HP LaserJet 1320 Printer series - Skladnost s pravilnikom FCC

background image

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne
naprave razreda B, na podlagi 15. dela pravilnika FCC. Te omejitve so namenjene
zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema
proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in se ne
uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub
temu ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava
povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega programa (kar lahko ugotovite tako,
da jo izklopite in znova vklopite), priporočamo, da jih skušate odpraviti z enim od teh ukrepov:

obrnite ali premestite sprejemno anteno

povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom

priključite napravo na vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, na katero je priključen
sprejemnik

za dodatno pomoč se obrnite na svojega distributerja ali na izkušenega radijskega ali
televizijskega serviserja.

Pripomba

Morebitne prilagoditve ali spremembe tiskalnika, ki jih ni odobrila družba HP, lahko
povzročijo, da izgubite pravico do uporabe te opreme.

Da bi izpolnili zahteve za skladnost za naprave razreda B 15. dela pravilnika FCC, morate
uporabljati oklopljeni vmesniški kabel.

SLWW

Skladnost s pravilnikom FCC

137