HP LaserJet 1320 Printer series - Záhyby alebo pokrčenie

background image

Záhyby alebo pokrčenie

Skontrolujte, či ste médium založili správne.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Vkladanie

médií do vstupných zásobníkov

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Technické údaje

médií tlačiarne

.

Otvorte výstupné dvierka priameho
prechodu médií a skúste tlačiť v tomto
režime. Ďalšie informácie nájdete v časti

Dráhy médií

.

Prevráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež
skúste otočiť médiá vo vstupnom zásobníku
o 180°.

V prípade obálok toto môže byť spôsobené
vzduchovými bublinami vo vnútri obálky.
Vyberte obálku, vyrovnajte ju a skúste tlačiť
znovu.