Pomoč HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Uporaba

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Tiskalniki hp LaserJet 1160 in
hp LaserJet 1320 series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih pravicah

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduciranje, prirejanje ali prevajanje
brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je
prepovedano, razen v meri, do katere to
dovoljuje zakonodaja o avtorskih pravicah.

Številka dela: Q5927-90931

Edition 1, 09/2004

Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Edina garancija za izdelke in storitve HP je
določena v izrecnih izjavah o garanciji,
priloženih takim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne more
tolmačiti, kot dodatna garancija. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

Microsoft

®

, Windows

®

in Windows NT

®

so

blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation, zaščitene v ZDA.

Energy Star

®

in logotip Energy Star

®

sta

blagovni znamki ameriške agencije za
zaščito okolja (Environmental Protection
Agency), zaščiteni v ZDA.

PostScript

®

je zaščitena blagovna znamka

družbe Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

je zaščitena blagovna znamka

njenega lastnika, ki jo družba Hewlett-
Packard Company uporablja na podlagi
licence.

Java™ je blagovna znamka družbe Sun
Microsystems Inc. v ZDA.

UNIX

®

je zaščitena blagovna znamka

skupine The Open Group.

Linux

®

je blagovna znamka Linusa

Torvaldsa, zaščitena v ZDA.

background image

Kazalo

1 Osnovne informacije o tiskalniku

Hiter dostop do dodatnih informacij ..........................................................................................2

Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo ......................................2
Povezave na uporabniški priročnik .....................................................................................2
Kje poiskati več informacij ..................................................................................................2

Konfiguracije tiskalnika ..............................................................................................................3

Tiskalnik hp LaserJet 1160 .................................................................................................3
Tiskalnik hp LaserJet 1320 .................................................................................................3
Tiskalnik hp LaserJet 1320n ...............................................................................................4
Tiskalnik hp LaserJet 1320tn ..............................................................................................4
Tiskalnik hp LaserJet 1320nw ............................................................................................4

Predstavitev tiskalnika ...............................................................................................................5
Nadzorna plošča tiskalnika .......................................................................................................6
Poti tiskalnih medijev .................................................................................................................7

reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) ................................................................7
glavni podajalni pladenj (pladenj 2) ....................................................................................7
Izhodna pot za ravne medije ..............................................................................................8
Izhodni predal .....................................................................................................................9

Dostop do kasete s črnilom .....................................................................................................10
Programska oprema za tiskalnik .............................................................................................11

Podprti operacijski sistemi ................................................................................................11
Namestitev programske opreme za tiskalnik ...................................................................11
Lastnosti tiskalnika (gonilnik) ............................................................................................12
Prednostne nastavitve tiskanja .........................................................................................13
Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika ........................................................................13

Programska oprema za Windows ...........................................................................................15

Gonilniki za tiskalnik .........................................................................................................15
Gonilniki za tiskalnike, ki so na voljo ................................................................................15
hp toolbox .........................................................................................................................15
vgrajeni spletni strežnik ....................................................................................................16

Programska oprema za računalnike Macintosh ......................................................................17

Tiskalnik hp LaserJet 1160 ...............................................................................................17
Tiskalnik hp LaserJet 1320 series ....................................................................................17
Datoteke PPD (PostScript Printer Description) ................................................................18

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik .............................................19

Podprte velikosti tiskalnih medijev ....................................................................................19

2 Povezava tiskalnika z računalnikom

Povezava USB ........................................................................................................................22

Priključevanje kabla USB .................................................................................................22

Vzporedna povezava ..............................................................................................................23

Priključevanje vzporednega kabla ....................................................................................23

Omrežna povezava .................................................................................................................24

Priključevanje v omrežje ...................................................................................................25

Brezžična povezava ................................................................................................................27

SLWW

iii

background image

3 Upravljanje tiskalnika

Strani z informacijami o tiskalniku ...........................................................................................30

predstavitvena stran .........................................................................................................30
Stran za konfiguracijo .......................................................................................................30
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku .......................................................................30
Stran s konfiguracijo omrežja ...........................................................................................30

