 500 ms).

V inicializačnej fáze nemá
stláčanie tlačidiel žiaden efekt.

SKWW

Vzory stavu indikátorov

87

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Rekonfiguračná inicializácia

Počas štartovania tlačiarne
môžete zadať špeciálne
inicializačné sekvencie, ktoré
rekonfigurujú tlačiareň. Ak bola
niektorá sekvencia zadaná
(napr. studené obnovenie),
indikátory cyklicky svietia ako v
stave Inicializácia/štartovanie.

V procese rekonfigurácie nemá
stláčanie tlačidiel žiaden efekt.

Pripravené

Tlačiareň je pripravená a bez
tlačovej úlohy.

Ak chcete vytlačiť konfiguračnú
stránku, stlačte a držte na
5 sekúnd tlačidlo

V

YKONAŤ

.

Demonštračnú stránku vytlačíte
stlačením a pustením tlačidla

V

YKONAŤ

.

Spracovávanie údajov

Tlačiareň spracováva alebo
prijíma údaje.

Aktuálnu úlohu zrušíte
stlačením tlačidla

Z

RUŠIŤ

.

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

88

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Zrušenie úlohy

Stláčanie tlačidla

V

YKONAŤ

nemá žiaden efekt.

Keď sa proces zrušenia ukončí,
tlačiareň sa vráti do stavu
Pripravené.

Manuálne podávanie alebo
pokračovateľná chyba

Tento stav sa môže dosiahnuť
za týchto okolností:

Manuálne podávanie

Minul sa papier v určenom
zásobníku

Všeobecná
pokračovateľná chyba

Pamäťová konfiguračná
chyba

Chyba týkajúca sa osoby/
úlohy

Stlačením tlačidla

V

YKONAŤ

obnovíte tlačiareň z chyby a
vytlačíte zostávajúce údaje.

Ak bolo obnovenie úspešné,
tlačiareň prejde do stavu
Spracovávanie údajov a
dokončí úlohu.

Ak bolo obnovenie neúspešné,
tlačiareň sa vráti do stavu
pokračovateľnej chyby.

Pozor

Tento stav sa môže dosiahnuť
za týchto okolností:

Zásobník papiera je
prázdny

Otvorené dvierka

Uviaznuté médium

Chybné podanie zo
zásobníka

Po uviaznutí média tlačiareň
obnovíte stlačením tlačidla

V

YKONAŤ

.

Môže byť potrebné chybu
uvoľniť manuálne a stlačiť
tlačidlo

V

YKONAŤ

alebo zavrieť

horný kryt.

Ak chyba pretrváva, tlačiareň
sa vráti do stavu Pozor.

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

SKWW

Vzory stavu indikátorov

89

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Fatálna chyba

Vypnite tlačiareň, čakajte
10 sekúnd a zapnite ju.

Ak neviete vyriešiť
problém,

Kontaktujte

podporu HP

.

Chyba príslušenstva

(len tlačiareň radu
HP LaserJet 1320)

Doplnkovú informáciu o chybe
zobrazíte stlačením tlačidla
Vykonať. Vzor indikátorov sa
zmení. Viac informácií o
zobrazenom vzore indikátorov
nájdete v časti

Indikátory chyby

príslušenstva

. Keď pustíte

tlačidlo Vykonať, tlačiareň sa
vráti do stavu chyby
príslušenstva.

Čistiaca stránka

Funkcia čistiacej stránky nie je
k dispozícii pomocou
ovládacieho panela. Čistiaca
stránka sa aktivuje pomocou
panela nástrojov HP Toolbox,
ktorý je súčasťou celkového
softvérového balíka tlačiarne.

V režime čistenia nemá
stláčanie tlačidiel žiaden efekt.
Motor tlačiarne spomalí a
tlačiareň vytlačí stránku.

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

90

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Málo toneru

Indikátory Vykonať, Pripravené
a Pozor fungujú nezávisle od
stavu málo toneru.

Vložte novú tlačovú kazetu.

Chýba toner

Tlačová kazeta bola z tlačiarne
vybratá.

Vložte tlačovú kazetu do
tlačiarne.

Bezdrôtové spojenie nadviazané

Indikátory Vykonať, Pripravené,
Pozor a Tlačová kazeta fungujú
nezávisle od bezdrôtového
indikátora.

Nie je potrebný žiaden úkon.

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

SKWW

Vzory stavu indikátorov

91

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Bezdrôtové spojenie zrušené

Indikátory Vykonať, Pripravené,
Pozor a Tlačová kazeta fungujú
nezávisle od bezdrôtového
indikátora.

Nie je potrebný žiaden úkon.

Pokus o nadviazanie
bezdrôtového spojenia

Bezdrôtový indikátor bliká v
polsekundových intervaloch.

Indikátory Vykonať, Pripravené,
Pozor a Tlačová kazeta fungujú
nezávisle od bezdrôtového
indikátora.

Nie je potrebný žiaden úkon.

Návrat k časti

Hľadanie riešenia

.

Indikátory chyby príslušenstva

Chyba príslušenstva

indikátor Pozor

indikátor Pripravené

indikátor Vykonať

Chyba Internal
HP Jetdirect

Svieti

Nesvieti

Nesvieti

Nekompatibilná chyba
zásuvky DIMM

Nesvieti

Nesvieti

Svieti

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

92

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW