HP LaserJet 1320 Printer series - Zrušenie tlačovej úlohy

background image

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu je možné zrušiť v softvérovej aplikácii alebo v tlačovom fronte.

Tlačiareň zastavíte okamžite odstránením zostávajúceho papiera z tlačiarne. Akonáhle
tlačiareň zastaví tlač, postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov.

Ovládací panel tlačiarne: Tlačovú úlohu zrušíte stlačením a pustením tlačidla

Z

RUŠIŤ

na

ovládacom paneli tlačiarne.

Softvérová aplikácia: Po spustení tlače sa zvyčajne na obrazovke krátko objaví
dialógové okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový front Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte (pamäti počítača)
alebo v tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam. Prejdite na obrazovku Tlačiareň v
systéme Windows 98, Me, 2000 alebo XP, kliknite na Štart, Nastavenia a Tlačiarne.
Dvojitým kliknutím na ikonu HP LaserJet 1160 alebo HP LaserJet 1320 otvorte okno,
vyberte požadovanú tlačovú úlohu a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Desktop print queue (Mac OS) (Tlačový front pracovnej plochy): V prípade Mac OS 9,
dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v okne Finder (Prieskumník), aby ste otvorili tlačový
front, označte tlačovú úlohu a kliknite na Trash (Odpad). V prípade Mac OS X otvorte
Print Center (Tlačové centrum) (alebo Printer Setup Utility (Pomôcka na nastavenie
tlačiarne) vo verzii 10.3), dvakrát kliknite na názov tlačiarne a vyberte tlačovú úulohu a
kliknite na položku Delete (Vymazať).

Panel nástrojov HP Toolbox: Otvorte panel nástrojov HP Toolbox, prejdite k stránke
tlačiarne Stav zariadenia a kliknite na položku Zrušiť úlohu. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Použitie panela nástrojov HP toolbox

.

Zabudovaný webový server: Otvorte stránku zabudovaného webového servera
tlačiarne a kliknite na Cancel Job (Zrušiť úlohu). Ďalšie informácie nájdete v časti

Použitie zabudovaného webového servera

.

Ak po zrušení tlačovej úlohy stavové indikátory na ovládacom paneli tlačiarne pokračujú v
blikaní, počítač ešte stále posiela úlohu do tlačiarne. Buď zrušte úlohu v tlačovom fronte,
alebo počkajte, kým počítač neskončí s posielaním údajov. Tlačiareň sa vráti do
pohotovostného stavu.

SKWW

Zrušenie tlačovej úlohy

41