Uporaba kompleta orodij hp toolbox .......................................................................................31

Podprti operacijski sistemi ................................................................................................31
Podprti brskalniki ..............................................................................................................31
Če želite hp toolbox uporabljati v operacijskem sistemu Windows ..................................31
Če želite hp toolbox uporabljati v računalnikih Mac .........................................................32
Razdelki programa hp toolbox ..........................................................................................32
Druge povezave ................................................................................................................32
Kartica Status (Stanje) ......................................................................................................32
Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav) ..................................................................32
Kartica Alerts (Opozorila) .................................................................................................33
Kartica Documentation (Dokumentacija) ..........................................................................33
Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika) ....................................33
okno Network (Omrežje) ...................................................................................................34

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ...............................................................................35

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika .......................................................................35
Kartica Information (Informacije) ......................................................................................36
Kartica Settings (Nastavitve) ............................................................................................36
kartica Networking (Omrežja) ...........................................................................................36
Druge povezave ................................................................................................................37

Brezžično tiskanje ...................................................................................................................38

Standard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Tiskalniška opravila

Ročno podajanje .....................................................................................................................40
Preklic tiskalnega posla ...........................................................................................................41
Nastavitve kakovosti tiskanja ..................................................................................................42
Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo) ........................................................................43
Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev ...................................44
Priporočila za uporabo tiskalnih medijev ................................................................................45

Papir ..................................................................................................................................45
Nalepke .............................................................................................................................46
Prosojnice .........................................................................................................................46
Ovojnice ............................................................................................................................46
Voščilnice in debelejši tiskalni mediji ................................................................................48
Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci ........................................................48

Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev ............................................................................50

HP -jevi tiskalni mediji .......................................................................................................50
Neustrezni tiskalni mediji ..................................................................................................50
Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik ..................................................................51

Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje .................................................................52

Reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) .............................................................52
Podajalni pladenj za 250 listov (pladenj 2 ali dodatni pladenj 3) ......................................52

Tiskanje na ovojnico ................................................................................................................53
Tiskanje na prosojnice ali nalepke ..........................................................................................55
Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce .........................................56
Tiskanje na medije po meri in voščilnice ................................................................................57
Samodejno obojestransko tiskanje .........................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

SLWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje) ................................................61

Ročno obojestransko tiskanje z uporabo zgornjega izhodnega predala .........................61
Ročno obojestransko tiskanje z uporabo izhodne poti za ravne medije ..........................64

Tiskanje več strani na en list papirja (N-up). ...........................................................................67
Tiskanje knjižic ........................................................................................................................68
Tiskanje vodnih žigov ..............................................................................................................69

5 Vzdrževanje

Čiščenje tiskalnika ...................................................................................................................72

Čiščenje prostora okoli tiskalne kasete s črnilom .............................................................72
Čiščenje poti tiskalnih medijev .........................................................................................73

Menjava zajemalnega valja .....................................................................................................75
Čiščenje zajemalnega valja ....................................................................................................81
Menjava ločilne blazinice tiskalnika ........................................................................................82

6 Odpravljanje težav

Iskanje rešitve .........................................................................................................................86

1. korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen? ....................................................................86
2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti? ........................................................................86
3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran? ..........................................................87
4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna? .....................................................................87
5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom? ...........................................................87
6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila? .......................................................................88
Obrnite se na HP-jevo podporo ........................................................................................88

Vzorci utripanja lučk stanja .....................................................................................................89
Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh ..........................................................95
Odpravljanje težav s postscriptom (PS) ..................................................................................99
Težave s papirjem .................................................................................................................100

Zagozden papir ...............................................................................................................100
Izpis je poševen (ne naravnost) .....................................................................................100
Tiskalnik zagrabi več listov hkrati ...................................................................................100
Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja ......................................................101
Tiskalnik zvija tiskalni medij ............................................................................................101
Natisnjeni medij se ne izstavi po pravi poti ....................................................................101
Tiskanje je zelo počasno ................................................................................................101

Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu ..................................................................102

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo ..................................................................102
Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani ..................................................102
Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih .......................................................103
Kakovost grafike .............................................................................................................103

Težave s programsko opremo tiskalnika ..............................................................................104
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................106

Svetlo ali bledo tiskanje ..................................................................................................106
Drobci črnila ....................................................................................................................106
Manjkajoči deli izpisa ......................................................................................................107
Navpične črte ..................................................................................................................107
Sivo ozadje .....................................................................................................................108
Madeži črnila ...................................................................................................................108
Delci črnila ......................................................................................................................109
Ponavljajoče se navpične napake ..................................................................................109
Nepravilno oblikovani znaki ............................................................................................109
Poševno/nesimetrično tiskanje .......................................................................................110
Zvit ali valovit tiskalni medij ............................................................................................110

SLWW

v

background image

Gube ali pregibi ...............................................................................................................111
Razpršeno črnilo okoli natisnjenih znakov .....................................................................111

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija ..................................................................112

Območje kasete s črnilom ..............................................................................................112
Podajalni pladnji .............................................................................................................114
Izhodni predal .................................................................................................................117
Izhodna pot za ravne medije ..........................................................................................118
Pot samodejnega obojestranskega tiskanja ...................................................................120

Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja .......................................................124

Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika

Delovno okolje .......................................................................................................................128
Akustične emisije ..................................................................................................................129
Električna specifikacija ..........................................................................................................130
Zunanjost ...............................................................................................................................132
Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika ..........................................................................133
Pomnilnik ...............................................................................................................................134
Vmesniki ................................................................................................................................135

Dodatek B Upravne informacije

Skladnost s pravilnikom FCC ................................................................................................137
Izjave o ustreznosti ...............................................................................................................138
Izjave upravnih organov ........................................................................................................140

Izjava o varnosti laserja ..................................................................................................140
Kanadski predpisi DOC ..................................................................................................140
Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo ................................................................140
Izjava o laserju za Finsko ...............................................................................................141

Okoljevarstveni vidiki izdelka ................................................................................................142

Varovanje okolja .............................................................................................................142
Emisija ozona .................................................................................................................142
Poraba energije ..............................................................................................................142
Poraba črnila ...................................................................................................................142
Poraba papirja ................................................................................................................142
Plastika ...........................................................................................................................142
Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet ...................................................................143
Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala

za tiskanje ....................................................................................................................143

Papir ...............................................................................................................................143
Omejitve za materiale .....................................................................................................143
Dodatne informacije ........................................................................................................144

Podatki o varnosti materiala ..................................................................................................145

Dodatek C Garancija in licence

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji ....................................................................147
Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo ..........................................149
Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom .....................................................150

Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP

Naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala ...........................................................152
Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki .....................................................................154
Uporaba kaset s črnilom HP .................................................................................................155

HP-jeva politika o uporabi kaset s črnilom drugih proizvajalcev ....................................155
Shranjevanje kaset s črnilom .........................................................................................155

vi

SLWW

background image

življenjska doba kasete s črnilom ...................................................................................155
Varčevanje z črnilom ......................................................................................................155
Ponovna porazdelitev črnila ...........................................................................................156
Menjava kasete s črnilom ...............................................................................................157

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave) .................................................................................159

Namestitev pomnilniškega modula DIMM (samo za tiskalnike HP LaserJet 1320

series) ..........................................................................................................................159

Preskušanje namestitve novega pomnilniškega modula ...............................................162
Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM ................................................................162

Dodatek E Storitve in podpora

Popravilo strojne opreme ......................................................................................................166
Razširjena garancija ..............................................................................................................167
Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika .........................................................................168
Kako stopiti v stik s HP-jem ..................................................................................................169

Stvarno kazalo

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1