HP LaserJet 1320 Printer series - Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

background image

Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

POZOR: POUŽÍVANIE TOHTO SOFTVÉRU SA RIADI DOLEUVEDENÝMI LICENČNÝMI
PODMIENKAMI UPRAVUJÚCIMI POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI HP.
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE PREJAVOM VÁŠHO SÚHLASU S LICENČNÝMI
PODMIENAKMI.

Licenčné podmienky softvéru SPOLOČNOSTI HP

Tieto licenčné podmienky upravujú používanie sprievodného softvéru, pokiaľ nemáte s
Hewlett-Packard podpísanú osobitnú zmluvu.

Poskytnutie licencie. Hewlett-Packard Vám udeľuje licenciu na používanie jedného
exemplára softvéru. "Používanie" znamená držanie, zavádzanie, inštaláciu, používanie
alebo predvádzanie softvéru. Softvér nesmiete meniť a nesmiete deaktivovať žiadne
licenčné či kontrolné funkcie softvéru. Ak sa licencia na softvér vzťahuje na "bežné použitie",
nesmiete dovoliť, aby softvér používal vyšší než maximálny stanovený počet oprávnených
používateľov súčasne.

Vlastníctvo. Vlastníkom softvéru a autorských práv je Hewlett-Packard alebo tretie strany,
ktoré sú jeho dodávateľmi. Z vašej licencie nevyplýva vlastnícke právo k softvéru či
vlastnícke nároky v rámci softvéru, ani právo na predaj akýchkoľvek práv k softvéru. Tretie
strany, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti Hewlett-Packard, môžu svoje práva chrániť v
prípade akéhokoľvek porušenia týchto licenčných podmienok.

Kópie a úpravy. Kópie a úpravy softvéru môžete robiť len na účely archivácie alebo ak
kopírovanie či úprava predstavuje nevyhnutný krok pri autorizovanom použití softvéru. Na
všetkých kópiách alebo úpravách musia byť uvedené všetky informácie o autorských
právach obsiahnuté v pôvodnom softvéri. Kópie softvéru sa nesmú uvádzať v žiadnych
verejne dostupných sieťach.

Zákaz spätnej analýzy a dešifrovania. Spätne analyzovať alebo dekompilovať softvér
môžete len na základe predchádzajúceho písomného povolenia HP. V niektorých právnych
systémoch sa na spätnú analýzu či dekompiláciu v obmedzenej miere povolenie HP nemusí
vyžadovať. Na požiadanie ste povinný spoločnostiHP poskytnúť dostatočne podrobné
informácie týkajúce sa rozoberania či dekompilácie. Softvér nesmiete dešifrovať, pokiaľ
dešifrovanie nie je nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania softvéru.

Prevod softvéru. Vaša licencia automaticky končí pri každom prevode softvéru na inú
osobu. Pri prevode softvéru musíte softvér vrátane všetkých kópií a súvisiacich dokumentov
odovzdať nadobúdateľovi. Podmienkou prevodu je, že nadobúdateľ akceptuje tieto licenčné
podmienky.

Ukončenie licencie. HP môže vašu licenciu ukončiť na základe oznámenia z dôvodu
nedodržania niektorej z licenčných podmienok. Pri ukončení licencie ste povinný
bezodkladne softvér zničiť spoločne s jeho kópiami, úpravami a všetkými časťami, ktoré sa v
akejkoľvek podobe stali súčasťou iného softvéru.

Zásady vývozu. Softvér či jeho kópie alebo úpravy nemôžete vyvážať alebo reexportovať v
rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami.

SKWW

Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

147

background image

Obmedzenie práv vlády USA. Vývoj tohto softvéru a príslušnej dokumentácie bol hradený
výhradne zo súkromných zdrojov. Softvér a príslušná dokumentácia sa dodáva a na jeho
použitie sa udeľuje licencia ako na "komerčný počítačový softvér" v súlade s
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (máj 1991) alebo
DFARS 252.227-7014 (jún 1995), ako "komerčný tovar" v súlade s FAR 2.101(a) (jún 1987)
alebo ako "registrovaný počítačový softvér" podľa ustanovení FAR 52.227-19 (jún 1987)
(alebo iných ekvivalentných ustanovení zákona či zmluvných podmienok) podľa konkrétneho
prípadu. Rozsah vašich práv zodpovedá právam, poskytovaným na tento softvér a príslušnú
dokumentáciu v súlade s príslušným ustanovením DFAR alebo FAR, alebo štandardnou
softvérovou zmluvou HP na tento produkt.

148

Príloha C Záruka a licenčné práva

SKWW